Запровадження м?жнародних стандарт?в (GIPS)

У грудн?  2018 року у Цюр?ху (Швейцар?я) в?дбулася Рег?ональна зустр?ч  представник?в кра?н EMEA з Глобальних стандарт?в результативност? ?нвестування (GIPS), орган?зована ?нститутом CFA, у як?й взяли участь фах?вц? з 18 кра?н св?ту.

Укра?нську асоц?ац?ю ?нвестиц?йного б?знесу, яка ? нац?ональним спонсором в Укра?н? з п?дтримки ? поширення GIPS, представляла доцент кафедри банк?всько? справи КНТЕУ Людмила Жураховська - оф?ц?йний представник Укра?ни в RTS EMEA (Рег?ональному техн?чному ком?тет? кра?н ?вропи, Ближнього Сходу та Африки з результативност? ?нвестування).

Учасники зустр?ч? обговорили Проект стандарт?в GIPS 2020, обм?нялися думками, коментарями та питаннями щодо просування та п?дтримки процесу публ?чного коментування стандарт?в на м?сцевих ринках, яке завершиться 31 грудня 2018 року. ?нститут CFA ма? на мет? актив?зувати в?тчизняних спонсор?в до б?льш ефективно? п?дтримки з просування стандарт?в GIPS.

Л. Жураховська озвучила низку запитань компан?й з управл?ння активами (КУА) в Укра?н? щодо стандарт?в GIPS, серед яких, зокрема:

• Практика та досв?д впровадження (застосування) стандарт?в в ?нших кра?нах св?ту, зокрема, для управл?ння пенс?йними коштами.
• Специф?чн? питання щодо процедури визначення композит?в.
• Формати зв?тност? та особливост? застосування GIPS.
• Терм?ни та витрати, пов'язан? ?з впровадженням стандарт?в.
• Наявн?сть методичних рекомендац?й та допомоги з боку спонсора.
• Переваги та недол?ки, пов'язан? ?з застосуванням стандарт?в.
• Наявн?сть обслуговуючих компан?й в Укра?н?.
• Приблизний кошторис витрат КУА при вериф?кац??, терм?ни та пер?одичн?сть вериф?кац??.
• Законодавче заохочення КУА дотримуватися стандарт?в GIPS.

П?сля опрацювання та узагальнення коментар?в для стандарт?в ? проект?в вериф?катор?в GIPS ?нститут CFA та Техн?чний ком?тет GIPS планують до 30 червня 2019 р. п?дготувати  остаточний вар?ант видання Стандарт?в GIPS 2020 року, як? набудуть чинност? з 1 с?чня 2020 р. 


Дов?дково:

Глобальн? стандарти з результативност? ?нвестування GIPS (The Global Investment Performance Standards)(https://www.gipsstandards.org/) -  це стандарти подання результативност? ?нвестування, головна мета яких справедливе подання та повне розкриття ?нформац??. З прийняттям GIPS у кл??нт?в зроста? впевнен?сть у над?йност? ?нвестиц?йних зв?т?в ? вони мають змогу пор?внювати результати ?нвестування в р?зн? ф?рми (фонди). Для  фонд?в – це шанс стати конкурентними на м?жнародних ринках кап?талу з ?нвестиц?йними компан?ями з кра?н ?з розвиненою ?нвестиц?йною практикою. Також вони зможуть використати переваги для удосконалення внутр?шн?х б?знес-процес?в зг?дно з вимогами GIPS.

УА?Б - нац?ональний спонсор з розвитку стандарт?в GIPS в Укра?н? з березня 2007 року (https://www.gipsstandards.org/about/pages/country_sponsors.aspx ).

 

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 07.05.21
К?льк?сть ?С?1549на 07.05.21
К?льк?сть НПФ*55на 07.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ19на 07.05.21
К?льк?сть КУА301на 07.05.21
К?льк?сть СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21