Новини УА?Б

27 кв?тня 2021

Про ключов? зм?ни у розкритт? ?нформац?? КУА та ?С?
на веб?нар? УАБ розпов?ли фах?вц? НКЦПФР

23 кв?тня Укра?нська асоц?ац?я ?нвестиц?йного б?знесу провела для член?в Асоц?ац?? веб?нар «Зм?ни у складанн?, поданн? та розкритт? ?нформац?? щодо КУА та ?С?», до участ? у якому були запрошен? фах?вц? Нац?онально? ком?с?? з ц?нних папер?в та фондового ринку.

Представники НКЦПФР розпов?ли про сутт?в? зм?ни при розкритт? зв?тно? ?нформац?? КУА, як? запровадженн? «Положенням про порядок складання та розкриття ?нформац?? компан?ями з управл?ння активами та особами, що зд?йснюють управл?ння активами недержавних пенс?йних фонд?в, та подання в?дпов?дних документ?в до НКЦПФР», що набуло чинност? 1 кв?тня 2021 року.

Ключов? зм?ни у розкритт? ?нформац?? КУА та ?С?:

            – виключено вимогу щодо подач? КУА (компан?ями з управл?ння активами) ?нформац?? про управл?ння активами недержавних пенс?йних фонд?в (НПФ). На сьогодн? обов’язок щодо розкриття зв?тно? ?нформац?? щодо д?яльност?

НПФ, у тому числ? про управл?ння активами, покладено на адм?н?стратор?в недержавних пенс?йних фонд?в. Так, починаючи з 1 листопада 2020 року адм?н?стратори НПФ подають зазначену зв?тну ?нформац?ю до НКЦПФР на щоденн?й основ?;

            – щом?сячну зв?тн?сть по ?С? (?нститутам сп?льного ?нвестування) доповнено дов?дкою про виплату див?денд?в за ц?нними паперами ?С?;

            – щоквартальну зв?тн?сть по ?С? доповнено ф?нансовою зв?тн?стю та ?нформац??ю про юридичних ос?б – учасник?в ?С? закритого типу;

            – удосконалено порядок розкриття ?нформац?? про активи ?С? стосовно ц?нних папер?в, деб?торсько? заборгованост? та корпоративних прав;

            – уточнено порядок та обсяг розкриття ?нформац?? ?С? в загальнодоступн?й ?нформац?йн?й баз? даних НКЦПФР та на власному вебсайт?.


Зазначеними зм?нами Ком?с?я вдосконалила порядок розкриття зв?тно? ?нформац?? про ?С?, що дозволить п?двищити ефективн?сть та прозор?сть ринку ц?нних папер?в.

Детальн?ше з матер?алами веб?нару можна ознайомитися на сайт? УА?Б.

*****

М?нюст заре?стрував оновлен? норми процедури ф?нансового
 мон?торингу профес?йних учасник?в

М?н?стерство юстиц?? Укра?ни заре?струвало зм?ни до Положення про зд?йснення ф?нансового мон?торингу суб’?ктами первинного ф?нансового мон?торингу, державне регулювання та нагляд за д?яльн?стю яких зд?йсню? Нац?ональна ком?с?я з ц?нних папер?в та фондового ринку.

Оновлене Положення удосконалю? процедуру проведення первинного ф?нансового мон?торингу для вс?х його учасник?в. Б?льш?сть процедур передбачають в?ддалену вериф?кац?ю кл??нт?в в електронному режим? за допомогою сучасних баз даних, електронних документ?в та нос??в.

Зокрема, документ регулю? в?ддалене встановлення д?лових в?дносин:

за допомогою Системи BankID Нац?онального банку Укра?ни;

запроцедурою вериф?кац??, зд?йснено? СПФМ у режим? в?деотрансляц?? з дотриманням встановлених вимог.

Нов? норми попередньо обговорювались з учасниками ринку на етап? розробки про?кту Положення. Також до тексту ув?йшли норми, аналог?чн? Положенню про зд?йснення ф?нансового мон?торингу для банк?в.

Нараз? документ проходить процедуру систематизац?? у МЮУ, незабаром оч?ку?ться його публ?кац?я.

*****

НКЦПФР розробила про?кт стандарт?в корпоративного управл?ння
для профес?йних учасник?в ринку

Нац?ональна ком?с?я з ц?нних папер?в та фондового ринку схвалила про?кт Стандарт?в корпоративного управл?ння в профес?и?них учасниках ринк?в кап?талу та орган?зованих товарних ринк?в, пов?домля?ться на сайт? регулятора.

Про?кт склада?ться з шести розд?л?в, в яких прописан? так? норми:

– розпод?л профес?и?них учасник?в за типами;

– вимоги до утворення та функц?онування органу, в?дпов?дального за зд?и?снення нагляду;

– введено поняття «колективно?? придатност? органу»;

– вимоги до системи внутр?шнього контролю та особливост? функц?онування ???? п?дрозд?л?в: компла?нсу, управл?ння ризиками, внутр?шнього аудиту;

– квал?ф?кац?и?н? та ?нш? вимоги до ос?б, що забезпечують функц?онування системи внутр?шнього контролю, зокрема, вимоги до д?лово?? репутац???;

– вимоги щодо визначення ?дентиф?кованого персоналу профес?и?ного учасника, а саме ос?б, д?яльн?сть яких ма? ?стотнии? вплив на проф?ль ризик?в.
До того ж, передбачено норми щодо встановлення винагороди персоналу профес?и?ного учасника та особливост? ???? визначення для р?зних категор?и? ?дентиф?кованого персоналу. Зазначен? особливост? виплати винагороди акц?ями або правами на акц???, порядок розкриття профес?и?ним учасником ?нформац??? про винагороду тощо.

Документ розроблении? з урахуванням норм Закону Укра??ни «Про ринки кап?талу та орган?зован? товарн? ринки», запровадженого Законом №738-IX, та передбача? ?мплементац?ю норм низки Директив та Регламент?в ?вропеи?ського Союзу.

З про?ктом можна ознайомитись на оф?ц?йному вебсайт? Ком?с?? за посиланням.

УА?Б зверта? увагу член?в Асоц?ац??, що запровадження запропонованих про?ктом Стандарт?в корпоративного управл?ння профес?йними учасниками ринк?в кап?талу вимагатиме значного обсягу роб?т для документування процес?в профес?йно? д?яльност?, розширення штату компан?й, навчання персоналу, забезпечення функц?онування органу нагляду, що, в?дпов?дно, потребуватиме додаткових витрат.

Також сутт?во зб?льшу?ться перел?к питань, як? потребуватимуть узгодження з НКЦПФР. Зокрема, якщо Закон №738 передбача?, що профучасники, як? не в?днесен? до сусп?льно значущих або системно важливих можуть застосовувати спрощену систему корпоративного управл?ння та не створювати необов'язков? для них ком?тети, то про?ктом Стандарт?в пропону?ться запровадити принципово ?нший п?дх?д: якщо профучасник не створю? необов'язков? за законом ком?тети, в?н ма? надати до Ком?с?? документи, ?нформац?ю тощо, як? п?дтверджують, що з огляду на економ?чну сутн?сть, обсяг та складн?сть операц?й, як? зд?йснюються таким профес?йним учасником, та на перел?к послуг, як? надаються в рамках тако? д?яльност?, так? вимоги ? непропорц?йними, а в?дпов?дна функц?я викону?ться ефективно ? без ?х додержання.

Зауваження та пропозиц?? до про?кту Стандарт?в корпоративного управл?ння компан?? можуть подавати безпосередньо до НКЦПФР до 14 травня 2021р. на адреси: dmytro.peresunko@nssmc.gov.uayuriy.potyomkin@nssmc.gov.ua та в УА?Б до 06 травня 2021р. на адресу: tripolskaya@uaib.com.ua.

*****

М?нсоцпол?тики презентувало концепт роботи майбутньо?
системи пенс?йних накопичень

М?н?стерство соц?ально? пол?тики представило в Оф?с? простих р?шень та результат?в Нац?онально? ради реформ законопроекти щодо запровадження загальнообов’язково? накопичувально? пенс?йно? системи.

У презентац?? взяли участь Голова Ком?тету Верховно? Ради Укра?ни з питань соц?ально? пол?тики та захисту прав ветеран?в, представники Нац?онального банку Укра?ни, Нац?онально? ком?с?? з ц?нних папер?в та фондового ринку, Св?тового банку, експерти Оф?су простих р?шень та результат?в та ринку.

Як пов?домля?ться на сайт? М?нсоцпол?тики, оновлений концепт роботи системи п?дготовлено за результатами нарад п?д головуванням Прем’?р-м?н?стра Укра?ни та Голови Ком?тету Верховно? Ради Укра?ни з питань соц?ально? пол?тики та захисту прав ветеран?в, нарад з роботодавцями та профсп?лками, а також обговорень з експертами, б?знес-асоц?ац?ями, об’?днаннями профес?йних учасник?в, громадськ?стю.

Доопрацьован? редакц?? законопроект?в М?нсоцпол?тики направило до Ком?тету Верховно? Ради Укра?ни з питань соц?ально? пол?тики та захисту прав ветеран?в.

Основн? запропонован? зм?ни спрямован? на:

            розширення охоплення системою пенс?йних накопичень людей з незахищених категор?й та зменшення гендерного розриву у розм?р? пенс?й, зокрема включення до числа учасник?в системи людей, як? доглядають непрацездатних родич?в, ? батьками-вихователями дитячих будинк?в с?мейного типу, патронатними вихователями тощо;

            запровадження, за пропозиц??ю Прем’?р-м?н?стра Укра?ни, системи без п?двищення навантаження на б?знес та людей – за рахунок зменшення розм?ру ?диного внеску на загальнообов’язкове соц?альне страхування та зменшення ставки податку з доход?в ф?зичних ос?б;

            забезпечення для людини можливост? управляти сво?ми пенс?йними накопиченнями через «?дине в?кно» з множинними точками доступу. Людина зможе обирати авторизований пенс?йний фонд, зм?нювати його, отримувати ?нформац?ю про стан свого рахунку та зд?йснен? операц??, надавати та отримувати ?ншу ?нформац?ю з використанням телекомун?кац?йних мереж через будь-який пристр?й, в тому числ? шляхом ?нтеграц?? ?диного соц?ального ре?стру ?з ?диним державним веб-порталом електронних послуг «Портал Д?я», або при особистому зверненн? до адм?н?стратора ?диного соц?ального ре?стру чи в?дпов?дного авторизованого фонду;

            забезпечення для людини права без жодних обмежень у будь-який момент переводити сво? накопичення з одного авторизованого суб’?кта до ?ншого;

зб?р, збер?гання та оброблення даних про пенс?йн? накопичення людей п?д повним контролем держави в ?диному соц?альному ре?стр? в межах ?дино? ?нформац?йно? системи соц?ально? сфери;

            встановлення ?диних правил роботи для вс?х суб’?кт?в, як? надаватимуть послуги на ринку, незалежно в?д форми власност?, що сприятиме розвитку конкуренц?? та знижуватиме ризики монопол?зац??;

            визначення, з урахуванням пропозиц?й Ком?тету Верховно? Ради Укра?ни з питань соц?ально? пол?тики та захисту прав ветеран?в, основним видом виплат у систем? дов?чно? виплати (в розм?р? щонайменше одного прожиткового м?н?муму), ? права людини самост?йно обирати вид виплати (дов?чна, одноразова, на визначений строк) на суму, що перевищу? необх?дну для виплати дов?чно? пенс?? в розм?р? прожиткового м?н?муму. Також у ряд? випадк?в передбачено право людини забрати накопичення одноразово, незалежно в?д в?ку.

Учасники зустр?ч? обговорили представлений концепт, механ?зми роботи системи, ризики та способи ?х м?н?м?зац??, ?нституц?йну вза?мод?ю. Експерти Оф?су простих р?шень запропонували найближчим часом надати Ком?тету Верховно? Ради Укра?ни з питань соц?ально? пол?тики та захисту прав ветеран?в комплекс уточнень до податкового законодавства.

Як зазначила Марина Лазебна, це була велика тривала робота. Ми мали знайти таку побудову системи, яка максимально захища? ?нтереси людей, ? ? не набором теоретичних ?дей, а зможе запрацювати на практиц? в наших реал?ях. Доопрацьован? редакц?? законопроект?в враховують величезну к?льк?сть зауважень основних стейкхолдер?в, м?стять ретельно пропрацьован? та вибудуван? компром?си. Ми впевнен?, що вони можуть бути основою для розгляду народними депутатами у першому читанн?. Вона висловила спод?вання, що Верховна Рада Укра?ни розгляне це питання в першому читанн? протягом найближчих двох м?сяц?в.

*****

Укра?нська економ?ка у 2021–2023 роках зростатиме темпами на р?вн? близько 4%, а ?нфляц?я почне спов?льнюватися восени 2021 року – ?нфляц?йний зв?т НБУ

Нац?ональний банк п?дготував та оприлюднив щоквартальний ?нфляц?йний зв?т.

Зг?дно з висновками НБУ ?нфляц?я почне знижуватися вже восени.Прискорення зростання споживних ц?н на початку 2021 року зумовлювали подорожчання продукт?в харчування ? палива в св?т? та високий споживчий попит в Укра?н?. ?нфляц?я п?двищуватиметься до третього кварталу, але надал? почне впевнений рух у б?к зниження. Тягнути до низу ?нфляц?ю будуть надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту в?д низько? бази пор?вняння для окремих товар?в та вплив в?д п?двищенню обл?ково? ставки НБУ. Як насл?док, у 2021 роц? ?нфляц?я становитиме 8%, а вже перш?й половин? 2022 року – повернеться до ц?льового д?апазону 5% ± 1 в.п.

Економ?ка перевищить докризовий р?вень цього року.У 2021–2023 роках нас оч?ку? ст?йке зростання економ?ки – близько 4%. Головним руш??м залишатиметься споживчий попит.

Цей прогноз врахову? послаблення карантину "червоних зон" вже з травня та збереження формату адаптивного карантину в першому п?вр?чч?. На думку фах?вц?в НБУ, за такого сценар?ю в?д’?мний внесок карантинних обмежень у р?чний ВВП складе 0,5–0,6 в. п.

Безроб?ття у 2021-му знижуватиметься пов?льно, а от доходи громадян зростатимуть активно.

Фах?вц? НБУ прогнозують, що у поточному роц? безроб?ття знизиться та в середньому за р?к становитиме 9,1%. Але у 2022 роц? оч?ку?ться його повернення до природнього р?вня – 8,5%.

Доходи громадян продовжать п?двищуватися. ?х п?дживлюватиме зростання економ?ки та соц?альних стандарт?в. Оч?ку?ться, що ном?нальна зарплата цього року зросте на 17,8% ? на 9,7% наступного, а реальна – на 8,6% ? на 3,9% в?дпов?дно.

Детальн?ше з кв?тневим ?нфляц?йним зв?том можна ознайомитися на сайт? НБУ.

*****

Новий Консенсус-прогноз на 2021 р?к: зростання ВВП, зменшення
деф?цити бюджету, зниження безроб?ття

М?неконом?ки разом з Представництвом ЮН?СЕФ в Укра?н? п?дготувало юв?лейний випуск Консенсус-прогнозу "Вплив COVID-19 на економ?ку ? сусп?льство кра?ни: п?дсумки 2020 року та виклики ? загрози постпандем?чного розвитку", пов?домля? Прес-служба М?неконом?ки.

У цьому випуску висв?тлен? виклики, як? постали перед св?товою економ?кою та економ?кою Укра?ни внасл?док св?тово? рецес?? та введення в Укра?н? обмежувальних заход?в.

Консенсус-прогноз, який м?н?стерством готу?ться вже 20 рок?в, ? одним з метод?в прогнозування, який широко використову?ться для прийняття р?шень на макро, мезо та м?крор?внях.

Нараз? консенсусна оц?нка пор?вняно з попередньою дещо покращилася. 

За прогнозами експерт?в оч?ку?ться зростання ВВП у 2021 роц? на р?вн? 4,1% (пор?вняно з попередньою оц?нкою 3,2% станом на липень 2020 року) та на 2022 р?к прогнозу?ться на р?вн? 3,7% (3,5% попередня оц?нка в?дпов?дно).

Бюджетне стимулювання, запроваджене для п?дтримки населення та б?знесу, збер?гатиме висок? позиц??, що ма? сво? в?дображення у розм?р? деф?циту бюджету, який за оц?нками експерт?в пор?вняно з 2020  роком поступово зменшуватиметься, але буде вищим за попередн? оц?нки (консенсусна оц?нка на 2021  р?к становить «м?нус» 4,9% в?д ВВП проти «м?нус» 3,4% попередньо? оц?нки консенсус-прогнозу, на 2022  р?к  – «м?нус» 4,3% на в?дм?ну в?д «м?нус» 2,8%). 

В умовах виходу на тра?ктор?ю зростання поступово зб?льшуватиметься потреба у робоч?й сил? ? р?вень безроб?ття знижуватиметься, але не вийде на допандем?чний р?вень (консенсусна оц?нка на 2021 р?к збереглася на р?вн? попередньо? ? становила 9,2%, на 2022 р?к – дещо п?двищилася до 8,7% на в?дм?ну в?д попередн?х 8,5%). 

Консенсусна оц?нка ?нфляц?? (у розрахунку грудень до грудня) на 2021 р?к становить 7,4% проти 6,0% (попередньо? оц?нки консенсус-прогнозу), на 2022 р?к – 6,6% на в?дм?ну в?д 6,0% в?дпов?дно. 

У 2023-2024  роках, на думку експерт?в, в Укра?н? триватиме зростання на р?вн? 3,5% у 2023  роц? та 3,9% у 2024 роц?, а ?нфляц?я повернеться до ц?льових ор??нтир?в НБУ (5,7% у 2023 роц? та 5,1% у 2024 роц?). 

Головними консенсус-меседжами ?: динам?зм та невизначен?сть поточно? ситуац?? як в Укра?н?, так ? у св?т?, що нараз? форму?ться п?д впливом фактору пандем?? та вакцинац??, запроваджених заход?в п?дтримки економ?ки з боку влади р?зних кра?н; ?снування ряду ризик?в, що створюють загрозу для сталого зростання в?тчизняно? економ?ки; в?дновлення зовн?шнього попиту та можливост? ? обмеження, як? у зв’язку ?з цим може отримати Укра?на; зростання витратност?, що нараз? п?дживлю? ?нфляц?йн? процеси в Укра?н? ? в св?т?, але згасатиме з часом; важлив?сть для Укра?ни в?дновлення ?нвестиц?йно? активност?: джерела, роль державно? пол?тики в цьому процес? та ризики.

Дов?дково. Наведений у публ?кац?? прогноз економ?чного ? соц?ального розвитку Укра?ни на 2021-2024 роки розраховано на баз? матер?ал?в, наданих експертами М?н?стерства розвитку економ?ки, торг?вл? та с?льського господарства Укра?ни, М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни, ДУ "?нститут економ?ки та прогнозування НАН Укра?ни", Державного науково-досл?дного ?нституту ?нформатизац?? та моделювання економ?ки, ?нституту еволюц?йно? економ?ки, ?нституту демограф?? та соц?альних досл?джень ?мен? М.В. Птухи НАН Укра?ни, ?нституту економ?чних досл?джень та пол?тичних консультац?й, М?жнародного центру перспективних досл?джень, ?нвестиц?йно? банк?всько? компан?? ICU, ConcordeCapital, CASE Укра?на, АТ "УКРСИББАНК".

*****

Ком?с?я допустила до об?гу в Укра?н? казначейськ? обл?гац?? США
та акц?? ?ноземних ?нвестфонд?в

Нац?ональна ком?с?я з ц?нних папер?в та фондового ринку 20 кв?тня 2021 року прийняла р?шення щодо допуску ?ноземних ц?нних папер?в до об?гу на територ?? Укра?ни, а саме:

            - казначеи?ських обл?гац?и? уряду США/U.S. Treasurynotes;

            - обл?гац?и? SSBNO. 1 PLC;

            - акц?и? ?нвестиц?и?ного б?ржового фонду ?ноземного ем?тента iSharesAsia 50 ETF;

            - акц?и? ?нвестиц?и?ного б?ржового фонду ?ноземного ем?тента VaneckVectorsGoldMinersETF.

Процедурою передбачено, що р?шення про допуск ухвалю?ться НКЦПФР за заявою ?ноземного ем?тента ц?нних папер?в або Нац?онального депозитар?ю Укра?ни.

Ц?нн? папери ?ноземного ем?тента допускаються до об?гу на територ?? Укра?ни на фондових б?ржах та позаб?ржовому ринку. 

Нараз? до об?гу на в?тчизняному ринку кап?талу допущено 34 ц?нних папери ?ноземних ем?тент?в.

*****

?БРР п?дтриму? ?н?ц?ативу М?нрег?ону щодо реформування нормативно-правового регулювання буд?вельно? галуз? Укра?ни

26 кв?тня в?дбулася робоча зустр?ч представник?в ?БРР та М?нрег?ону, на як?й було обговорено низку питань щодо сп?впрац? по реформуванню буд?вельного сектору та поточного стану реал?зац?? про?кт?в, як? п?дтриму? ?БРР в Укра?н?. Про це йдеться на сайт? м?н?стерства.

Як зазначив М?н?стр розвитку громад та територ?й Олекс?й Чернишов, ?нтеграц?я м?жнародних стандарт?в, зокрема, включення ?вропейських принцип?в в межах удосконалення нормативно-правово? бази буд?вельного сектору ? пр?оритетним завданням пол?тики, яку провадить М?нрег?он. Ми працю?мо над тим, щоб усп?шний св?товий досв?д законодавчих ?н?ц?атив отримав практичне застосування в наш?й кра?н?, ? вдячн? ?БРР за п?дтримку наших ?н?ц?атив.

Учасники зустр?ч? обговорили перспективи сп?впрац? в реал?зац?? про?кту «Реформування нормативно-правового регулювання буд?вельно? галуз? в Укра?н?» та подальше удосконалення сфери м?стобудування як одного ?з ключових пр?оритет?в д?яльност? М?нрег?ону.

Представники ?вропейського банку реконструкц?? та розвитку п?дкреслили готовн?сть ?БРР продовжувати ефективну сп?впрацю, а також позитивно оц?нили прагнення Укра?ни гармон?зувати законодавство зг?дно з кращими ?вропейськими практиками.

*****

Держстат про ?ндекс промислово? продукц?? у с?чн?–березн? 2021 року

За даними Держстату у березн? 2021 р. ?ндекс промислово? продукц?? становив: сезонно скоригований (пор?вняно з лютим 2021 р.) ­101,8%; скоригований на ефект календарних дн?в (пор?вняно з березнем 2020 р.) 102,4%.

У с?чн?–березн?2021 р. пор?вняно ?з с?чнем–березнем2020 р. ?ндекс промислово? продукц?? становив 98,0%, у т.ч. в добувн?й промисловост? та розробленн? кар’?р?в – 97,2%, переробн?й – 96,7%, постачанн? електроенерг??, газу, пари та кондиц?йованого пов?тря 104,1%.

Випуск п?дготовлено за пов?домленнями ?нтернет-ресурс?в та власною ?нформац??ю

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21