Л?топис УА?Б: под??, цифри, факти

У 1994 роц? в Укра?н? розпочалася масова приватизац??. Для обслуговування цього процесу в кра?н? активно створювалися ?нвестиц?йн? компан?? ? фонди, як?, зг?дно Указу Президента Укра?ни «Про ?нвестиц?йн? фонди та ?нвестиц?йн? компан??», могли залучати у населення т?льки приватизац?йн? майнов? сертиф?кати, як? згодом вкладалися на аукц?онах Фонду держмайна Укра?ни. 1994 р?к вважа?ться початком розвитку ?нститут?в сп?льного ?нвестування.

1995 р?к

На початок року в Укра?н? функц?онувало 228 комерц?йних банк?в, 500 дов?рчих товариств ? 500 ?нвестиц?йних компан?й ? фонд?в.

«Зд?йснення ?нвестиц?йно? д?яльност? др?бними або неквал?ф?кованими ?нвесторами вир?шу?ться за допомогою спец?ал?зованих ф?нансових ?нститут?в. Пров?дне м?сце серед таких ф?нансових ?нститут?в у галуз? обслуговування др?бних ?нвестор?в, схильних до сп?льного ?нвестування в ц?нн? папери, займають ?нвестиц?йн? (вза?мн?) фонди. Виключним видом ?х д?яльност? ? акумулювання кошт?в переважно др?бних ?нвестор?в та ефективне ?х ?нвестування шляхом формування та кер?вництва ?диним портфелем ц?нних папер?в.

У процес? приватизац?? понад 25% громадян Укра?ни реал?зували сво? право власност? шляхом сп?льного ?нвестування». (З? Зв?ту ДКЦПФР). 

14 кв?тня – Укра?нська асоц?ац?я ?нвестиц?йного б?знесу отримала св?доцтво про ре?страц?ю. ?? засновниками виступили АТ «Центральний ?нвестиц?йний фонд», АТ ?нвестиц?йна компан?я «Разноекспорт», АТ ?нвестиц?йна компан?я «К?НТО».

Першим Головуючим Ради УА?Б був Волков Микола Федорович, який згодом перейшов на роботу до ДКЦПФР.

21 вересня – на зас?данн? Ради, яке проходило у Партен?т?, Головуючим Ради обрано Серг?я Оксан?ча. До першого складу Ради УА?Б також входили: М.Волков, Г.Воронов, Д.Смахт?на, О.Чумак, Б. Гребневський, В.Герасимчук , А.Отченаш , О.Махмудов. 

У цей же р?к Рада затвердила Тимчасове положення про систему збору та обробки статистично? ?нформац?? про ?нвестиц?йну д?яльн?сть член?в УА?Б, при?дналася до Декларац?? про принципи координац?? д?яльност? неурядових безприбуткових орган?зац?й Укра?ни, розробила Тимчасове положення про рег?ональн? представництва УА?Б, проект положення про фонд захисту ?нвестиц?й у ц?нн? папери, концепц?ю розвитку м?жнародних зв’язк?в УА?Б, провела конкурсний в?дб?р та стажування групи фах?вц?в, представник?в компан?й – член?в Асоц?ац?? у Чех?? та Рос?? та ?н.

Перш? Угоди про сп?впрацю УА?Б п?дпису? з Фондом державного майна Укра?ни та Державною ком?с??ю з ц?нних папер?в та фондового ринку

Грудень – у Пущ?-Водиц? в?дбува?ться перша конференц?я Асоц?ац??, на як?й проблеми ?нвестиц?йного б?знесу обговорювалися сп?льно з представниками п?дпри?мств-ем?тент?в. В?дтод? конференц?? УА?Б стають традиц?йними ? щор?чними.

22 грудня Рада затвердила логотип УА?Б.

Першим Генеральним директором УА?Б став Василь?в Вадим Валер?йович.

Наприк?нц? року – д?яло 203 комерц?йних банки, 900 дов?рчих товариств та 680 ?нвестиц?йних компан?й та фонд?в.

1996 р?к

«Основн? надбання сп?льного ?нвестування :

  • сприяння створенню та накопиченню кап?талу;

  • ефективн?сть як ?нструмент приватизац??;

  • перетворення складних ?нвестиц?йних р?шень у б?льш прост? для др?бних ?нвестор?в з одночасним зд?йсненням диверсиф?кац?? ризику;

  • ефективний перелив кап?тал?в м?ж галузями народного господарства та стимулювання д?яльност? п?дпри?мств;

  • сприяння залученню ?ноземного кап?талу» - З? Зв?ту ДКЦПФР.

До негативних фактор?в регулятор в?дносить «непрозор?сть ринку ц?нних папер?в на перших стад?ях розвитку ? досить част? випадки некомпетентност? прац?вник?в ?нституц?ональних ?нвестор?в, як? займаються питаннями сп?льного ?нвестування, шахрайськ? д?? кер?вництва зазначених установ та ?нше». 

В ?стор?? УА?Б цей р?к вважа?ться початком розробки внутр?шн?х нормативних документ?в Асоц?ац??.

Створю?ться Дисципл?нарний ком?тет УА?Б, розробля?ться Кодекс дисципл?нарного впливу.

Фах?вц? УА?Б беруть участь в експертиз? проект?в державних нормативних акт?в, у перев?рках д?яльност? учасник?в ?нвестиц?йного б?знесу компетентними органами.

Створю?ться мережа Рег?ональних представництв (у Донецьку, Харков?, Тернопол?). УА?Б ?н?ц?ю? п?дписання Угод про вза?морозум?ння з обласними державними орган?зац?ями у р?зних рег?онах. Проводяться ви?здн? зас?дання Ради.

Затверджено Тимчасове положення про орган?зац?ю системи рейтинг?в профес?ональних учасник?в фондового ринку. 

У лютому УА?Б виступа? одним з ?н?ц?атор?в Всеукра?нсько? наради учасник?в ?нвестиц?йного б?знесу, участь у як?й беруть кер?вники держави.

У лютому Асоц?ац?я заснову? недержавний ?нформац?йно-анал?тичний центр “Д.А.Р (Досл?дження. Анал?з. Рейтинги)”, який зд?йсню? щоквартальн? досл?дження в?тчизняного фондового ринку шляхом експертних опитувань ? форму? рейтинги учасник?в ринку (ем?тент?в ц?нних папер?в ? ф?нансових посередник?в - профес?йних учасник?в ринку ц?нних папер?в). Очолю? Центр Леон?д Гуляницький.  

У березн? УА?Б - сп?ворган?затор виставки-конференц?? «?нвестиц?йн? можливост? в Укра?н?»

30 березня – в?дбуваються друг? щор?чн? Збори член?в УА?Б (участь взяли – 98 представник?в з ус?х рег?он?в). Учасники обговорюють не т?льки проблеми ?нвестиц?йного б?знесу, а й р?зн? аспекти соц?ально-економ?чного життя кра?ни.

«Державн? структури катастроф?чно не встигають за розвитком под?й на фондовому ринку. Цей фактор ускладню? роботу ф?нансових посередник?в ? т?льки ми сам?, запровадивши норми саморегулювання, можемо кардинально зм?нити ситуац?ю, п?двищити р?вень дов?ри ?нвестор?в до б?знеса в ц?лому». (з допов?д? Головуючого Ради УА?Б С.Оксан?ча на других Загальних зборах)

6 – 9 червня у Партен?т? (Крим) в?дбулася конференц?я УА?Б «Сучасний фондовий ринок: розвиток законодавчо? бази та ?нфраструктури» - перший Партен?т п?д ег?дою УА?Б. Вперше п?дн?ма?ться питання про створення СРО. 

10 червня – п?дписано Угоду про вза?мод?ю УА?Б та Нац?онально? асоц?ац?? учасник?в фондового ринку (Рос?я)

20-21 червня в?дбувся М?жнародний сем?нар, орган?зований УА?Б та ДКЦПФР «?нформац?йн? технолог?? в ?нвестиц?йному б?знес?» 

21-22 червня Асоц?ац?я бере участь у виставц? «Фондовий ринок Укра?ни 96» 

У 1996 роц? в Укра?н? д?? 191 ?нвестиц?йний фонд та 148 ?нвестиц?йних компан?й.

1997 р?к 

19 лютого в?дбулися чергов? зв?тно-виборн? Загальн? збори УА?Б, учасники яких обговорили поточний стан фондового ринку та визначили завдання Асоц?ац?? щодо переходу до саморегулювання.

Схвалено проект Дисципл?нарного кодексу УА?Б, Положення про Дисципл?нарний ком?тет

На прохання ?ноземних компан?й, як? працюють в Укра?н?, внесено зм?ни до Статуту, зокрема введено статус асоц?йованого члена Асоц?ац??.

Прийнято р?шення про при?днання до УА?Б Укра?нсько? асоц?ац?? дов?рчих товариств, ?нвестиц?йних фонд?в ? компан?й, створено? у 1994 роц?

Членами Ради УА?Б обрано: Б?лк?на Л.М.( ?К «П?вн?чний Донбас»), Оксан?ча С.М.-Головуючий Ради УА?Б (?К «К?нто»), Отченаша А.А. (ДТ «Автоальянс-Дов?ра»), Смахт?ну Д.П. (АТ«С?гма»), Гребневського Б.В., Салм?на О.В.(ДТ «Кап?тал-Траст»), Василь?ва В.В., Чумака О.М. (КБ «Приватбанк»). 

Червень – на конференц?? УА?Б обговорювалися проблеми законодавства. На розгляд запропонований проект нового закону про ц?нн? папери. 

З липня при УА?Б почина? д?яти Фонд законодавчих ?н?ц?атив, мета якого надавати п?дтримку д?яльност?, спрямовано? на удосконалення законодавства у галуз? фондового ринку. Представники компан?й-член?в УА?Б входять також до складу Консультативно-експертно? Ради при ДКЦПФР. 

23 жовтня Генеральним директором призначають Ковтюха В?тал?я Микитовича  

Мережа УА?Б охоплю? всю територ?ю Укра?ни. Д?ють 10 рег?ональних представництв у Донецьк?й, Дн?пропетровськ?й, Запор?зьк?й, Одеськ?й, Льв?вськ?й, Микола?вськ?й, Луганськ?й, Терноп?льськ?й, Херсонськ?й областях та Автономн?й Республ?ц? Крим. 

31 жовтня за р?шенням ДКЦПФР УА?Б отриму? статус саморегул?вно? орган?зац?? профес?йних учасник?в ринку ц?нних папер?в. 

За два роки ?снування Асоц?ац?? було розроблено внутр?шн? правила УА?Б, налагоджено ?нформац?йне забезпечення член?в Асоц?ац??, прийнято Етичний кодекс УА?Б, що запропонував принципи захисту прав ?нвестор?в, прийнято Кодекс заход?в дисципл?нарного впливу, який ? необх?дною умовою реал?зац?? принцип?в саморегулювання.

Укладено Угоду про вза?мод?ю УА?Б та М?жнародно? ф?нансово? Корпорац?? з метою сприяння процесу сертиф?катно? приватизац??, розвитку ?нфраструктури фондового ринку.

1998 р?к

У 1998 роц? ДКЦПФР вперше вносить до Верховно? Ради Укра?ни проект Закону Укра?ни "Про ?нститути сп?льного ?нвестування (пайов? та корпоративн? ?нвестиц?йн? фонди)". Мета - впорядкування державного регулювання ?нвестиц?йних фонд?в та компан?й, а також запровадження нових моделей ?нститут?в сп?льного ?нвестування зг?дно з м?жнародним досв?дом. 

У кв?тн? в?дбулася ротац?? у склад? Ради - на Загальних зборах зам?сть Васильева В.В. та Гребневського Б.В. обрано Махмудова О.Г. (?К «Д?ком» та Нов?кова В.А. (?К «Альфа-Кап?тал») 

У травн? УА?Б встановлю? перш? контакти з ?вропейською асоц?ац??ю прямого ? венчурного кап?талу (EVCA). 

Червень 1998 р. – у конференц?? «?нвестиц?йний кл?мат в Укра?н?: шляхи покращення» в Партен?т? вперше беруть участь представники вс?х трьох СРО – УА?Б, ПАРД, ПФТС. 

З грудня 1998 року за дорученням в?це-прем’?р-м?н?стра Серг?я Тигипка УА?Б включено до перел?ку орган?в, з якими необх?дно погоджувати проекти нормативних акт?в щодо фондового ринку, що розроблялися у 1999-2000 роках.

На к?нець 1998 року в Укра?н? д?яльн?сть з? сп?льного ?нвестування зд?йснювали 160 ?нвестиц?йних фонд?в та 128 вза?мних фонд?в ?нвестиц?йних компан?й, близько 63% загально? к?лькост? яких зосереджен? у Ки?вськ?й, Харк?вськ?й та Донецьк?й областях. Це були переважно закрит? ?нвестиц?йн? фонди та вза?мн? фонди ?нвестиц?йних компан?й.(З? Зв?ту ДКЦПФР за 1998 р?к). 

Член?в УА?Б - 109  

1999 – 2000 рр.

П?сля 1997-1998 рр., на як? припада? п?к активно? д?яльност? ?С?, к?льк?сть ?нвестиц?йних компан?й та ?нвестиц?йних фонд?в скорочу?ться. Завершу?ться сертиф?катна приватизац?я. Перед сп?льним ?нвестуванням поста? ц?лий ряд нагальних проблем, пов’язаних з подальшою долею невикористаних приватизац?йних майнових сертиф?кат?в, можлив?стю розрахунку з учасниками ?нвестиц?йних та вза?мних фонд?в ?нвестиц?йних компан?й ц?нними паперами, як? знаходяться у власност? ?С?, реорган?зац??ю та л?кв?дац??ю фонд?в та компан?й, як? виконали свою роль у процес? "сертиф?катно?" приватизац??.

У червн? 1999 року в?дбулися зм?ни у склад? Ради - на Загальних зборах обрано член?в Ради УА?Б: Б?лк?на Л.М., Гриба В.В., Жадана О.В., Леонова Д.А., Нов?кова В.А., Оксан?ча С.М. - Головуючий Ради УА?Б, Отченаша А.А., Смахт?ну Д.П., Яковенка Ю.Б.

У друг?й половин? 1999 року виходить Указ Президента Укра?ни “Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасник?в ?нвестиц?йних фонд?в та ?нвестиц?йних компан?й” та прийма?ться ряд нормативно-правових акт?в Ком?с??, якими регулю?ться реорган?зац?я ?нвестиц?йних фонд?в шляхом при?днання або злиття, встановлю?ться порядок скасування ре?страц?? випуск?в ?нвестиц?йних сертиф?кат?в ?нвестфонд?в та компан?й та ?н. ?нвестфонди та компан?? подають заяви про закриття та початок розрахунк?в з? сво?ми учасниками.

Почина?ться грошовий етап приватизац??. Необх?дно створювати як?сно нов? ?нститути сп?льного ?нвестування, зокрема, корпоративн? та пайов? ?нвестиц?йн? фонди.

Перед Асоц?ац??ю поста? завдання забезпечити ?хню д?яльн?сть у в?дпов?дност? до св?тових норм ? стандарт?в, як? будуть б?льш зрозум?лими як для в?тчизняних, так ? для ?ноземних ?нвестор?в.

Представники УА?Б беруть участь у спец?альн?й робоч?й груп?, яка доопрацьову? ? готу? до другого читання Закон Укра?ни “Про ?нститути сп?льного ?нвестування (пайов? та корпоративн? ?нвестиц?йн? фонди)”, яким передбача?ться безбол?сна, без призупинення д?яльност?, трансформац?я ?снуючих ?нвестиц?йних фонд?в та ?нвестиц?йних компан?й у нов? ?нститути сп?льного ?нвестування.

На 1 листопада 1999 року УА?Б об’?дну? 74 члени. 

Березень 2000 р. – УА?Б сп?льно з ДКЦПФР проводять в ?вано-Франк?вську «круглий ст?л» на тему: «Д?яльн?сть ?К та ?Ф на етап? завершення приватизац?? за ПМС. Зобов’язання ?К перед учасниками-?нвесторами»

 Представники Асоц?ац?? беруть активну участь у робот? над законопроектами «Про акц?онерн? товариства»

УА?Б отриму? грант та бере участь у реал?зац?? проекту Св?тового банку «Створення, розвиток та п?дтримка профес?йних орган?зац?й»

1-4 червня у Ялт? проходить науково-практична конференц?я Асоц?ац?? «?нвестиц?йний б?знес: джерела, ?нституц??, ?нфраструктура» 

Червень-грудень 2000 р. Представники УА?Б беруть участь у Стратег?чн?й груп? з питань розвитку фондового ринку Укра?ни, створен?й Державною ком?с??ю з ц?нних папер?в та фондового ринку сп?льно з Агенц??ю США з м?жнародного розвитку та Financial Markets International, Inc. (FMI). 

12 жовтня укладено Догов?р м?ж УА?Б та Укра?нським ?нститутом розвитку фондового ринку (У?РФР) Ки?вського нац?онального економ?чного ун?верситету. У?РФР визначено навчально-методичним центром СРО. Сторони домовилися про сп?вроб?тництво у зд?йсненн? п?дготовки, переп?дготовки та п?двищення квал?ф?кац?? член?в асоц?ац?? та прац?вник?в апарату СРО. 

У листопад? 2000 ДКЦПФР продовжу? до 2003 року терм?н д?? св?доцтва УА?Б про статус саморегул?вно? орган?зац?? профес?йних учасник?в фондового року

На 1 червня 2000 року учасниками Асоц?ац?? ? 58 компан?й та банк?в.

2001 р?к 

19 с?чня УА?Б сп?льно з асоц?ац??ю ПФТС проводять «круглий ст?л» «?нвестиц?йний б?знес: п?дсумки 2000 року»

15 березня Верховна Рада Укра?ни прийма? Закон «Про ?нститути сп?льного ?нвестування (пайов? та корпоративн? ?нвестиц?йн? фонди)", який в?дкрива? можлив?сть для розвитку в Укра?н? сп?льного ?нвестування ? започаткову? д?яльн?сть компан?й з управл?ння активами. З’явля?ться новий вид профес?йно? д?яльност? – д?яльн?сть з управл?ння активами. Законом вперше на законодавчому р?вн? передбачено функц?онування венчурних фонд?в.

13 кв?тня 2001 п?дписано Меморандум про вза?мод?ю Державно? Ком?с?? з ц?нних папер?в та фондового ринку та Укра?нською асоц?ац??ю ?нвестиц?йного б?знесу. Створена робоча група з розробки ? впровадження нормативно-правово? бази. п?дписано Меморандум про вза?мод?ю Державно? Ком?с?? з ц?нних папер?в та фондового ринку та Укра?нською асоц?ац??ю ?нвестиц?йного б?знесу. Створена робоча група з розробки ? впровадження нормативно-правово? бази.

З прийняттм Верховною Радою Закону «Про внесення зм?н в деяк? законодавч? акти Укра?ни з питань оподаткування» в?дм?нено подв?йне оподаткування ? старих, ? нових ?нститут?в сп?льного ?нвестування.

19 кв?тня Гендиректором призначено Барбарову Олену В?тал??вну

20 кв?тня на чергових зв?тно-виборних Загальних зборах член?в УА?Б обирають новий склад Ради Асоц?ац??, в яку ув?йшли Артазей А.?., Б?лк?н Л.М., Жадан О.В., Копилов Д.В., Леонов Д.А., Мовсесян К.П., Оксан?ч С.М., Смахт?на Д.П.. Раду очолю? Отченаш А.А.

Станом на кв?тень 2001 року Асоц?ац?я об’?дну? 48 член?в, серед яких ?нвестфонди та компан??, торговц? ц?нними паперами та банки.

У травн? експерти УА?Б презентували «Досл?дження питань реал?зац?? прав акц?онер?в в Укра?н?» 

25 травня на зас?данн? Ради затверджено склад Третейського суду, який планувався як пост?йно д?ючий орган УА?Б для вир?шення конфл?ктних ситуац?й м?ж членами Асоц?ац??, а також компан?ями ? кл??нтами. Проте ця ?н?ц?атива так ? не була вт?лена в життя. 

У червн? – УА?Б сп?льно з ДКЦПФР проводять конференц?ю «Нов? можливост? ?нвестування в Укра?н?», в рамках яко? було орган?зовано «круглий ст?л» на тему: "Забезпечення захисту прав акц?онер?в в Укра?н? через розвиток корпоративного управл?ння".

У липн? в?дбувся сем?нар “Актуальн? питання корпоративного управл?ння в Укра?н?”, на якому обговорювалися питання типових порушень прав акц?онер?впри проведенн? загальних збор?в акц?онер?в, посилення рол? Спостережних Рад АТ. Рекомендац?? УА?Б направила до Адм?н?страц?? Президента Укра?ни, Верховно? Ради Укра?ни, Фонду Державного майна Укра?ни, ДКЦПФР, М?н?стерства промислово? пол?тики.

З вересня Дирекц?я УА?Б готу? щотижнев? огляди преси та ?нтернет–сайт?в з фахових питань, який електронною поштою розсила?ться членам Асоц?ац??. 

У вересн? УА?Б орган?зувала та провела два зас?дання «круглого столу»: «Захист прав ?нвестор?в при д?яльност? ?нститут?в сп?льного ?нвестування в Укра?н?», на яких обговорювались п?дготовлен? робочою групою документи щодо д?яльност? ?С?.

Розпочата робота з розробки проект?в нормативно-правових акт?в для регулювання д?яльност? ?С? та КУА. Створюються робоч? групиз представник?в ринку та ДКЦПФР.

25 вересня в?дбулися позачергов? Загальн? збори УА?Б, на яких були прийнят? зм?ни до Статуту, пов’язан? з визначенням чинним законодавством нового виду профес?йно? д?яльност? - управл?ння активами ?С?. 

У жовтн? експерти УА?Б п?дготували Анал?тичний огляд «Розвиток ?нвестиц?йно? д?яльност? в Укар?н? та захист прав ?нвестор?в»

Проходить «круглий ст?л» на тему: «Впровадження в Укра?н? св?тового досв?ду з управл?ння активами та захисту прав ?нвестор?в», у якому взяли участь народн? депутати Укра?ни, представники Адм?н?страц?? Президента Укра?ни, ДКЦПФР, ?нвестиц?йних компан?й, м?жнародних ф?нансових орган?зац?й, журнал?сти.

Радою затверджено Тимчасове положення про порядок надання Асоц?ац??ю Подання для отримання в ДКЦПФР л?ценз?? на провадження д?яльност? з управл?ння активами 

У грудн? Асоц?ац?я сп?льно з ПФТС та ПАРД провели «круглий ст?л» на тему: «Координац?я д?й неурядових орган?зац?й для вдосконалення корпоративного управл?ння в Укра?н?», на якому визначалися напрямки вза?мод?? профес?йних асоц?ац?й, навчальних заклад?в, м?жнародних орган?зац?й, державних орган?в влади для розвитку корпоративного управл?ння.

2002 р?к

П?сля прийняття к?лькох десятк?в п?дзаконних акт?в Закон «Про ?С?» запрацював.

ДКЦПФР видала перш? л?ценз?? компан?ям з управл?ння активами. П?онерами стали ки?вськ? ТОВ «Венчурн? ?нвестиц?йн? проекти» та «Компан?я з управл?ння активами «Авуар». Серед перших була ? ВАТ «Автоальянс-ХХI стор?ччя».

«Ус? експерти переконан?, що протягом перших рок?в керуюч? активами працюватимуть переважно з юридичними особами через використання форми венчурних фонд?в як найприйнятн?шо? в умовах нерозвиненого фондового ринку Укра?ни», - з пов?домлення у газет? «Галицьк? контракти».  

20 лютого УА?Б в?дбулося зас?дання «круглого столу» на тему: «Вза?мод?я недержавних некомерц?йних орган?зац?й для розвитку корпоративного управл?ння». За ?н?ц?ативою УА?Б 17 орган?зац?й, серед яких саморегул?вна орган?зац??, М?жнародний центр перспективних досл?джень, Укра?нський ?нститут розвитку фондового ринку, Асоц?ац?я укра?нських банк?в та ?н. п?дписали Меморандум про вза?мод?ю недержавних некомерц?йних орган?зац?й щодо розвитку корпоративного управл?ння. 

27 лютого в?дбулася науково-практична конференц?я на тему: Забезпечення прав ?нвестор?в в Укра?н?». 

17-18 кв?тня представники УА?Б взяли участь у зас?данн? ?враз?йського «круглого столу» з питань корпоративного управл?ння, який проходив у Ки?в?. 

2 червня 2002 ДКЦПФР прийняла Р?шення №158 «Про визначення Укра?нсько? асоц?ац?? ?нвестиц?йного б?знесу як саморегул?вно? орган?зац??, яка об’?дну? ?нвестиц?йних керуючих та компан?? з управл?ння активами». 

6-9 червня УА?Б провела Кримську науково-практичну конференц?ю «?нвестиц?? в Укра?ну: перспективи розвитку б?знесу» 

У 3-му квартал? завершу?ться формування нормативно? бази, необх?дно? для д?яльност? КУА та ?С?.

У листопад? видано перш? Подання УА?Б на отримання компан?ями л?ценз?й на управл?ння активами ?С?.

У грудн? 2002 року Рада затверджу? Порядок надання Асоц?ац??ю Подання компан?ям з управл?ння активами для ре?страц?? регламенту пайового ?нвестиц?йного фонду в ДКЦПФР

П?дписано Угоду про вза?мод?ю м?ж УА?Б ? Нац?ональною Л?гою керуючих (Рос?я).

П?дписано Угоду про вза?мод?ю м?ж УА?Б та М?жнародною ф?нансовою корпорац??ю.

У 2002 в?дбулися значн? зм?ни у склад? член?в УА?Б. До Асоц?ац?? ув?йшли 12 компан?й, з член?в Асоц?ац?? виключено 24 компан??. 

Загальна к?льк?сть член?в Асоц?ац?? – 36.

2003 р?к

За станом на початок року нал?чувалося 129 ?нвестиц?йних фонд?в та вза?мних фонд?в ?нвестиц?йних компан?й.

З метою виявлення та усунення проблемних питань, як? можуть виникати п?д час реорган?зац??, Ком?с?я створила п?лотн? проекти, за результатами проведення яких було розроблено Положення про порядок реорган?зац?? ?нвестиц?йних фонд?в та ?нвестиц?йних компан?й, створених на час сертиф?катно? приватизац??, в ?нститути сп?льного ?нвестування.

Робляться перш? кроки до запровадження пенс?йно? реформи в Укра?н?. Верховна Рада прийма? закони "Про загальнообов'язкове державне пенс?йне страхування" та "Про недержавне пенс?йне забезпечення", розроблено ряд нормативно-правових акт?в, як? сприятимуть функц?онуванню суб'?кт?в системи недержавного пенс?йного забезпечення, розвитку ?нвестиц?йно? д?яльност? недержавних пенс?йних фонд?в, збереження та управл?ння ?х активами.

УА?Б бере активну участь у розробц? проект?в законодавчих та нормативно-правових документ?в, необх?дних для зд?йснення д?яльност? з управл?ння недержавними пенс?йними фондами. Асоц?ац?я сп?впрацю? як з ДКЦПФР, так ?  з Держф?нпослуг.

Асоц?ац?я ста? рецип??нтом проекту м?жнародно? техн?чно? допомоги USAID «Впровадження пенс?йно? реформи в Укра?н?».

20 березня, 10 червня та 16 вересня в рамках партнерства м?ж УА?Б та ?нститутом Св?тового банку Асоц?ац?я проводить сер?ю в?део-конференц?й з Вашингтоном щодо питань розвитку в Укра?н? корпоративного управл?ння та ?нвестиц?йного б?знесу. В них беруть участь представники компан?й-член?в Асоц?ац??, державн? органи, недержавн? орган?зац??, ЗМ?. 

17 кв?тня Асоц?ац?я проводить «круглий ст?л» на тему: «Розвиток нових форм ?нвестування в Укра?н?». 

5-8 червня – в?дбува?ться традиц?йна Кримська науково-практична конференц?я «Управл?ння активами: ?нститути, ?нструменти, ризики», в як?й беруть участь близько 80 представник?в б?знесу, орган?в державно? влади, недержавних орган?зац?й. 

6 червня чергов? зв?тно-виборн? Загальн? збори УА?Б затверджують нову редакц?ю Статуту УА?Б, зм?ни до внутр?шн?х документ?в, обрають новий склад кер?вних орган?в.

За п?дсумками та?много голосування до складу Ради обрано Д. Волинця, Д.Копилова, Д.Леонова, А.Отченаша, Д.Смахт?ну, В.Ус?ка, В. Мус??нко, О.Маркарову. Раду очолю? С.Оксан?ч.

12 листопада позачергов? Загальн? збори УА?Б вносять зм?ни та доповнення до Статуту та Положення про членство. Зокрема, скасову?ться асоц?йоване членство в УА?Б. 

20-21 листопада сп?льно з ДКЦПФР, Держф?нпослуг та компан??ю ПАДКО було проведено сем?нар на тему: „Компан?? з управл?ння активами – суб’?кти системи недержавного пенс?йного забезпечення”.

У 2003 роц?л?ценз?? ДКЦПФР на право провадження д?яльност? з управл?ння активами отримали 26 компан?й, заре?стровано 29 регламент?в пайових ?нвестиц?йних фонд?в,  розпочато зб?р, узагальнення та анал?тичну обробку статистично? ?нформац?? щодо провадження д?яльност? з управл?ння активами.

Наприк?нц? року розроблено демонстрац?йну верс?ю програмного забезпечення зв?тност? компан?й з управл?ння активами.

Член?в УА?Б - 49 

2004 р?к

Пр?оритет для УА?Б – удосконалення ? розвиток нормативно-правово? та законодавчо? бази.  Асоц?ац?я узагальню? практику застосування нормативно-правових акт?в, що регулюють д?яльн?сть ?С? та д?яльн?сть з управл?ння активами НПФ, готу? пропозиц?? щодо ?х удосконалення. П?дготовлено Методолог?чн? рекомендац?? з? створенню КУА та ?С?.

Захищаючи права м?норитарних акц?онер?в, компан?й-член?в УА?Б, Асоц?ац?я пода? до Господарського суду м. Ки?ва позов до ВАТ „Микола?вський глиноземний завод”про визнання нед?йсним р?шення Загальних збор?в ВАТ „МГЗ” щодо проведення деном?нац?? акц?й. Асоц?ац?я орган?зову? судовий захист щодо в?дстоювання прав м?норитар??в.

У березн? завершено розробку програмного забезпечення, призначеного для формування та корекц?? файл?в даних, як? м?стять ?нформац?ю про зв?тн?сть КУА перед ДКЦПФР та УА?Б.

25 травня – на баз? У?РФР було проведено „круглий ст?л” на тему: „Перспективне законодавство у сфер? д?яльност? КУА”. В його робот? взяли участь представники 27 компан?й – член?в УА?Б. 

10 червня – в?дбулися Загальн? збори член?в УА?Б, вносяться зм?ни та доповнення до Статуту УА?Б, затверджено нову редакц?ю Положення про членство в Асоц?ац??. У зборах взяли участь представники 34 компан?й-член?в УА?Б. Раду очолю? Анатол?й Отченаш. 

10-13 червня - традиц?йна Кримська науково-практична конференц?я «Управл?ння активами: стратег?? та ризики»

17 червня 2004 укладено Догов?р про сп?вроб?тництво м?ж УА?Б та М?жнародним ?нститутом б?знесу, який виступив базовим навчальним ? методичним центром Асоц?ац?? з питань розвитку сп?льного ?нвестування та корпоративного управл?ння в Укра?н?.

У липн? розпочато роботу щодо формування системи мон?торингу д?яльност? КУА. Важливою складовою ц??? системи ? формування баз даних щодо д?яльност? КУА. 

20 вересня - сп?льно з М?жнародним ?нститутом б?знесу проведено м?жнародний сем?нар на тему: „Венчурне ?нвестування: м?жнародний досв?д та перспективи в Укра?н?”. В сем?нар? взяли участь представники 27 компан?й – член?в УА?Б. 

29 вересня Р?шенням ДКЦПФР затверджено Положення про д?яльн?сть саморегул?вно? орган?зац?? ринку ц?нних папер?в, яка об’?дну? компан?? з управл?ння активами.

16 грудня – УА?Б сп?льно з Нац?ональною асоц?ац??ю недержавних пенс?йних фонд?в Укра?ни та Адм?н?стратор?в НПФ за сприяння проекту АМР США/ПАДКО “Впровадження пенс?йно? реформи в Укра?н?” проводять сем?нар на тему: „Вза?мод?я компан?й з управл?ння активами та адм?н?стратор?в недержавних пенс?йних фонд?в”.

21 грудня - на баз? М?жнародного ?нституту б?знесу, Асоц?ац?я проводить сем?нар на тему: „Практика захисту прав акц?онер?в на баз? сучасного законодавства”.

22 грудня - УА?Б проводить “круглий ст?л" з обговорення питань л?кв?дац?? ?нститут?в сп?льного ?нвестування. Зауваження та пропозиц?? щодо л?кв?дац?? ?С? направляються до ДКЦПФР.

У 2004 роц? л?ценз?? ДКЦПФР на право провадження д?яльност? з управл?ння активами отримали 54 компан??, заре?стровано 63 регламент?в пайових ?нвестиц?йних фонд?в.

Станом на 31 грудня 2004 року в Укра?н? заре?стровано 88 КУА, з них 44 отримали л?ценз?? на управл?ння активами ?С?, 41 – ?С? та НПФ, 3 – т?льки на управл?ння НПФ. Заре?стровано 105 ?нвестиц?йних фонд?в.

Член?в УА?Б – 96 

2005 р?к

В управл?ння КУА вперше з’являються недержавн? пенс?йн? фонди. 

22 березня зв?тно-виборн? Загальн? збори УА?Б затверджують Програму розвитку Асоц?ац?? на 2005-2006 роки. До складу Ради обирають А.Отченаша, Д.Смахт?ну, О.Колесника, В.Усика, Д.Леонова, Д.Копилова, О. Маркарову, О.Суля?ва, С.Оксан?ча (Головучий Ради).

27 кв?тня за п?дтримки USAID (Проект пенс?йно? реформи в Укра?н?) Асоц?ац?я проводить сем?нар «Догов?рн? вза?мов?дносини м?ж структурами, як? обслуговують недержавний пенс?йний фонд». Сер?ю «круглих стол?в», присвячених проблемним питанням д?яльност? НПФ та КУА, Асоц?ац?я проводить сп?льно з Дерф?нпослуг та Укра?нським ?нститутом розвитку фондового ринку.

9-12 червня у Ялт? проходить науково-практична конференц?я УА?Б «Управл?ння активами: нов? можливост? розвитку». Серед обговорюваних питань можливост? застосування нових ф?нансових ?нструмент?в, проблемн? питання недержавного пенс?йного забезпечення, перспективи д?яльност? в Укра?н? венчурних фонд?в та ?С? з прилюдною пропозиц??ю.

У 2005 знову розпочато роботу з? створення рег?ональних представництв Асоц?ац??.

У кв?тн? в?дкрито представництво у Сх?дному рег?он? на баз? ТОВ «КУА «ГазкоГруп ?нвестментс», Харк?в. У жовтн? - представництво у П?вденному рег?он? на баз? ТОВ «Перша Севастопольська КУА», Севастополь.  

16 серпня до роботи Генеральним директором Асоц?ац?? приступа? Григоренко ?вген Миколайович. 

24 листопада Указом Президента Укра?ни затверджено «Основн? напрямки розвитку фондового ринку Укра?ни на 2005-2010 роки», в яких було враховано численн? пропозиц?? УА?Б щодо розвитку ?С?. 

За 2005 р?к Асоц?ац??ю опрацьовано 34 законодавчих та нормативних акт?в, як? прямо або опосередковано впливають на д?яльн?сть ринку сп?льного ?нвестування. 

Учасники Асоц?ац?? активно виступили проти норм Закону «Про управл?ння об’?ктами державно? власност?», в якому з порушенням Конституц?? державна власн?сть отримала сутт?в? пр?оритети на в?дм?ну в?д ?нших форм власност?. Закон було заветовано Президентом Укра?ни. 

У жовтн? на протид?ю спробам дискредитувати через ЗМ? венчурн? ?С? УА?Б сп?льно з ДКЦПФР проводять «круглий ст?л» на тему: «Проблемн? питання д?яльност? венчурних ?С? в Укра?н?», на якому предметно обговорю?ться роль ? значення венчурних фонд?в у розвитку економ?ки Укра?ни.

Член?в УА?Б - 170

2006 р?к

3 березня УА?Б запроваджу? ренк?нгування компан?й з управл?ння активами та фонд?в з прилюдною пропозиц??ю, також виступа? проти примусового рейтингування.

У травн? на замовлення УА?Б Укра?нський центр економ?чних ? пол?тичних досл?джень ?мен? О. Разумкова проводить досл?дження на тему: „Ставлення жител?в обласних центр?в до ?нститут?в сп?льного ?нвестування та недержавних пенс?йних фонд?в”, п?д час якого було опитано 2010 респондент?в в?ком в?д 18 до 50 рок?в. 

У 2006 роц? УА?Б проводить ? оприлюдню? перший анал?з д?яльност? компан?й з управл?ння активами та ?нститут?в сп?льного ?нвестування за п?дсумками роботи у 2005 роц?, зд?йснений на п?дстав? систематично? зв?тност?. 

1–4 червня у Форос? проходить 18-а науково-практична конференц?я „Управл?ння активами: в?д к?лькост? до якост?”. 

У листопад? сп?льно з Укра?нським товариством ф?нансових анал?тик?в УА?Б орган?зову? у Ки?в? II щор?чну М?жнародну конференц?я «Управл?ння ф?нансовими активами: колективне ?нвестування», участь у як?й беруть фах?вц? Укра?ни, Польщ?, Прибалтики ? ряду кра?н СНД.

У сп?впрац? з Укра?нським ?нститутом розвитку фондового ринку проводиться сер?я сем?нар?в з питань бухгалтерського обл?ку та зв?тност? ?нститут?в сп?льного ?нвестування, навчання в яких проходять близько 150 прац?вник?в КУА.

30 червня в?дкрива?ться Рег?ональне представництво УА?Б у Зах?дному рег?он? на баз? ВАТ ”КУА ”Росан-Кап?тал" (м.Льв?в).

За ?н?ц?ативою кер?вництва УА?Б та Голови ДКЦПФР була створена Рада фондового ринку у склад? член?в ДКЦПФР та авторитетних представник?в асоц?ац?й, як? працюють на фондовому ринку. 

Впродовж 2006 року трива? робота над доопрацюванням проекту зм?н до Закону «Про ?С?» 

6-8 жовтня УА?Б виступа? сп?ворган?затором та учасником першо? виставки, присвячено? укра?нському ринку сп?льного ?нвестування «INVESTFUNDS EXPO - 2006: ?нструменти фондового ринку для населення». П?дготовлено та видано першу «Пам’ятку ф?зичним особам – ?нвесторам ?нститут?в сп?льного ?нвестування».

К?льк?сть член?в УА?Б за зв?тний пер?од зросла з 170 до 248. Ще б?льш зримими були темпи зростання ?нвестиц?йних фонд?в (з 284 до 519) та недержавних пенс?йних фонд?в (з 54 до 79), як? знаходяться в управл?нн? цих компан?й.

Наприк?нц? 2006 року розпочата сп?впраця з Ки?вським ?нститутом ?нвестиц?йного менеджменту (К??М) з п?дготовц? фах?вц?в для галуз? сп?льного ?нвестування на баз? першо? вищо? осв?ти.

Член?в УА?Б – 248 

2007 р?к

Основн? зусилля Асоц?ац?? спрямовуються на захист прав учасник?в УА?Б, вдосконалення законодавчо? та нормативно-правово? бази д?яльност? з управл?ння активами, посилення просв?тницько? та ?нформац?йно? роботи з висв?тлення д?яльност? КУА, ?С? та НПФ, налагодження д??во? сп?впрац? з громадськими об’?днаннями учасник?в ?нших сегмент?в ф?нансового ринку, актив?зац?ю роботи в рег?онах. 

У лютому 2007 року у Ки?в? в?дбулася зимова науково-практична конференц?я УА?Б «Досв?д та проблеми сп?льного ?нвестування в Укра?н?». 

22 березня Загальн? зв?тно-виборн? збори УА?Б затверджують Програму розвитку УА?Б на 2007-2008 роки, зб?льшують з 9 до 11 к?льк?сть член?в Ради та обрають ?? новий склад.

До Ради-2007 обрано Ю.Б?лецького (ТОВ «КУА «Л?КО-?нвест», м.Ки?в), Р.Захарчука (ТОВ «КУА «?ФК», м.Ки?в), С.Клен?на (ЗАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», м. Ки?в), ?. Когута (ТОВ КУА «Ф?некс-Кап?тал», м.Харк?в), О.Колесника (ТОВ «Венчурн? ?нвестиц?йн? проекти», м. Ки?в), Л. Лисенка (ТОВ «КУА «Кап?тал Груп», м. Ки?в), О.Машталера (ТОВ «МГ-Кап?тал», м.Ки?в), С.Петрука (ЗАТ КУА «Карпати-?нвест», м.Льв?в), О. Рижкова (ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», м. Ки?в), О. Суляева (ЗАТ КУА «УкрСиб Ессет Менеджмент», м.Ки?в), Головуючим Ради ста? Д.Леонов (ТОВ КУА «Ай К’ю Технолодж?», м.Ки?в).

Обов’язки Генерального директора викону? Трипольська Ольга Олег?вна. 

У червн? 2007 року УА?Б отриму? статус „спонсора в кра?н?” з впровадження Глобальних стандарт?в результативност? ?нвестування (GIPS) в?д ?нституту CFA, Ради з результативност? ?нвестування (IPC) та Виконавчого ком?тету GIPS. Укра?нський вар?ант оф?ц?йно затвердженого перекладу оприлюдню?ться на сайт? УА?Б ? популяризу?ться серед КУА. 

7-10 червня у Ялт? проходить науково-практична конференц?я УА?Б “Управл?ння активами: умови стаб?льного розвитку б?знесу» 

У липн? 2007 року було п?дписано Меморандум про сп?впрацю з Рейтинговим агентством “Експерт-Рейтинг” щодо сп?льного створення як?сно? системи рейтингово? оц?нки для фонд?в. Рада УА?Б рекоменду? Методику рейтингування КУА, розроблену “Експерт-Рейтингом” у сп?впрац? з Асоц?ац??ю, як придатну для оц?нювання результат?в д?яльност? КУА. 

11 жовтня 2007 року УА?Б та Державний ком?тет ф?нансового мон?торингу Укра?ни п?дписали Меморандум про загальн? засади сп?вроб?тництва у сфер? протид?? легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, одержаних злочинним шляхом. 

15 листопада УА?Б п?дпису? догов?р про довгострокове сп?вроб?тництво з Державною установою "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку Укра?ни" (АР?ФРУ). 

У листопад? УА?Б уклада? Угоду з Асоц?ац??ю приватних ?нвестор?в Укра?ни.

У грудн? 2007 року за ?н?ц?ативи УА?Б в?дбулося п?дписання Меморандуму «Про вза?мод?ю об’?днань учасник?в ф?нансового ринку Укра?ни та координац?ю зусиль щодо встановлення правил добросов?сно? реклами ф?нансових послуг». До Меморандуму при?дналися Укра?нський Кредитно-Банк?вський Союз, Л?га страхових орган?зац?й, Нац?ональна асоц?ац?? кредитних сп?лок Укра?ни, Укра?нська асоц?ац?я адм?н?стратор?в пенс?йних фонд?в, Нац?ональна асоц?ац?я недержавних пенс?йних фонд?в та адм?н?стратор?в НПФ, Всеукра?нська асоц?ац?я ломбард?в.

УА?Б п?дпису? Генеральну угоду про сп?вроб?тництво з Нац?ональною асоц?ац??ю недержавних пенс?йних фонд?в Укра?ни та адм?н?стратор?в НПФ, спрямовану на координац?ю зусиль Асоц?ац?й з просування в Укра?н? пенс?йно? реформи.

У 2007 роц? зроста? к?льк?сть рег?ональних представництв УА?Б. ?х в?дкрито у Дн?пропетровську, Донецьку та Одес?.

У сп?впрац? з М?жнародним ?нститутом б?знесу (М?Б), за участ? Укра?нського ?нституту розвитку фондового ринку та УА?Б розробля?ться перший в Укра?н? навчальний курс для фах?вц?в компан?й з управл?ння активами венчурних фонд?в.

В Асоц?ац?? впроваджують принцип «?диного в?кна» для отримання л?ценз?? компан?ями з управл?ння активами.

На замовлення Асоц?ац?? створю?ться просв?тницький телев?з?йний ф?льм «Витрачати чи ?нвестувати», присвячений новим можливостям, як? в?дкривають для населення ?С? та НПФ.

Впродовж року сутт?во зроста? к?льк?сть компан?й-учасник?в Асоц?ац?? – з 228 до 334, зб?льшу?ться ? к?льк?сть фонд?в, активи яких перебувають в управл?нн? КУА – з 579 ?С? та 79 НПФ наприк?нц? 2006 року до 791 ?С? та 96 НПФ станом на к?нець 2007 р.

Член?в УА?Б - 334

2008 р?к 

У лютому на замовлення УА?Б ?нститут соц?ально? та пол?тично? психолог?? АПН Укра?ни зд?йснив соц?олог?чне досл?дження«Портрет потенц?йного ?нвестора ?С? та НПФ - 2008» серед мешканц?в ус?х обласних центр?в, Ки?ва та Севастополя. 

21 лютого в?дбува?ться науково-практична конференц?я УА?Б „Ринок ?нвестиц?йних послуг в Укра?н?: оч?кування та реал??” 

22 лютого Загальн? збори УА?Б затверджують зм?ни до внутр?шн?х документ?в Асоц?ац?? та нову редакц?ю Стандарту УА?Б № 1 «Бухгалтерський обл?к д?яльност? ?нститут?в сп?льного ?нвестування». 

11 березня п?дписано Меморандум про сп?вроб?тництво м?ж УА?Б та Л?гою страхових орган?зац?й. 

Утравн? компан?? - учасники УА?Б та Асоц?ац?я беруть участь у виставц? Investfunds Expo-2008 «?нструменти фондового ринку для населення».У жовтн? аналог?чна виставка в?дбува?ться також у Дн?пропетровську. 

19 травня п?дписано Догов?р м?ж УА?Б та компан??ю Financial Markets International Inc./FMI, виконавцем проекту USAID «Розвиток ринк?в кап?талу».

25 липня УА?Б п?дписала Догов?р про сп?вроб?тництво з ТОВ «Сбондс-Укра?на».

З липня зд?йсню?ться зб?р та публ?кац?я на сайт? УА?Б щоденно? ?нформац?? про результати д?яльност? в?дкритих ?С?. 

17 липня у м.Яремча (?вано-Франк?всько? обл.) Асоц?ац?я орган?зуву? навчально-просв?тницький сем?нар для журнал?ст?в та редактор?в рег?ональних ЗМ? ?вано-Франк?всько?, Терноп?льсько? та Черн?вецько? областей. Тема: «?нвестиц?йний б?знес – нов? можливост? для економ?ки та населення». 

У червн? в Ялт? в?дбува?ться науково-практична конференц?? УА?Б „Управл?ння активами: профес?онал?зм та в?дпов?дальн?сть”. 

14 червня 2008 року п?дписана Угода про вза?мод?ю м?ж УА?Б та Нац?ональною л?гою управляючих Рос??. 

17 вересня 2008 року Верховна Рада прийма? Закон Укра?ни “Про акц?онерн? товариства”. 

Восени 2008 року п?дписано Угоду про сп?впрацю м?ж УА?Б та Ки?вським нац?ональним ун?верситетом ?мен? В.Гетьмана. За сприяння УА?Б вперше 33 студенти проходять практику в 13 КУА та Дирекц??. 

30 жовтня по 2 листопада УА?Б виступа? ?нформац?йним спонсором та учасником щор?чно? виставки «Грош? Експо 2008» у Ки?в?. УА?Б орган?зову? для в?дв?дувач?в ? ЗМ? спец?альний зах?д - каскадну презентац?ю на тему: "Св?това ф?нансова криза: виклики та висновки для в?тчизняних ?нвестиц?йних та пенс?йних фонд?в". 

10 листопада УА?Б п?дпису? Меморандум про нам?ри щодо вза?много сп?вроб?тництва у галуз? сприяння розвитку саморегулювання п?дпри?мницько? та профес?йно? д?яльност? в Укра?н?. 

У грудн? Асоц?ац?я замовля? для компан?й, як? управляють активами публ?чних фонд?в, досл?дження ?нформац?йно? активност? у ?-му п?вр?чч? 2008 року, яке проводить ?нформац?йно-консалтингова компан?я «Ком?нформ». 

18 грудня Верховна Рада Укра?ни прийма? довгооч?куван? зм?ни до Закону «Про ?нститути сп?льного ?нвестування (пайов? та корпоративн? ?нвестиц?йн? фонди)».

Стосунки м?ж УА?Б та ?? рег?ональними представництвами регулю? спец?альне Положення. Базовою компан??ю П?вденного рег?онального представництва УА?Б визначено ТОВ «КУА «ПАРАНГОН» (м.Севастополь) зам?сть ТОВ «Перша Севастопольська КУА». У грудн? зм?нено базову компан?ю Рег?онального представництва УА?Б в Харков?: зам?сть ТОВ «КУА та АПФ «Газко Груп ?нвестментс» ?нтереси Асоц?ац?? представля? ТОВ «Фондова компан?я «?НВЕСТА».

Член?в УА?Б - 410

2009 р?к

У с?чн? Генеральним директором Укра?нсько? асоц?ац?? ?нвестиц?йного б?знесу Рада признача? Андр?я Анатол?йовича Рибальченка. 

У лютому набува? чинност? Закон «Про внесення зм?н до Закону Укра?ни «Про ?нститути сп?льного ?нвестування (пайов? та корпоративн? ?нвестиц?йн? фонди)», який врегульову? питання диверсиф?кац?? актив?в ?С?, посилю? захист прав ?нвестор?в ?С?, впорядкову? процедуру дострокового викупу ц?нних папер?в ?С? закритого та ?нтервального типу на вимогу ?нвестора та ?нше. 

6 лютого п?дписано Угоду про вза?морозум?ння та сп?вроб?тництво м?ж УА?Б та Державним агентством Укра?ни з ?нвестиц?й та ?нновац?й. 

17 лютого у Ки?в? в?дбулася науково-практична конференц?я УА?Б «Управл?ння активами в умовах кризи: досв?д та перспективи», на як?й обговорюються результати функц?онування ф?нансового ринку у 2008 роц? та уроки на майбутн?, розглядаються стратег?? розвитку д?яльност? з управл?ння активами в сучасних кризових умовах.

18 лютого чергов? зв?тно-виборн? Загальн? збори член?в УА?Б затверджують Програму д?яльност? УА?Б на 2009-2010 роки. Пр?оритетними завданнями Асоц?ац?? у цей пер?од визначено зменшення впливу кризових явищ на ринок сп?льного ?нвестування та недержавного пенс?йного забезпечення, а також виведення б?знесу на як?сно новий етап розвитку – побудови комфортного для б?знесу середовища, яке б дозволяло йому продуктивно працювати з кл??нтами ? зайняти г?дне м?сце в економ?ц? Укра?ни.

До складу Ради обрано: Ю.Б?лецького - ТОВ «КУА «Л?КО-?НВЕСТ» (м.Ки?в), Т.Захараш - ТОВ «КУА АПФ «Укра?нськ? фонди» (м.Ки?в), Р.Захарчука - ТОВ «КУА «?ФК» (м.Ки?в), С. Клен?на - ЗАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (м.Ки?в), ?. Когута - ТОВ «КУА «Ф?НЕКС – КАП?ТАЛ» (м.Харк?в), О.Колесника, ТОВ „В?П” (м.Ки?в), С. Константинову - ТОВ «КУА АПФ «Дельта - Кап?тал» (м.Ки?в), С.Лисенка - ТОВ «КУА «Кап?тал Груп» (м.Ки?в), С.Петрука - ЗАТ КУА „Карпати-?нвест” (м.Льв?в), О.Суля?ва - ЗАТ «КУА «УкрСиб Ессет Менеджмент» (м.Ки?в). Головуючим Ради залиша?ться Д. Леонов. 

19-21 лютого у Ки?в? в?дбува?ться навчальний сем?нар для член?в УА?Б «М?жнародний досв?д управл?ння активами», орган?зований у рамках сп?впрац? м?ж Асоц?ац??ю та Проектом розвитку ринк?в кап?талу USAID. 

У кв?тн? набува? чинност? нова редакц?? Положення про порядок визначення вартост? чистих актив?в ?С?.

УА?Б п?дпису? Договори про сп?вроб?тництво ? представлення зведених даних на сайт? Асоц?ац?? з ЗАТ «Укра?нська фондова б?ржа», ВАТ «Ки?вська м?жнародна фондова б?ржа», ЗАТ «Укра?нська М?жнародна Фондова Б?ржа», ВАТ «ФБ «Перспектива», ВАТ «Сх?дно-?вропейська фондова б?ржа», ВАТ «Укра?нська б?ржа», ВАТ ФБ ПФТС, ЗАТ ФБ ?ННЕКС, ЗАТ «Придн?провська фондова б?ржа». 

30 кв?тня 2009 року Асоц?ац?я отриму? Св?доцтво «Про ре?страц?ю об’?днання як саморегул?вно? орган?зац?? Укра?нсько? асоц?ац?? ?нвестиц?йного б?знесу». 

19-20 червня у Ялт? проходить традиц?йна л?тня конференц?я УА?Б “Управл?ння активами: нов? стратег?? в нових умовах”. Обговорю?ться стратег?я розвитку в?тчизняного ф?нансового сектора до 2015, йдеться про удосконалення роботи КУА, модерн?зац?ю б?знес-процес?в. Вперше представлено ?нвестиц?йн? проекти, що реал?зують укра?нськ? компан?? з управл?ння активами та вперше вручаються в?дзнаки УА?Б, якими за вагомий внесок у розвиток фондового ринку Укра?ни та становлення його саморегулювання нагороджують учасник?в ринку сп?льного ?нвестування та представник?в державних орган?в.

У червн? п?дписано Угоду про вза?мод?ю м?ж УА?Б та Угорською Асоц?ац??ю Фонд?в та Компан?й з Управл?ння Активами (BAMOSZ).

УА?Б у сп?впрац? з КУА, Южним фондовим магазином посилю? ?нформац?йно-просв?тницьку роботу в рег?онах. З метою п?дтримки д?алогу з учасниками ?нвестиц?йних фонд?в та популяризац?? сп?льного ?нвестування «Дн? ?нвестора» орган?зовуються в Одес?, Дн?пропетровську та Донецьку.

З червня по жовтень фах?вц? близько 170 КУА беруть участь у сем?нарах УА?Б "Оц?нка вартост? актив?в ?С?: питання та в?дпов?д?".

УА?Б форму? базу даних ?ноземних ? м?жнародних орган?зац?й ?нвестор?в та профес?йних об’?днань компан?й з управл?ння активами (зокрема у сфер? венчурного кап?талу та прямого ?нвестування).

Асоц?ац?я зд?йсню? переклад з англ?йсько? мови Рекомендац?й з питань зв?тност? ?вропейсько? асоц?ац?? прямого ?нвестування та венчурного кап?талу (EVCA Reporting Guidelines). 

22 вересня УА?Б виступа? одним з п?дписант?в Меморандуму про загальн? засади сп?вроб?тництва м?ж Ком?тетом ф?нанс?в та банк?всько? д?яльност? ВР Укра?ни ? профес?йними об’?днаннями учасник?в ринку кап?тал?в. 

З жовтня на сайт? УА?Б на додаток до в?дкритих фонд?в розпочина?ться публ?кац?я щоденно? ?нформац?? про д?яльн?сть ?нтервальних та закритих публ?чних ?С?.

Протягом 2009 року експерти Асоц?ац?? беруть участь у розробц? майже двох десятк?в проект?в нормативно-правових акт?в ДКЦПФР, як? регулюють д?яльн?сть ?нститут?в сп?льного ?нвестування та компан?й з управл?ння активами у зв’язку з набуттям чинност? зм?н до Закону «Про ?нститути сп?льного ?нвестування (пайов? та корпоративн? ?нвестиц?йн? фонди)».

З метою привернення уваги громадськост? та влади до проблем, з якими з?ткнулися ?С? у зв’язку неповерненням банк?вських депозит?в та невиконанням ем?тентами корпоративних обл?гац?й взятих на себе зобов’язань, УА?Б проводить численн? заходи та направля? листи в р?зн? органи державно? влади.

Член?в УА?Б – 380

2010 р?к

У р?к свого 15-р?ччя Укра?нська асоц?ац?я ?нвестиц?йного б?знесу об’?днувала майже 370 КУА, як? управляли активами б?льш н?ж 1200 ?нвестиц?йних та недержавних пенс?йних фонд?в. 

Д?яльн?сть УА?Б, як СРО, спрямована на забезпечення високого профес?йного р?вня та в?дпов?дальн?сть сво?х член?в перед сусп?льством, формування сприятливого законодавчого та комун?кац?йного простору для розвитку ? зм?цнення ?нвестиц?йного б?знесу.

Основна д?яльн?сть Асоц?ац?? зосереджена на розвитку в Укра?н? цив?л?зованого ринку сп?льного ?нвестування, ?нформуванн? сусп?льства про його можливост? та механ?зми, а також на створенн? атмосфери дов?ри м?ж учасниками сп?льного ?нвестування.

При УА?Б д?ють 7 секц?й: управл?ння активами публ?чних та приватних фонд?в, управл?ння активами та адм?н?стрування пенс?йних фонд?в, управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (страхових компан?й, банк?вських та небанк?вських кредитних установ), секц?я корпоративного управл?ння, бухгалтерського обл?ку, оподаткування, зв?тност? та аудиту, секц?я розвитку програмного забезпечення, а також 2 ком?с?? - з правових питань та з питань оподаткування.

Рег?ональн? представництва Асоц?ац?? працюють у Харков?, Донецьку, Севастопол?, Львов?, Дн?пропетровську та Одес?.

У лютому УА?Б п?дписала Догов?р про сп?впрацю з громадською орган?зац??ю «Профес?йна Асоц?ац?я корпоративного управл?ння» (ПАКУ).

14 кв?тня чергов? Загальн? збори член?в УА?Б внесли зм?ни до Етичного кодексу член?в Асоц?ац??, як? стосуються ставлення член?в Асоц?ац?? до ?нвестор?в ? зобов’язують компан?? приск?плив?ше п?дходити до вибору ф?нансових ?нструмент?в та операц?й, особливо в кризових та посткризових умовах.

З нагоди 15-р?ччя УА?Б вручила перш? нагороди за вагомий вклад у розвиток сп?льного ?нвестування.

З травня на сайт? УА?Б запроваджено розд?л «Динам?ка фонд?в», який в?дкрив для ?нвестор?в нову можлив?сть переглядати ? анал?зувати рух вартост? чистих актив?в та доходност? фонд?в за обраний пер?од.

З червня набували чинност? зм?ни до Положення про порядок складання та розкриття ?нформац?? компан?? з управл?ння активами про результати д?яльност? та розрахунок вартост? чистих актив?в ?нститут?в сп?льного ?нвестування (пайових та корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в), затверджен? р?шенням ДКЦПФР №50 в?д 19.01.2010 року (зм?ни до р?шення 216). Зг?дно з? зм?нами, венчурн? фонди повинн? надавати до Ком?с?? щоквартальну та щоденну ?нформац?ю, встановлено ч?тк? строки початку та припинення надання зв?тност?, основний обсяг ?нформац?? щодо результат?в д?яльност? публ?чних ?С? почина? оприлюднюватись у мереж? ?нтернет на сайт? загальнодоступно? ?нформац?йно? бази даних ДКЦПФР.  Опубл?куванню п?дляга? т?льки ?нформац?я про ?С? та ?нформац?йне пов?домлення про розкриття ?нформац?? в мереж? ?нтернет.

10 - 13 червня у Ялт? в?дбува?ться 24 науково-практична конференц?я УА?Б «Профес?йне управл?ння активами». Участь взяли 140 представник?в ДКЦПФР, Держф?нпослуг, Секретар?ату Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни, М?нпрац?, фах?вц? компан?й з управл?ння активами - член?в УА?Б, фондових б?рж, депозитар??в, рейтингових агентств, а також науковц? та заруб?жн? експерти. Основн? теми форуму: можливост? та проблеми ринку послуг з управл?ння активами; зд?йснення пенс?йно? реформи в Укра?н?; ?нфраструктура та ?нструменти для ?нвестиц?й, шляхи зниження ризик?в ?нвестор?в; управл?ння активами в нових умовах корпоративного законодавства; Private Equity в Укра?н?; ризик-менеджмент в КУА. 

У червн? УА?Б п?дписала Меморандум про сп?впрацю з Профес?йною асоц?ац??ю ре?стратор?в та депозитар??в.

23 червня 2010 року у Ки?в? проходить «круглий ст?л» представник?в УА?Б, ПАРД, АУФТ та ПФТС, на якому узгоджуються пропозиц?? профес?йних учасник?в фондового ринку до проекту Податкового кодексу Укра?ни. 

З липня почина? д?яти оновлена верс?я програми, яка забезпечу? подання зв?тност? щодо д?яльност? ?С? до ДКЦПФР та УА?Б.

Вл?тку 2010 р. створено робочу групу, яка почина? працювати над розробкою проекту ново? редакц?? ЗУ «Про ?С?». 

Асоц?ац?я направля? ряд лист?в до ДКЦПФР щодо проблем, з якими з?ткнулися  компан?? з управл?ння активами через неможлив?сть реал?зац?? ф?нансових ?нструмент?в, зокрема, ц?нних папер?в ем?тент?в, об?г яких зупинений, а також пропозиц?й щодо вир?шення ситуац?? з ц?нними паперами, об?г яких зупинено вже б?льше року.

У жовтн? п?дписано Догов?р про сп?вроб?тництво м?ж УА?Б та Укра?нською федерац??ю убезпечення, в якому задекларовано сп?впрацю на благо розвитку накопичувального пенс?йного забезпечення.

У грудн?, у зв’язку з набуттям чинност? нових нормативно-правових акт?в ДКЦПФР, сп?льно з фах?вцями Управл?ння сп?льного ?нвестування ДКЦПФР проведено сем?нар на тему: “Питання л?кв?дац?? ?нститут?в сп?льного ?нвестування», учасниками якого стали представники понад 30 КУА. Серед розглянутих питань - особливост? л?кв?дац?? К?Ф та П?Ф, в тому числ? дострокова л?кв?дац?я ?С?.

У 2010 роц? УА?Б при?дналася до Меморандуму про сп?вроб?тництво асоц?ац?й керуючих активами кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи. П?дписання документа про засади сп?впрац? м?ж профес?йними об’?днаннями в?дбулося в рамках 2-го зас?дання Робочо? групи кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи, яке 8-9 листопада 2010 року проходило у Бухарест? (Румун?я). Меморандум п?дписали представники УА?Б та профес?йних асоц?ац?й з рег?ону ЦС?, а саме: Болгар??, Румун??, Словен??, Словаччини та Угорщини, а також з Австр??.

На прохання УА?Б ?вропейська асоц?ац?я управл?ння фондами та активами (EFAMA) надала роз’яснення, що стосуються пропозиц?й ?вроком?с?? щодо внесення зм?н до Директиви про схеми компенсац?? ?нвесторам (Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council on investor-compensation schemes). Це допомогло УА?Б блокувати проект Закону Укра?ни «Про Фонд гарантування ?нвестиц?й на фондовому ринку».

2011 р?к 

2011 р?к не був сприятливим для укра?нського фондового ринку та д?яльност? з управл?ння активами. Укра?нськ? ?ндекси акц?й втратили у вартост? весь прир?ст 2010 року ? повернулися до р?вня к?нця 2009 року. В умовах провалу на фондовому ринку упов?льнилися ? темпи нарощення актив?в ?С?. Зростання в?дбулося здеб?льшого за рахунок венчурних фонд?в.

УА?Б проводить активну д?яльн?сть проти прийняття низки законодавчих та нормативних акт?в, що можуть негативно вплинути на розвиток б?знесу. Асоц?ац?я виступила проти внесення зм?н до закону «Про акц?онерн? товариства» щодо в?дновлення на законодавчому р?вн? назви в?дкрите акц?онерне товариство, як? створювали нер?вн? умови ведення б?знесу для АТ. ?н?цюювала зм?ни до Закону «Про банки ? банк?вську д?яльн?сть», який забороняв ?С? бути учасниками банк?в. Предметом критика Асоц?ац?? стали законопроекти «Про Фонд гарантування ?нвестиц?й на фондовому ринку», «Про фонди банк?вського управл?ння», зм?ни процедури л?цензування юридичних ос?б, як? мають нам?р зд?йснювати профд?яльн?сть на фондовому ринку, а також низка законопроект?в з питань саморегулювання. 

Водночас УА?Б доклада? зусиль до розвитку проф?льного законодавства, яке б створило нов? можливост? та ?нструменти для розвитку б?знесу. Створено робоч? групи з п?дготовки зм?н до закону Укра?ни «Про недержавне пенс?йне забезпечення», ново? редакц?? закону «Про ?нститути сп?льного ?нвестування», деяких закон?в щодо регулювання д?яльност? саморегул?вних орган?зац?й на фондовому ринку.

У березн?, п?сля прийняття Податкового кодексу, орган?зовано круглий ст?л «Нове податкове законодавство Укра?ни: особливост? оподаткування ?нвестиц?йних операц?й», на якому сформовано пропозиц?? щодо вдосконалення норм Податкового кодексу.

П?дписано Меморандум про сп?вроб?тництво з Асоц?ац??ю «Фондове партнерство». 

У кв?тн? чергов? зв?тно-виборн? Загальн? збори затверджують Напрямки д?яльност? на 2011-2012 роки, обирають новий склад Ради УА?Б, Дисципл?нарного ком?тету та Рев?йно? ком?с??. Членами Ради УА?Б обирать Д.Леонова (головуючий), Ю.Б?лецького, Т.Захараш, Р.Захарчука, ?.Когута, О.Колесника, С.Константинову, С.Клен?на, Г.Овчаренка, О.Суля?ва, С Петрука. До Дисципл?нарного ком?тету входять: О.Онуфр??нко (голова), С. Азарх, О.Бойко, ?. Вовк, Ю.Животченко, Т.?щук, А.Кадькаленко, до Рев?з?йно? ком?с?? -   С.Лисенко (голова) О.Назаренко, Н.Тороп?на.

На Загальних зборах затверджено нову редакц?ю Положення про зб?р та обробку ?нформац??, яка нада?ться до УА?Б учасниками Асоц?ац??.

10 р?ччя Закону «Про ?С?» було в?дзначено великою прес-конференц??ю в ?нформагентств? УН?АН на тему: «Управл?ння активами: м?ж св?товими стандартами та укра?нськими реал?ями».  

Представники Асоц?ац?? входять до складу новостворених Громадських рад ДКЦПФР, М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни, Фонду державного майна та  Держф?нпослуг, беруть активну участь у робот? цих ?нституц?й, а також у робот? науково-експертно? ради при Пенс?йному фонд? Укра?ни з питань запровадження обов’язково? накопичувально? пенс?йно? системи.

У травн? представники УА?Б взяли участь у М?жнародн?й конференц?? з управл?ння активами та фондами кра?н Центрально?, П?вденно?, Сх?дно? ?вропи та кра?н СНД (CEE, SEE and CIS Asset & Fund Management) у В?дн? (Австр?я).

Докладаючи зусиль для розвитку б?знесу з управл?ння активами в Укра?н?, прагнучи гармон?зувати законодавч? та регулятивн? умови д?яльност? КУА ?з д?ючими в ?С, УА?Б подала заявку на отримання статусу спостер?гача (observer) у рамках членства у ?вропейськ?й асоц?ац?? управл?ння фондами та активами (European Fund and Asset Management Association, EFAMA).

16-19 червня у Ялт? в?дбувалася ХХV конференц?я УА?Б «Профес?йне управл?ння активами». Обговорюються розвиток ефективного регулювання ринку послуг з управл?ння активами, проблеми пенс?йно? реформи в Укра?н?, нов? можливост? б?ржового ринку для ?нституц?йних ?нвестор?в та нов? продукти для ?нвестор?в ?С?, побудова систем ризик-менеджменту в КУА.   

27-28 жовтня УА?Б виступила орган?затором 3-? Робочо? групи асоц?ац?й компан?й з управл?ння активами кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи «Виклики б?знесу сп?льного ?нвестування у кра?нах ЦС?» у Ки?в?. У сес?? взяли участь представники нац?ональних профес?йних асоц?ац?й компан?й з управл?ння активами та регулятор?в ринк?в ц?нних папер?в кра?н ЦС?, у тому числ? Австр??, Угорщини, Польщ?, Румун??, Болгар??, Хорват??, а також ?вропейсько? асоц?ац?? з управл?ння фондами та активами (EFAMA) ? ?вропейського агентства з ц?нних папер?в та ринк?в (ESMA), що ? наднац?ональним регулятором ринк?в ц?нних папер?в у ?С. Укра?ну представляли Укра?нська асоц?ац?я ?нвестиц?йного б?знесу та Державна ком?с?я з ц?нних папер?в та фондового ринку.

Учасники зустр?ч? домовилися про зм?цнення сп?льних зусиль та п?дтримку подальшого д?алогу щодо класиф?кац?? ?нвестиц?йних фонд?в, розвитку нормативно-правово? бази для запровадження ?нвестиц?йних стимул?в, перегляду Директиви ?С щодо ринк?в ф?нансових ?нструмент?в (MiFID), а також насл?дк?в для рег?ону зм?н у законодавств? США, зокрема, Закону про податкову зв?тн?сть щодо ?ноземних рахунк?в (FATCA). Сп?льними пр?оритетами для асоц?ац?й компан?й з управл?ння активами кра?н ЦС? також було визначено просування передового досв?ду щодо довгострокових заощаджень та державно? п?дтримки програм ф?нансово? грамотност? громадян в усьому рег?он?.

У жовтн? було орган?зовано та проведено презентац?ю для член?в Асоц?ац?? «Ризик-менеджмент у компан?ях з управл?ння активами, досв?д «Райффазен Кеп?тал Менеджмент».  

У зв’язку з припиненням профес?йно? д?яльност? протягом року з? складу член?в Асоц?ац?? виключено 21 КУА.  

Динам?ка к?лькост? компан?й з управл?ння активами у 2011 роц? була двоб?чною: одн? КУА закривали б?знес, ?нш? – виходили на ринок.

Вперше з 2008 року к?льк?сть компан?й в 2011 роц? дещо зросла ? склала на к?нець року 341 КУА.

2012 р?к

Як ? попередн? посткризов? роки, 2012 р?к не був легким н? для укра?нського фондового ринку, н? для галуз? управл?ння активами. До шлейфу проблем, як? тягнуться з початку кризи, додалися й нов?, як? загострили ситуац?ю. Реал?ями стали загальне пог?ршення ?нвестиц?йного кл?мату в кра?н?, в?дсутн?сть ч?тких ? стаб?льних правил гри, деф?цит над?йних ф?нансових ?нструмент?в, нер?вн? умови оподаткування доход?в ?нвестфонд?в та банк?вських депозит?в, жорстк?ш? регуляторн? норми та посилення ф?скального тиску.

За цих умов пр?оритетом для УА?Б стала робота над модерн?зац??ю правового поля регулювання д?яльност? з управл?ння активами та ?нституц?ональних ?нвестор?в.

17 лютого 2012 року в?дбулися Загальн? Збори УА?Б, учасники яких п?дбили п?дсумки д?яльност? за 2011 р?к та затвердила бюджет та план роботи на 2012 р?к.

У 1-му квартал? Асоц?ац?я орган?зувала низку сем?нар?в-практикум?в з? складання електронно? зв?тност? КУА. Навчанням охоплено близько 60 фах?вц?в КУА.

Тривала робота з реал?зац?? п?лотного проекту щодо врегулювання роботи ?С? з банками з питань переуступки прав вимоги за кредитними договорами.

За п?дсумками 3-го зас?дання Робочо? (?н?ц?ативно?) групи асоц?ац?й компан?й з управл?ння фондами (активами) кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи (“CEE Initiative”), яке було орган?зовано та проведено Асоц?ац??ю наприк?нц? 2011 року у Ки?в?, УА?Б та ?вропейська асоц?ац?я з управл?ння фондами та активами (EFAMA) п?дписали Меморандум про вза?морозум?ння м?ж орган?зац?ями.

12 кв?тня в?дбулася прес-конференц?я, присвячена п?дсумкам д?яльност? компан?й з управл?ння активами у 2011 роц? та оч?куванням у 2012 роц?. 

19 кв?тня УА?Б отримала нове Св?доцтво про ре?страц?ю об'?днання як саморегул?вно? орган?зац?? профес?ональних учасник?в фондового ринку терм?ном на 5 рок?в. Зг?дно цього документа УА?Б отримала право зд?йснювати д?яльн?сть як СРО за видом профес?йно? д?льност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в.

У цей пер?од УА?Б разом з НКЦПФР починають опрацювали механ?зм вир?шення проблеми щодо л?кв?дац?? ?нститут?в сп?льного ?нвестування, в активах яких перебувають ц?нн? папери, об?г яких обмежено.

Травень. Для п?дтримання дов?ри учасник?в ?С? до ринку сп?льного ?нвестування  Асоц?ац?я започаткува? п?дготовку та оприлюднення на сво?му сайт? щом?сячних прес-рел?з?в за результатами д?яльност? в?дкритих фонд?в з коментарями керуючих активами фонд?в, як? продемонстрували найкращ? та найг?рш? результати доходност?.

14-17 червня на традиц?йн?й науково-практичн?й конференц?? УА?Б «Профес?йне управл?ння активами» у Закарпатт? обговорюються зм?ни у регулюванн? фондового ринку, ефективн? стратег?? КУА, впровадження нових вимог законодавства у практику д?яльност? КУА, розвиток пенс?йно? реформи в Укра?н?, комун?кац?йна пол?тика регулятора та учасник?в ринку. 

20 червня УА?Б започаткову? пер?одичне неформальне сп?лкування кер?вник?в низки КУА з представниками укра?нських д?лових ЗМ?. Обговорюються посткризов? спод?вання учасник?в сп?льного ?нвестування, ?нвестиц?йн? ?нструменти, стратег?? ?нвестування у пер?оди невизначеност? та турбулентност?, сп?вроб?тництво КУА з ?нституц?йними ?нвесторами.

4 липня прийнято новий Закон Укра?ни «Про ?нститути сп?льного ?нвестування» (№ 5080), який набуде чинност? з 1 с?чня 2014 року. Серед новац?й: розширення вид?в ?С?, ч?тко регламентован? механ?зми створення та д?яльност? корпоративних фонд?в, ?хня д?яльн?сть виведена з-п?д юрисдикц?? закону «Про акц?онерн? товариства», удосконалено порядок придбання ? викупу ц?нних папер?в, посилено вимоги до прозорост? ? розкриття ?нститутами сп?льного ?нвестування ?нформац?? про свою д?яльн?сть та ?нше. Низка норм прик?нцевих положень Закону «Про ?С?» розв’язу? дек?лька проблем, що ускладнюють профес?йну д?яльн?сть КУА, зокрема, внесено зм?ни до Закону Укра?ни «Про банки ? банк?вську д?яльн?сть», якими дозволено ?С? виступати учасником (акц?онером) банк?в, але не б?льше 10% ?хньо? частки; зм?нами до Закону Укра?ни «Про ?нвестиц?йну д?яльн?сть» встановлено, що ?нститути сп?льного ?нвестування зд?йснюють ?нвестиц?йну д?яльн?сть в?дпов?дно до законодавства, яке визнача? особливост? ?хньо?  д?яльност?.

Водночас у липн? прийнято Закон Укра?ни №5042-VI «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо удосконалення законодавства про ц?нн? папери», зг?дно з яким з 1 с?чня 2013 року ускладню?ться процедура л?цензування. Обов’язковими для профучасник?в фондового ринку мають стати запровадження систем внутр?шнього контролю (аудиту), ризик-менеджменту, п?двищуються вимоги до кер?вник?в та сертиф?кованих спец?ал?ст?в.

У липн? Рада УА?Б затверджу? зм?ни до Методики ренк?нгування компан?й з управл?ння активами та ?нститут?в сп?льного ?нвестування (пайових та корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в) за результатами ?хньо? д?яльност?, якими запроваджено систему класиф?кац?? ?С? в?дпов?дно до структури ?хн?х актив?в фонд?в на зв?тну дату.

Серпень. Оприлюднено лист Державно? податково? служби Укра?ни «Про в?дображення в?д’?много ф?нансового результату операц?й з ц?нними паперами та деривативами у 2012-2015 роках”. 

УА?Б б’? на сполох: направля? звернення до ДПСУ, НКЦПФР, М?нф?ну, прем’?р-м?н?стра Укра?ни, Голови ВРУ, Голови НБУ та до Ком?тету ВРУ з питань ф?нанс?в, банк?всько? д?яльност?, податково? та митно? пол?тики з об?рунтуванням незаконност? д?й ДПСУ та вимогою в?дкликати цей лист; налагоджу? вза?мод?ю з ?ншими асоц?ац?ями ф?нансового ринку, зокрема, Укра?нським кредитно-банк?вським союзом, Л?гою страхових орган?зац?й Укра?ни, Профес?йною асоц?ац??ю ре?стратор?в та депозитар??в, щодо координац?? д?й для скасування листа ДПСУ; направля? заяви до Генпрокуратури Укра?ни щодо перевищення посадовими особами ДПСУ сво?х повноважень;

З позиц??ю УА?Б погоджуються Ком?тет ВРУ з питань ф?нанс?в, банк?всько? д?яльност?, податково? та митно? пол?тики, Нац?ональний банк Укра?ни. Вони визнають  д?? ДПСУ такими, що суперечать законодавству.

30 серпня УА?Б орган?зову? прес-конференц?ю для д?лових ЗМ?, на як?й йдеться як про новац?? Закону «Про ?нститути сп?льного ?нвестування», так ? приверта?ться увага до неправом?рних д?й Державно? податково? служби щодо фондового ринку.

З вересня  Асоц?ац?я почина? видачу лист?в УА?Б Л?кв?дац?йним ком?с?ям ?С? про надання дозволу на переведення ц?нних папер?в, об?г яких зупинено, з рахунку ?С? на рахунок покупця таких ц?нних папер?в у порядку реал?зац?? актив?в ?С? при його л?кв?дац??.

На початку жовтня, у Верховн?й Рад? заре?стру?ться законопроект  «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни щодо подальшого удосконалення адм?н?стрування податк?в ? збор?в» (№11285), який ма? на мет? узаконити зм?ну порядку оподаткування операц?й з ц?нними паперами та дериватив?в.

Асоц?ац?я розгорта? активну роботу, надсила? звернення ? листи до парламенту та владних структур про негативн? насл?дки зм?н оподаткування для учасник?в ринку ц?нних папер?в.

12 жовтня за ?н?ц?ативи Асоц?ац?? було проведено сп?льний прес-бриф?нг кер?вник?в об’?днань ф?нансового ринку Укра?ни: УА?Б, ПАРД, УКБС, ЛСОУ, як? закликали ?нвестиц?йне сп?втовариство не допустити запровадження нових податкових норм та дов?льного тлумачення положень Податкового кодексу Укра?ни.

21 листопада УА?Б орган?зову? зустр?ч експерт?в фондового ринку з питань оподаткування з представниками ЗМ?: «Податковий режим ?нвестиц?йних операц?й в Укра?н?: що було ? як буде», що викликало нову хвилю публ?кац?й та коментар?в про негативний вплив на ринок ц?нних папер?в запропонованих зм?н в оподаткуванн?. У рамках зустр?ч? в?дбу?ться також сп?льна прес-конференц?я кер?вник?в УА?Б, УКБС, ЛСОУ, де розпов?да?ться про загрози, що несуть у соб? зм?ни оподаткування на ринку ц?нних папер?в для р?зних сектор?в ф?нансового та фондового ринк?в.

П?сля прийняття парламентом законопроекту «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни щодо подальшого удосконалення адм?н?стрування податк?в ? збор?в» у першому читанн? Асоц?ац?я знову зверта?ться до народних депутат?в та направля? листи кер?вникам ус?х парламентських фракц?й та проф?льного Ком?тету Верховно? Ради Укра?ни, в яких висловлю? сво? занепоко?ння руйн?вними для фондового ринку Укра?ни насл?дками прийняття цього проекту Закону. 

6 грудня Верховна Рада прийма? законопроект «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни щодо подальшого удосконалення адм?н?стрування податк?в ? збор?в» (№11285). Зам?сть зм?н до адм?н?стрування податк?в вводиться новий податок та зм?ню?ться чинний податковий режим операц?й з ц?нними паперами. 
 
7 грудня Асоц?ац?я зверта?ться до Президента Укра?ни з об?рунтуванням необх?дност? застосування до прийнятого Закону права «вето».

У листопад? представники УА?Б беруть участь у 4-й зустр?ч? Робочо? групи асоц?ац?й компан?й з управл?ння фондами (активами) кра?н ЦС? у Брюссел? (Бельг?я).

27 листопада Асоц?ац?я орган?зову? прес-сн?данок для журнал?ст?в д?лових ЗМ? та кер?вник?в низки компан?й з управл?ння активами, як? розпов?дають про ситуац?ю на ринку сп?льного ?нвестування. 

Представники УА?Б входять до складу громадсько-експертно? ради М?жнародного конкурсу IR-кейс?в Рос?? та СНД у ном?нац?? «Кращий IR-кейс серед компан?й Укра?ни» (засновник Investor Relations Agency).   

У 4-му квартал? 2012 року Асоц?ац?я орган?зову? три 5-ти денних сем?нари-практикуми щодо запровадження М?жнародних стандарт?в ф?нансово? зв?тност? в практику д?яльност? КУА», в яких беруть участь  фах?вц? понад 70 компан?й.

На основ? опитування член?в УА?Б почина?ться робота над модерн?зац??ю та удосконаленням сайту Асоц?ац??.

21  грудня 2012 року проходять позачергов? Загальн? Збори член?в УА?Б, р?шеннями яких внесяться зм?ни до внутр?шн?х документ?в Асоц?ац??:  Статуту, Етичного кодексу, Кодексу заход?в дисципл?нарного впливу, Положення про Дисципл?нарний ком?тет УА?Б, Положення про членство в УА?Б, Положення про Раду УА?Б, Положення про Дирекц?ю УА?Б, Положення про Рев?з?йну ком?с?ю УА?Б, Положення про зб?р та обробку ?нформац??, яка нада?ться до УА?Б компан?ями з управл?ння активами – учасниками Асоц?ац??, Стандарту УА?Б 1 «Бухгалтерський обл?к д?яльност? ?нститут?в сп?льного ?нвестування».

Протягом 2012 року подання до НКЦПФР на отримання л?ценз?? отримали 121  компан?я, з них  30 нових КУА.

Впродовж 2012 року тривав процес виходу з б?знесу одних КУА та в?дкриття нових. Актив?зувався в?н наприк?нц? року, напередодн? зм?н регуляторних умов ?хньо? д?яльност? у 2013 роц?. Аналог?чно розвивалися ситуац?я також з ?нститутами сп?льного ?нвестування. За р?к загальна к?льк?сть компан?й з управл?ння активами, як ? ?нститут?в сп?льного ?нвестування, зросла.

На к?нець 2012 року на ринку д?яло 353 КУА та 1544 заре?строваних ?С?, з яких 1222 фонди досягли нормативу м?н?мального обсягу актив?в. При цьому традиц?йно найб?льш активний сектор венчурних фонд?в у 2012 роц? ще й прискорив темпи. Зменшилися сектори в?дкритих та ?нтервальних П?Ф, а також закритих недиверсиф?кованих К?Ф.

Сталим було ? зростання ринку з точки зору актив?в. Сукупн? чист? активи ус?х ?С? за 2012 р?к сягли 139 261 млн. грн., головним чином – за рахунок венчурних фонд?в.

На к?нець 2012 року, окр?м ?нститут?в сп?льного ?нвестування, КУА управляли активами 83 недержавних пенс?йних фонд?в та 6 страхових компан?й.

2013 р?к

Став роком забезпечення безперервност? роботи компан?й в умовах переходу на нове законодавство, яке вступало в д?ю з 1 с?чня 2014 року. Впродовж року УА?Б сп?льно з НКЦПФР п?дготували  б?льше 20 необх?дних проект?в нормативних акт?в, як? пройшли державну ре?страц?ю.

Асоц?ац?я докладала чималих зусиль для збереженню нормальних умов роботи як для сегменту управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в, так ? фондового ринку загалом. Серед найболюч?ших питань та виклик?в 2013 року були спроби зм?нити  податкове законодавство, зм?нити яке в 2013 року на шкоду ринку було 4 спроби,  сумн?вн? законодавч? ?н?ц?ативи щодо фонду гарантування ?нвестиц?й, нев?рне тлумачення поняття «квал?ф?кований ?нвестор», намагання запровадити неконтрольован? фонди банк?вського управл?ння та ?нш?.

25 с?чня у Ки?в? в?дбулися чергов? зв?тно-виборн? Загальн? збори УА?Б, в яких взяли участь представники 243 КУА. Збори затвердили Зв?т про д?яльн?сть УА?Б у 2012 роц? та Зв?т Рев?з?йно? ком?с??, було обговорено, внесено пропозиц?? та затверджено План роботи та бюджет Асоц?ац?? на 2013 р?к.

Учасники Загальних збор?в обрали новий склад Ради УА?Б, Дисципл?нарного ком?тету та Рев?з?йно? ком?с??.

До складу Ради обрано: Б?лецького Ю.О. - ТОВ «КУА Л?КО-?НВЕСТ» (м. Ки?в), Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Д?алог Плюс» (м. Ки?в), Захараш Т.?. - ТОВ «КУА АПФ «Укра?нськ? фонди» (м. Ки?в), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «?ФК» (м. Ки?в), Клен?на С.В. - ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (м. Ки?в), Когута ?.Д. - ТОВ «КУА «Ф?НЕКС – КАП?ТАЛ» (м. Харк?в), Колесника О.М., - ТОВ „В?П” (м. Ки?в), Константинову С.В. - ТОВ «КУА «?нвестмент Кеп?тал» (м. Ки?в), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м. Ки?в), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА «ОТП Кап?тал» (м. Ки?в), Петрука С.?. - ПрАТ «КУА „Карпати-?нвест” (м. Льв?в).

До Рев?з?йно? ком?с?? УА?Б ув?йшли: Назаренко О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - ?нвест» (м. Ки?в), Тороп?на Н.?. - ТОВ «КУА «СВОП» (м. Ки?в), Федоренко С.Ф. – ТОВ «КУА «Д?КВ-Л» (м. Харк?в).

До складу Дисципл?нарного ком?тету УА?Б обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м. Ки?в), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «?нвестмент Кеп?тал» (м. Ки?в), Животченка Ю.?. - ТОВ «ФК «?нвеста» (м. Харк?в), Журж?я А.В. - ТОВ «КУА «Фозз? Кап?тал» (м. Ки?в) ?щук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - МЕНЕДЖМЕНТ» (м. Ки?в), Кадькаленка А.С. -  ТОВ «КУА «Реономе-2008» (м. Ки?в), Онуфр??нка О.?. - ПрАТ „К?НТО” (м. Ки?в).

Головуючим Ради УА?Б обрано Леонова Д.А, Головою Рев?з?йно? ком?с?? - Назаренка О.В., Дисципл?нарний ком?тет очолив  Журж?й А.В.

У с?чн? запущено нову верс?ю сайту УА?Б - оновлено дизайн, структуру та систему пошуку.

28 лютого НКЦПФР заре?струвала УА?Б як об’?днання профес?йних учасник?в фондового ринку з правом зд?йснювати д?яльн?сть з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в на територ?? Укра?ни.

УА?Б також отримала п?дтвердження статусу Асоц?ац?? як саморегул?вно? орган?зац?? фондового ринку.

У 1 кв. Асоц?ац?я орган?зувала для сво?х член?в сер?ю сем?нар?в "Практичн? заняття ?з складання електронно? зв?тност? КУА у запитаннях та в?дпов?дях", участь в яких взяли  понад 100 фах?вц?в КУА.

У березн? представники Асоц?ац?? взяли участь у зас?данн? м?жнародного круглого столу «Захист прав споживач?в ф?нансових послуг: виклики для Укра?ни», орган?зованого за сприяння проекту USAID FinRepII та М?жнародного фонду В?дродження.

8-9 кв?тня 2013 року представники Асоц?ац?? стали учасниками сем?нару щодо Фонд?в та пох?дних UCITS, орган?зованого проектом ?С TAIEX сп?льно з НКЦПФР, на якому йшлося про п?дходи ?С до оц?нки актив?в фонд?в, вимоги Директиви про використання Прийнятних Актив?в, Директив non-UCITS, вимоги до диверсиф?кац?? актив?в фонд?в UCITS та п?дходи до нагляду регулятор?в за фондами та компан?ями.  

14 кв?тня 2013 року Укра?нськ?й асоц?ац?? ?нвестиц?йного б?знесу виповнилося 18 рок?в.

У кв?тн? УА?Б п?дтримала ?н?ц?ативу пров?дних недержавних та осв?тянських орган?зац?й Укра?ни щодо об’?днання зусиль навколо ?де? ф?нансово? просв?ти населення та при?дналася до «Нац?онально? мереж? ф?нансово? просв?ти».

24 кв?тня в?дбулася сп?льна прес-конференц?я  кер?вництва УА?Б, представник?в НКЦПФР та  Нацф?нпослуг на тему: «Управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в: тенденц?? 2012 року, виклики та перетворення у 2013 роц?», на як?й було оприлюднено п?дсумки д?яльност? галуз? управл?ння активами у 2012 роц? та плани на 2013 р?к. 

У травн? на замовлення УА?Б п?дготовлено проект Прим?рного Положення про орган?зац?ю системи управл?ння ризиками в КУА та проект Методичних рекомендац?? про систему управл?ння ризиками в КУА.

У травн? вийшов друком Р?чний зв?т Асоц?ац?? за 2012 р?к, який поширено серед учасник?в УА?Б, державних структур та партнер?в.

У червн? УА?Б звернулася до КМУ, М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни та НКЦПФР з пропозиц??ю перенести  терм?н впровадження МСФЗ для КУА та ?С? на 1 с?чня 2015 року. Пропозиц?я Асоц?ац?? була п?дтримана у Постанов? КМУ № 820 в?д 17.11.2013р. та уточнена на запит УА?Б у в?дпов?д? М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни.

13-16 червня в Ялт? в?дбулася ХХV?? науково-практична конференц?я УА?Б "Профес?йне управл?ння активами", присвячена обговоренню основних тренд?в розвитку фондового ринку та галуз? управл?ння активами найближч? к?лька рок?в.

У липн? п?дготовлено пропозиц?? концептуальних зм?н до Закону Укра?ни «Про недержавне пенс?йне забезпечення», спрямованих на стимулювання розвитку системи недержавного пенс?йного забезпечення, та направлено ?х до М?н?стерства соц?ально? пол?тики.

Асоц?ац?я схвалила проекти документ?в щодо орган?зац?? Служби внутр?шнього аудиту, зокрема зразки Плану роб?т служби внутр?шнього аудиту та посадово? ?нструкц?? внутр?шнього аудитора.

Серпень. На канал? Youtube в?дкрито в?део-розд?л УА?Б.

У зв’язку з актив?зац??ю ?н?ц?атив НКЦПФР щодо створення Фонду гарантування ?нвестиц?й на сайт? Асоц?ац?? запроваджено спец?альний розд?л «Фонд гарантування ?нвестиц?й чи ?люз?я гарант?й», в якому роз’яснювалася позиц?я Асоц?ац??, оприлюднювався ?вропейський досв?д з цього питання.

У вересн? у зв’язку з прийняттям Ком?с??ю нового Положення про порядок визначення вартост? чистих актив?в ?нститут?в сп?льного ?нвестування (№1336), Асоц?ац?я п?дготувала нову редакц?ю Методичних рекомендац?й щодо порядку визначення вартост? чистих актив?в ?нститут?в сп?льного ?нвестування.

У вересн? розпочато регулярну публ?кац?ю на сайт? р?шень НКЦПФР щодо зупинки\в?дновлення об?гу ЦП АТ.

У жовтн? Асоц?ац?я орган?зувала сем?нар на тему: "Що може запропонувати К?ПР в нових умовах укра?нському ?нвестиц?йному б?знесу?", на якому йшлося про можливост?, специф?чн? характеристики та переваги ?нвестування з використанням р?зноман?тних механ?зм?в, що пропону? к?прська юрисдикц?я. На сем?нар? виступили представники компан??-партнера One Plus Capital ltd (К?пр).

У  грудн? розпочато доопрацювання програмного забезпечення для п?дготовки р?чно? зв?тност? КУА та ?С? з урахуванням наказу НКЦПФР №627 в?д 20.11.2013 року «Щодо опису розд?л?в та схем ХМL - файл?в електронно? форми ?нформац?? компан?й з управл?ння активами та ос?б, що зд?йснюють управл?ння активами недержавних пенс?йних фонд?в в?дпов?дно до Положення про порядок складання та розкриття ?нформац?? компан?ями з управл?ння активами та особами, що зд?йснюють управл?ння активами недержавних пенс?йних фонд?в, та подання в?дпов?дних документ?в до Нац?онально? ком?с?? з ц?нних папер?в та фондового ринку», наказ НКЦПФР №785 в?д 31.12.2013 року «Щодо складу та опису пол?в (розд?л?в) та схем ХМL - файл?в електронно? форми ф?нансово? зв?тност?».

У грудн? в рамках зустр?ч? учасник?в ?н?ц?ативно? групи асоц?ац?й компан?й з управл?ння активами кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи (CEE Initiative) (входять представники Австр??, Болгар??, Грец??, Польщ?, Румун??, Словаччини, Словен??, Угорщини, Хорват??, Чех??, а також ?С (як спостер?гача) у В?дн?, Асоц?ац?я розповсюдила публ?кац?ю про оц?нку стану та розвитку нормативно-правово? бази д?яльност? ?С? в Укра?н? з точки зору ?? в?дпов?дност? ?вропейським стандартам.

У грудн? 2013 року орган?зовано та проведено сем?нар з питань новац?й у нормативно-правових актах НКЦПФР, прийнятих на виконання Закону Укра?ни «Про ?нститути сп?льного ?нвестування». Участь у сем?нар? взяли понад 250 представник?в КУА, перед якими виступили пров?дн? фах?вц? Ком?с??, зокрема Департаменту сп?льного ?нвестування та регулювання д?яльност? ?нституц?йних ?нвестор?в та Департаменту депозитарно? та розрахунково-кл?рингово? д?яльност?.
 
У четвертому квартал? напередодн? набуття чинност? нового закону «Про ?С?» проведено опитування серед член?в Асоц?ац?? щодо проблемних питань та перспектив розвитку ринку сп?льного ?нвестування. Отриман? в?дпов?д? узагальнено та використано для п?дготовки плану УА?Б на 2014 р?к.

У грудн? на сайт? УА?Б створено новий розд?л «Новий Закон "Про ?С?": адаптац?я д?яльност? КУА», у якому консол?довано всю нормативно-правову базу, розроблену впродовж 2013 року для вступу у д?ю нового проф?льного закону.

Протягом 2013 року Подання до НКЦПФР на отримання л?ценз?? отримали 50  компан?й, з них 17 нових КУА.

Асоц?ац?я п?дтримала 14 звернень Л?кв?дац?йних ком?с?й ?С? про надання дозволу на переведення ц?нних папер?в, об?г яких зупинено, з рахунку ?С? на рахунок покупця таких ц?нних папер?в у порядку реал?зац?? актив?в ?С? при його л?кв?дац??.

Протягом зв?тного року в?дбулося ш?сть зас?дань Дисципл?нарного ком?тету УА?Б, на яких було розглянуто 14 справ про порушення внутр?шн?х документ?в Асоц?ац?? щодо  подання зв?тност? та сплати членських внеск?в.

П?сля затвердження Ради Асоц?ац?? з? складу член?в УА?Б було виключено ПрАТ «КУА «ТАРГЕТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (м. Ки?в) та ТОВ «КУА «СПРИЯННЯ» (м. К?ровоград), за порушення внутр?шн?х документ?в Асоц?ац?? у частин? сплати членських внеск?в було накладено дисципл?нарну санкц?ю - "Попередження" на компан??: ТОВ "КУА "Кап?тал?ст" (м. Ки?в); ТОВ "КУА "ОПТИМУМ" (м. Ки?в); ТОВ «КУА «ПР?ОРИТЕТ Ф?НАНС» (м. Ки?в); ТОВ "Расток Фонд Менеджмент" (м. Дн?пропетровськ); ТОВ "КУА "М?ракс-Кап?тал" (м. Ки?в); ПрАТ "КУА "Перевесло" (м. Льв?в); ПрАТ "КУА "СПАРТА" (м. Ки?в) та ТОВ "КУА "ФЕРМАТС" (м. Льв?в), за порушення внутр?шн?х документ?в Асоц?ац?? у частин? подання зв?тност? було накладено дисципл?нарну санкц?ю  - "Попередження"  на ТОВ «КУА «ТЕРС?Н» (м. Ки?в).

Протягом року п?дготовлено та розповсюджено 47 випуск?в «Новин УА?Б», зд?йснено 230 ц?льових ?нформац?йних розсилок членам Асоц?ац??.

2014 р?к

Цей р?к для укра?нсько? галуз? управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в, як ? для вс??? кра?ни, був одним з найскладн?ших ? найважчих за всю попередню ?стор?ю: пол?тична нестаб?льн?сть, анекс?я Криму, во?нн? д?? на сход? кра?ни, знец?нення актив?в, численн? спроби уряду наповнити бюджет ? зм?нити механ?зми оподаткування д?яльност? ?нститут?в сп?льного ?нвестування, в?дт?к кошт?в ?нвестор?в. Кр?м цього, 2014 р?к був роком ?мплементац?? нового Закону «Про ?С?».

Проте результати  виявилися не наст?льки руйн?вними як можна було оч?кувати: вс? види ?С? та НПФ потроху впродовж року зменшували свою к?льк?сть, однак це не призвело до втрати кошт?в ?нвесторами.

1 с?чня 2014 року – набрав чинност? Закон Укра?ни «Про ?нститути сп?льного ?нвестування», прийнятий у 2012 роц?, щоб стимулювати розвиток сп?льного ?нвестування. Адаптац?я до нових умов та приведення д?яльност? КУА та ?С? у в?дпов?дн?сть до нормативно? бази вийшла на перший план д?яльност? УА?Б. Асоц?ац?я розробля? зразки Статуту КУА, Регламент?в та проспект?в ем?с?? ц?нних папер?в ?С? за видами фонд?в.  

13 с?чня було оприлюднено, затверджен? Радою УА?Б, «Методичн? рекомендац?? щодо орган?зац?? системи управл?ння ризиками в компан?? з управл?ння активами».

15 с?чня Каб?нет м?н?стр?в вчергове схвалив ? направив до парламенту законопроект «Про систему гарантування ?нвестиц?й ф?зичних ос?б на фондовому ринку». УА?Б в?дразу включилася в кампан?ю щодо зупинення його прийняття як такого, що суперечить ?нтересам ?нвестор?в  ?С? та Директивам ?С. Листи, коментар? у ЗМ?, звернення за п?дтримкою до Американсько? торгово? палати в Укра?н? та ?вропейсько? б?знес-асоц?ац??.  Загроза була знята п?сля зм?ни уряду, законопроект був скасований.

25 лютого набули чинност? зм?ни до Положення про д?яльн?сть депозитарних установ щодо збереження актив?в ?нституц?йних ?нвестор?в.

26 лютого оновлено програмне забезпечення для складання зв?тност? КУА, ?С? та НПФ (номер поточно? верс?? V11.4)

28 лютого в?дбулися чергов? Загальн? збори член?в УА?Б, участь у яких  взяли представники 174 компан?й з управл?ння активами. Затверджено Зв?т про д?яльн?сть УА?Б у 2013 роц? та Зв?т Рев?з?йно? ком?с??, План роботи УА?Б на 2014 р?к. Схвалено зм?ни до Стандарту УА?Б 1 «Бухгалтерський обл?к д?яльност? ?нститут?в сп?льного ?нвестування».

Наприк?нц? лютого, п?сля переформатування в Укра?н? влади, УА?Б п?дготувала та направила Голов? Верховно? Ради Укра?ни, в.о. Президента Укра?ни О. Турчинову пропозиц?? щодо нев?дкладних заход?в для стимулювання залучення ?нвестиц?й в економ?ку та в?дновлення фондового ринку Укра?ни.

У березн? УА?Б провела анал?з можливих насл?дк?в для нац?онального фондового ринку при п?дготовц? галуз? до ?мплементац?? Угоди з ?С (у тому числ? додатк?в до не?), про результати якого було про?нформовано НКЦПФР.

12-13 березня представники УА?Б взяли участь у конференц?? «?нвестиц?йн? стратег?? пенс?йних фонд?в у Центральн?й та Сх?дн?й ?вроп?» у Праз?, де обговорюються виклики, що постали нин? перед пенс?йними системами кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи. З допов?ддю про стан та перспективи розвитку накопичувальних складових пенс?йно? системи Укра?ни на конференц?? виступив Головуючий Ради УА?Б Дмитро Леонов.

У березн?, у зв'язку ?з загостренням пол?тично? ситуац?? в Укра?н?, внасл?док анекс?? Рос??ю АР Крим, проведено опитування серед член?в УА?Б  щодо наявност? у портфелях ?С? та НПФ актив?в, заре?строваних та/або розм?щених у АРК та/або м.Севастополь. Опитування виявило значний обсяг вкладень у кримськ? активи, зокрема, в обл?гац?? Верховно? Ради АРК, та значну залежн?сть в?д цих вкладень окремих фонд?в, зокрема НПФ.

 Водночас УА?Б звернулася до НКЦПФР з проханням пом'якшити режим регулювання фонд?в та КУА у зв'язку з ситуац??ю, що склалася у Криму.

У 1-му квартал? Асоц?ац?я направила до НКЦПФР запити про застосування Положення щодо пруденц?йних норматив?в профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку - д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (д?яльн?сть з управл?ння активами) та Положення про порядок складання та розкриття ?нформац?? компан?ями з управл?ння активами та особами, що зд?йснюють управл?ння активами недержавних пенс?йних фонд?в, та подання в?дпов?дних документ?в до НКЦПФР подання ?нформац?? про пруденц?йн? показники.

13 березня у зв’язку з оприлюдненням НКЦПФР законопроекту «Про внесення зм?н до деяких закон?в Укра?ни щодо визначення квал?ф?кованих ?нвестор?в», в якому не було враховано пропозиц?? та зауваження Асоц?ац?? щодо нев?дпов?дност? закладених у законопроект норм Директивам ?С та ?нтересам ?нвестор?в, УА?Б висловила свою  незгоду у листах до НКЦПФР, Каб?нету м?н?стр?в Укра?ни, М?некономрозвитку, М?нюсту та Держслужби Укра?ни з питань регуляторно? пол?тики та розвитку.

У березн? представники УА?Б взяли участь у  робоч?й зустр?ч? Нацф?нпослуг з обговорення ситуац?? на ринку недержавного пенс?йного забезпечення в умовах  ф?нансово? та пол?тично? кризи, а також у зв’язку з ситуац??ю в АР Крим, а також у сем?нар? «Вимоги до ?нформац?? рекламного характеру про ?нститути сп?льного ?нвестування, компан?й з управл?ння активами та ц?нних папер?в ?С?», який проводив Центр адаптац?? державно? служби до стандарт?в ?вропейського Союзу (TAIEX) сп?льно з НКЦПФР. Матер?али сем?нару були над?слан? вс?м зац?кавленим КУА.
 
Досягнуто домовленост? м?ж УА?Б та НАБУ щодо сп?вроб?тництва у створенн? ? розвитку ?нформац?йного порталу з п?двищення ф?нансово? грамотност?.

 Для учасник?в Асоц?ац?? розроблена верс?я програми UrKua 11.5 (модерн?зована UrKua 11.4), яка нада? можлив?сть друку ?нформац??.

З кв?тня почалися спроби уряду зм?нити режим оподаткування ?С?. 7 кв?тня Кабм?н схвалив проект Закону «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни у зв’язку з прийняттям Закону Укра?ни «Про запоб?гання ф?нансово? катастрофи та створення передумов для економ?чного зростання в Укра?н?», яким пропонувалося вилучити норми щодо в?днесення кошт?в сп?льного ?нвестування до доход?в, як? не враховуються при визначенн? об’?кта оподаткування. Одночасно проектом запроваджувалася норма щодо нарахування та внесення до бюджету авансового внеску ?з податку на прибуток у раз? виплати див?денд?в ?нститутами сп?льного ?нвестування.

Асоц?ац?я оперативно п?дготувала та направила листи до КМУ, Голови ВРУ та кер?вник?в проф?льних Ком?тет?в ВРУ з об?рунтуванням економ?чно? недоц?льност? запропонованих зм?н в оподаткуванн? ?С?.
 
П?сля ре?страц?? у парламент? законопроекту (№4647) та його включення без обговорення до порядку денного пленарного зас?дання, Асоц?ац?я знову направила листи до оч?льник?в Уряду та ВРУ, до гол?в фракц?й ? груп, проф?льних Ком?тет?в Верховно? Ради, а також особисто кожному народному депутату, у яких висловила сво? глибоке занепоко?ння як вкрай негативними насл?дками щодо ?нвестиц?йного кл?мату для приватного кап?талу в Укра?н?, як? спричинять запропонован? Проектом норми, так ? кулуарними методами п?дготовки цих зм?н.

Кер?вництво Асоц?ац?? проводило зустр?ч? та консультац?? з представниками орган?в виконавчо? влади, громадськими об’?днаннями, м?жнародними орган?зац?ями щодо ?хньо? п?дтримки позиц?? ринку сп?льного ?нвестування. За результатами проведено? роботи законопроект №4647 був в?дхилений.

У кв?тн? Асоц?ац?я направля? звернення до НКЦПФР з пропозиц??ю ввести моратор?й на застосування санкц?й з боку НКЦПФР до компан?й з управл?ння активами з м?сцезнаходженням в АРК та в?дстрочення застосування НКЦПФР санкц?й до компан?й з управл?ння активами, у випадку порушення ним вимог диверсиф?кац?? актив?в ?С? та НПФ, якщо так? порушення пов’язан? з ?нвестиц?ями в активи, розташованими/заре?строваними в АРК, ц?нними паперами, ем?тованими суб’?ктами АРК,  тощо.
 
Наприк?нц? кв?тня стартував студентський конкурс «Ф?нансове планування – усп?шне майбутн?», орган?зований компан?ями з управл?ння активами ОТП Кап?тал, Тройка Д?алог Укра?на, К?НТО, Драгон Есет Менеджмент за п?дтримки Укра?нсько? Асоц?ац?? ?нвестиц?йного Б?знесу (УА?Б).

Учасниками конкурсу стали 15 студентських команд та 9 ?ндив?дуальних учасник?в, як? представляють Ки?вський нац?ональний економ?чний ун?верситет ?м. В. Гетьмана, Ки?вський нац?ональний торговельно-економ?чний ун?верситет, Ки?вську школу економ?ки, Чорноморський державний ун?верситет ?м. Петра Могили, Терноп?льський нац?ональний педагог?чний ун?верситет ?м. Володимира Гнатюка, Сх?дно?вропейський нац?ональний ун?верситет ?мен? Лес? Укра?нки.

У кв?тн?-травн? УА?Б провела опитування сво?х учасник?в щодо напрямк?в та обсяг?в ?нвестування кошт?в ?С? в реальний сектор економ?ки Укра?ни. ?нформац?я про поточн? ?нвестиц?йн? проекти, як? ф?нансуються за рахунок кошт?в ?С?, довела, що ?нвестфонди використовуються як механ?зм розвитку р?зноман?тних галузей економ?ки Укра?ни, у тому числ? ?з впровадженням нов?тн?х технолог?й, зокрема у секторах альтернативно? електроенергетики, IT та телекомун?кац?й тощо.

У кв?тн? стор?нку УА?Б в?дкрито у Facebook. 

У травн? на сп?льному зас?данн? Секц?? управл?ння активами та адм?н?стрування пенс?йних фонд?в УА?Б та Ком?тету з питань розвитку законодавства НАПФА п?дготовлено пропозиц?? до проекту зм?н до Закону Укра?ни «Про недержавне пенс?йне забезпечення» щодо внесення концептуальних зм?н, спрямованих на стимулювання розвитку системи недержавного пенс?йного забезпечення та п?дготовлено в?дпов?дн? пропозиц?? до Закону Укра?ни.

29 травня Рада УА?Б запропонувала НКЦПФР заф?ксувати ф?нансову зв?тн?сть компан?й з м?сцезнаходженням в АРК, як? за об’?ктивних обставин не мають можливост? виконувати вимоги л?ценз?йних умов, на останню зв?тну дату до анекс?? Криму та зупинити д?ю л?ценз?? на провадження профес?йно? д?яльност? на терм?н до моменту повернення АРК до складу Укра?ни.

У травн? Рада УА?Б затвердила зм?ни до «Методики п?дготовки щотижневих та щом?сячних анал?тичних огляд?в в?дкритих, ?нтервальних та закритих ?нститут?в сп?льного ?нвестування з публ?чним розм?щенням» та до «Методики ренк?нгування компан?й з управл?ння активами та ?нститут?в сп?льного ?нвестування (пайових та корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в) за результатами ?хньо? д?яльност?». Серед ?ншого - зм?нами передбачено запровадження щом?сячних ренк?нг?в ?С?.

11 червня представник УА?Б взяв участь у зас?данн? 6-а щор?чно? зустр?ч? Робочо? групи асоц?ац?й управляючих фондами та активами кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи (“CEE Initiative”), що в?дбулася у Бухарест?. Було проведено консультац?? щодо намагання укра?нського уряду зм?нити режим оподаткування кошт?в та операц?й з активами ?С? шляхом додаткових збор?в, при тому що таке оподаткування в?дсутн? не лише на ус?х розвинених ринках, а й у кра?нах, як? недавно стали членами ?С, зокрема Болгар?? та Румун??. Представники цих та ?нших кра?н-учасник?в ?н?ц?ативно? групи, зокрема Чех??, Австр??, Угорщини, п?дтримали аргументи УА?Б щодо невиправданост? та неефективност? законодавчих ?н?ц?атив ?з запровадження практично потр?йного оподаткування кошт?в ?С?.

У рамках Робочо? групи було обговорено ситуац??ю в укра?нськ?й галуз? управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в, зокрема щодо труднощ?в, з якими галузь стика?ться у ход? адаптац?? законодавства ?С та впровадження у в?тчизняну практику його норм.

11 червня представники КУА та УА?Б взяли участь у демонстрац?йному сем?нар? USAID/FINREP-II «Методика проведення трен?нг?в на тему: «Управл?ння персональними ф?нансами», покликаному п?двищити як?сть ф?нансово? грамотност? в Укра?н?.

У червн? вийшов друком Р?чний зв?т Асоц?ац?? за 2013 р?к.

12 червня у Ки?в? в?дбулася XXV??? щор?чна науково-практична конференц?я УА?Б «?нвестиц?йний б?знес: долаючи кризи», участь у як?й взяли  представники НКЦПФР, Нацкомф?нпослуг, М?нсоцпол?тики та М?нф?ну, КУА–член?в УА?Б, фондових б?рж, рейтингових агентств, а також правники та заруб?жн? експерти.

Обговорювалися виклики, як? постали внасл?док економ?чно? та пол?тично? кризи перед ринком ц?нних папер?в Укра?ни, а також програмн? завдання розвитку фондового ринку, податковий режим ?нвестиц?йно? д?яльност?, судову практику у податкових спорах у сегмент? фондового ринку, перспективи пенс?йно? реформи та розвитку недержавного пенс?йного забезпечення, кредитних рейтинг?в як механ?зму в?дродження дов?ри до ?нструмент?в фондового ринку тощо.

У рамках форуму в?дбулися два круглих столи: «М?н?м?зац?я ризик?в профес?йно? д?яльност?: внутр?шн? функц?? та пруденц?йний нагляд» та «Адаптац?я до вимог нового Закону Укра?ни «Про ?С?»: перш? п?дсумки та нагальн? завдання», а також церемон?я нагородження переможц?в студентського конкурсу «Ф?нансове планування – усп?шне майбутн?»

18 червня Верховна Рада Укра?ни ухвалила р?шення про прийняття за основу та п?дготовку за скороченою процедурою до другого читання законопроекту №4101а «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни щодо оподаткування доход?в в?д кап?талу» в якому, кр?м ?ншого, знов запропоновано поширити на ?С? загальн? п?дходи до сплати податку на прибуток. Об?рунтовуючи нев?дпов?дн?сть пропозиц?й Уряду щодо зм?ни режиму оподаткування ?С? м?жнародн?й практиц? та здоровому глузду,  УА?Б звернулася до Президента Укра?ни П.Порошенка, Голови Верховно? Ради Укра?ни О.Турчинова, гол?в фракц?й та груп, до проф?льних Ком?тет?в Верховно? Ради, в яких надала сво? пропозиц?? до тексту законопроекту.
 
19 червня Асоц?ац?я провела в ?нформагентств? «?нтерфакс-Укра?на» прес-конференц?ю на тему: «Знищення ф?нансово? системи Укра?ни та ?нвестиц?йного середовища – це пр?оритет податково? пол?тики уряду?», за участю представник?в УА?Б, Укра?нського кредитно-банк?вського союзу та Всеукра?нсько? асоц?ац?? кредитних сп?лок. Мета – привернути увагу громадськост? та ЗМ? до негативних насл?дк?в для в?тчизняного ф?нансового ринку, як? може спричинити законопроект №4101а «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни щодо оподаткування доход?в в?д кап?талу».

20 червня представники 15 КУА взяли участь у сем?нар? «Зниження р?вня ризик?в при ?нвестуванн? актив?в системи недержавного пенс?йного забезпечення», орган?зованого проектом  USAID/ FINREP-II .

26 червня представники Дирекц?? УА?Б взяли участь у зас?данн? робочо? групи Ком?тету ВРУ з питань податково? та митно? пол?тики щодо п?дготовки проекту №4101а до другого читання, на якому обгрунтували пропозиц?? Асоц?ац?? до тексту законопроекту.

У 16-му «Ф?нансовому рейтингу» газети «Бизнес», у ном?нац?? «Особист?сть фондового ринку» трет? м?сце зайняв Генеральний директор УА?Б А.Рибальченко.

У червн? представники Асоц?ац?? взяли участь у презентац?? брошури «Споживачу небанк?вських ф?нансових послуг», видано? Програмою розвитку ф?нансового сектору (USAID/FINREP-II) сп?льно з Нацкомф?нпослуг. 

У липн? уряд продовжував ?н?ц?ювати зм?ни до Податкового кодексу, в тому числ? так?, що скасовували спец?альний режим оподаткування ?С?. Асоц?ац?я зд?йснювала пост?йний мон?торинг таких зм?н та оперативно реагувала на них. Заперечення щодо зм?ни режиму оподаткування д?яльност? ?С?, передбачен? законопроектом №4309а «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни та деяких ?нших законодавчих акт?в Укра?ни» були направлен? Голов? Верховно? Ради Укра?ни, головам фракц?й та  проф?льних Ком?тет?в ВРУ. Проект був прийнятий ВРУ як Закон №1621-VII в?д 31.07.2014 у редакц??, яка не зм?нювала режим оподаткування ?С?.

У липн? для учасник?в Асоц?ац?? розроблена верс?я конвертатора Convertor XP-11_5b3, яка врахову? зм?ни, внесен? НКЦПФР у наказ «Щодо складу та опису пол?в (розд?л?в) та схем ХМL - файл?в електронно? форми ф?нансово? зв?тност?».

У липн? сп?льно з Ком?тетом з питань розвитку законодавства НАПФА УА?Б направля? пропозиц?? до проекту Стратег?? розвитку ринк?в небанк?вських ф?нансових послуг Укра?ни у частин? розвитку накопичувального пенс?йного забезпечення.

У серпн? представники УА?Б беруть участь в обговоренн? зм?н до Порядку визначення б?ржового курсу ц?нного папера на зас?данн? Ком?тету з питань методолог?? регулювання профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку НКЦПФР.

Внесено зм?ни до Прим?рного Положення про орган?зац?ю системи управл?ння ризиками в КУА з метою приведення його тексту у в?дпов?дн?сть до зм?н до Положення щодо пруденц?йних норматив?в профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку - д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в №1.

Внесено також зм?ни до прим?рного Положення про службу внутр?шнього аудиту (контролю). 

6 серпня УА?Б зверта?ться ?з запитом до Державно? ф?скально? служби Укра?ни для отримання адресно? консультац?? з питань практичного застосування норми щодо тлумачення норм податкового законодавства в?дносно кошт?в сп?льного ?нвестування та замовля? ?нститутов? держави ? права ?м. В.М. Корецького при НАН Укра?ни та Укра?нському бюро л?нгв?стичних експертиз НАН Укра?ни експертний висновок щодо трактування зм?сту та спрямованост? ц??? норми. Отриман? експертн? висновки надаються за запитом учасник?в Асоц?ац?? при зверненн? до суду. 

У вересн? в парламент? заре?стровано черговий законопроект (№5079) «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни та деяких ?нших законодавчих акт?в Укра?ни (щодо податково? реформи)», який знову без обговорення було винесено у сес?йну залу. Оск?льки законопроект м?стив несум?сн? з можлив?стю ведення д?яльност? ?С? норми, Асоц?ац?я над?слала зауваження до нього, як? були направила Голов? Верховно? Ради Укра?ни, головам проф?льних Ком?тет?в ВРУ.

Восени НКЦПФР пропону? чергову верс?ю законопроекту «Про систему гарантування ?нвестиц?й ф?зичних ос?б на фондовому ринку», Асоц?ац??ю вкотре направля? сво? зауваження та пропозиц??.

Готу? Асоц?ац?я ? зауваження до законопроекту НКЦПФР «Про внесення зм?н до деяких закон?в Укра?ни щодо удосконалення регулювання д?яльност? саморегул?вних орган?зац?й профес?йних учасник?в фондового ринку», в якому пропону? принципово зм?нити закладений у проект? п?дх?д до набуття об’?днанням профес?йних учасник?в фондового ринку статусу СРО у залежност? в?д попереднього прийняття або неприйняття Ком?с??ю р?шення про делегування такому об’?днанню окремих повноважень Ком?с??.

У вересн? 2014 року представники КУА та Дирекц?? УА?Б беруть участь у сем?нар? «Орган?зац?я системи управл?ння ризиками в профес?йних учасниках фондового ринку», проведеному програмою USAID/FINREP II у Ки?в? для регулятора та учасник?в фондового ринку. Матер?али сем?нару поширюються серед ус?х учасник?в УА?Б.

23 вересня Генеральний директор Асоц?ац?? виступа? з допов?ддю «?нвестування на фондовому ринку: ?нститути сп?льного ?нвестування» перед учасниками  Всеукра?нського сем?нару-практикуму з курсу «Ф?нансова грамотн?сть», який орган?зувала для шк?льних викладач?в-методист?в з економ?ки Програма USAID/FINREP-II сп?льно з М?носв?ти, НБУ та Ун?верситетом банк?всько? справи НБУ.
 
У жовтн? Асоц?ац?я долуча?ться до складу робочо? групи НКЦПФР з п?дготовки проекту ново? редакц?? Положення про зд?йснення ф?нансового мон?торингу профес?йними учасниками ринку ц?нних папер?в.

Щоб не допустити дискрим?нац?? ?нвестор?в ?С? Асоц?ац?я повторно направля?  аргументоване звернення до М?н?стерства доход?в ? збор?в Укра?ни щодо неточностей при формуванн? к?нцевих висновк?в у консультац?? ?нформац?йно-дов?дкового департаменту М?н?стерства доход?в Укра?ни з питання оподаткування особливим податком операц?? з в?дчуження ?нвестиц?йних сертиф?кат?в.

На думку фах?вц?в УА?Б, позиц?я ДФС Укра?ни не врахову? сутт?в? норми ПКУ та важлив? норми спец?ального законодавства, що призводить до формування хибних висновк?в у частин? визначення кола операц?й, як? оподатковуються особливим податком на загальних п?дставах.

Для забезпечення однозначност? трактування норм ПКУ Асоц?ац?я зверта?ться до Ком?тету з питань податково? та митно? пол?тики Верховно? Ради Укра?ни з проханням надати роз’яснення, чи стосуються зм?ни, внесен? до п?дпункту 136.1.9 пункту 136.1 статт? 136 Податкового кодексу Укра?ни, доход?в ?С?, отриманих у вигляд? процент?в, нарахованих за активами таких ?нститут?в.  Висновок Ком?тету п?дтвердив позиц?ю УА?Б щодо нерозповсюдження на доходи ?С? зазначено? норми ПКУ.

20 листопада члени Ради УА?Б схвалюють редакц?йн? зм?ни до Методичних рекомендац?й щодо порядку визначення вартост? чистих актив?в ?нститут?в сп?льного ?нвестування, зм?ни до Положення про порядок прийому компан?й до складу член?в УА?Б та надання Подання товариствам, як? мають нам?р отримати л?ценз?ю на провадження профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку - д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (д?яльност? з управл?ння активами) у НКЦПФР.

УА?Б бере участь у п?дготовц? доповнення до м?ждержавно? заяви «Укра?на проти Рос??» у частин? зобов’язань перед ?нститутами сп?льного ?нвестування та недержавними пенс?йними фондами.
 
 Чимал? зусилля Асоц?ац?? спрямовуються на збереження в Податковому Кодекс? спец?ального режиму оподаткування ?С? та НПФ: Голов? Верховно? Ради Укра?ни, головам фракц?й, проф?льних Ком?тет?в Верховно? Ради Укра?ни та ряду народних депутат?в Укра?ни направляються зауваження до законопроекту (№1578) «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни та деяких закон?в Укра?ни (щодо податково? реформи)».

 При п?дготовц? законопроекту до другого читання б?льша частина пропозиц?й УА?Б була врахована, ? прийнятий 28 грудня 2014 року Закон (№ 71-VIII) «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни та деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо податково? реформи» м?стить норми, як? виключають оподаткування кошт?в сп?льного ?нвестування.

При цьому доходи ?нвестор?в ?С? з 2015 року оподатковуються на загальних засадах.
 
У грудн? представники КУА беруть участь у круглому стол? з обговорення проекту «Рекомендац?й щодо застосування М?жнародних стандарт?в ф?нансово? зв?тност? для ц?лей ведення бухгалтерського обл?ку ? складання ф?нансово? зв?тност? недержавними пенс?йними фондами».
 
У грудн? УА?Б орган?зову? два чотириденн? сем?нари, присвячен? запровадженню м?жнародних стандарт?в ф?нансово? зв?тност? у практику д?яльност? КУА. Навчанням охоплено понад 50 фах?вц?в КУА.

15 грудня представники УА?Б беруть участь у сем?нар? проекту ?вропейського Союзу за результатами досл?дження з оц?нки законодавства, що регулю? д?яльн?сть компан?й, корпоративн? питання, д?яльн?сть у сфер? бухгалтерського обл?ку та аудиту в Укра?н? з огляду на законодавство ?С та на основн? зм?ни ? под??, що в?дбулися у в?дпов?дних секторах у 2014 роц?.
 
Також представники УА?Б беруть участь в обговоренн? результат?в комплексного досл?дження «Анал?з судово? практики у справах, пов’язаних ?з захистом прав споживач?в ф?нансових послуг», проведеного Програмою  USAID/FINREP-II,  та у триденному сем?нар? з п?дготовки тренер?в з ф?нансово? грамотност? на тему: «Управл?ння власними ф?нансами».
 
У грудн? Головуючий Ради УА?Б виступа? на науков?й конференц?? «Ефективне впровадження накопичувального пенс?йного забезпечення як ?нструмент державно? антикризово? пол?тики та державно-приватне партнерство в дан?й сфер?», яку орган?зували Укра?нською асоц?ац??ю адм?н?стратор?в пенс?йних фонд?в, Представництвом Польсько? Академ?? наук в Укра?н? та ?нститутом демограф?? та соц?альних досл?джень ?м.М.В.Птухи НАН Укра?ни. Учасники конференц?? приймають звернення до Президента Укра?ни, Уряду та ВРУ щодо необх?дност? найскор?шого впровадження накопичувально? складово? пенс?йно? системи.

У рамках п?дготовки пропозиц?й Асоц?ац?? до проекту р?шення НКЦПФР «Про затвердження Положення щодо пруденц?йних норматив?в профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку та вимог до системи управл?ння ризиками» з питань, що стосуються КУА та ?С?, Асоц?ац?я проводить серед партнерських асоц?ац?й з кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи опитування щодо регулювання пруденц?йного нагляду за компан?ями з управл?ння активами у законодавств? ?С та застосування його на практиц? у кра?нах-членах ?С.

УА?Б виступа? одним ?з ?н?ц?атор?в та замовником досл?дження  «Формування п?дход?в ? критер??в до оц?нки якост? роботи рейтингових агентств у пер?од кризи, яке зд?йснили Укра?нське товариство ф?нансових анал?тик?в (УТФА) та Укра?нська профес?йна асоц?ац?я ?з захисту ?нвестор?в, кредитор?в ? страховик?в (УПАЗ?КС). Асоц?ац?я запросила до д?алогу ?нш? зац?кавлен? громадськ? орган?зац?? та асоц?ац?? ф?нансового ринку з метою вироблення оптимально? стратег?? використання рейтинг?в при ?нвестуванн? кошт?в та модерн?зац?? системи державного регулювання ?нвестиц?йно? д?яльност?.

2014 р?к – управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в у цифрах

Станом на 31 грудня 2014р. в Укра?н? д?яли 336 компан?й з управл?ння активами, загальн? активи в управл?нн? яких складали 214.88 млрд. грн., у тому числ? ?С? – 213.99 млрд. грн. ( в тому числ? венчурних – 202.85 млрд. грн.)

На к?нець 2014 року КУА управляли активами 74 НПФ. Варт?сть актив?в НПФ в управл?нн? КУА за р?к зросла на 18.1% (?з 725.4 до 856.6 млн. грн.), п?сля зменшення на 6.3% у 2013 роц?.

К?льк?сть страхових компан?й, що передали сво? резерви в управл?ння КУА у 2014 роц?, зб?льшилася ?з 5 до 7, а самих КУА, як? були залучен? у цей напрямок б?знесу, залишалося 4.

У 2014 роц? обсяг заре?строваних НКЦПФР випуск?в ?нвестиц?йних сертиф?кат?в КУА П?Ф становив 24,76 млрд грн., що менше на 4,04 млрд. грн. пор?вняно з даними за аналог?чний пер?од 2013 року.

Впродовж року обсяг заре?строваних випуск?в акц?й К?Ф становив 6,35 млрд. грн., що б?льше на 68,12 млн. грн. пор?вняно з даними за аналог?чний пер?од 2013 року.

З початку ре?страц?? за станом на 31.12.2014 року к?льк?сть заре?строваних корпоративних та пайових ?нвестиц?йних фонд?в становила 2 053 ?нститут?в сп?льного ?нвестування, з них:

376 – корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в,
1 677 – пайових ?нвестиц?йних фонд?в.

У 2014 роц? у результат? трансформац?? ?нститут?в сп?льного ?нвестування на основ? нового закону "Про ?С?" створено 14 спец?ал?зованих ?С? (6 фонд?в акц?й, 5 - обл?гац?й, по одному – грошового ринку та ?ндексному).

2015 р?к

Р?к 20-л?ття з часу створення Укра?нсько? асоц?ац?? ?нвестиц?йного б?знесу.

25 лютого 2015 року в?дбулися чергов? Загальн? зв?тно-виборн? збори член?в УА?Б, участь у яких взяли представники 194 компан?й з управл?ння активами. Затверджено Зв?т про д?яльн?сть УА?Б у 2014 роц? та Зв?т Рев?з?йно? ком?с??, План роботи УА?Б на 2015 р?к, а також зм?ни до Стандарту УА?Б 1 «Бухгалтерський обл?к д?яльност? ?нститут?в сп?льного ?нвестування», у зв’язку з переходом ?С? на складання ф?нансово? зв?тност? за МСФЗ.

На Зборах обрано новий склад Ради УА?Б, Дисципл?нарного ком?тету та Рев?з?йно? ком?с??.

Членами Ради обрано: Б?лецького Ю.О. - ТОВ «КУА Л?КО-?НВЕСТ» (м.Ки?в), Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Д?алог Плюс» (м.Ки?в), Захараш Т.?. - ТОВ «КУА АПФ «Укра?нськ? фонди» (м.Ки?в), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «?ФК» (м.Ки?в), Клен?на С.В. - ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (м.Ки?в), Когута ?.Д. - ТОВ «КУА «Ф?НЕКС – КАП?ТАЛ» (м.Харк?в), Колесника О.М., - ТОВ „Венчурн? ?нвестиц?йн? проекти” (м.Ки?в), Константинову С.В. - ТОВ «КУА «?нвестмент Кеп?тал» (м.Ки?в), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Ки?в), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА «ОТП Кап?тал» (м.Ки?в), Петрука С.?. - ПрАТ «КУА „Карпати-?нвест” (м.Льв?в).

До складу Рев?з?йно? ком?с?? УА?Б обрано: Назаренка О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - ?нвест» (м.Ки?в), Тороп?ну Н.?. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Ки?в), Живодченка Ю.?. – ТОВ «ФК «?нвеста» (м.Харк?в).

До складу Дисципл?нарного ком?тету УА?Б обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м.Ки?в), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «?нвестмент Кеп?тал» (м.Ки?в), Бондаренка О.В. – ПрАТ «КУА АПФ «Брокб?знес?нвест» (м.Ки?в), ?щук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖ?» (м.Ки?в), Кадькаленка А.С. - ТОВ «КУА «Реноме-2008» (м.Ки?в), Петренка С.М. ТОВ «КУА «ВАШ ?НВЕСТИЦ?ЙНИЙ ПАРТНЕР» (м.Ки?в), Тарасенка О.О. ТОВ «КУА-АПФ «УкрСиб Кеп?тал Менеджмент (м.Ки?в).

Головуючим Ради УА?Б обрано Леонова Д.А, Головою Рев?з?йно? ком?с?? - Назаренка О.В., Дисципл?нарний ком?тет очолив Тарасенко О.О.

У лютому 2015 року Виконавчий ком?тет з Глобальних стандарт?в результативност? ?нвестування (the GIPS Executive Committee) при CFA Institute, затвердив УА?Б авторизованим (оф?ц?йним) Нац?ональним Спонсором в Укра?н? з п?дтримки Глобальних стандарт?в результативност? ?нвестування (The Global Investment Performance Standards, GIPS).

Статус оф?ц?йного Спонсора GIPS в Укра?н? Асоц?ац?я набула наприк?нц? березня 2007 року, а наприк?нц? 2014 - на початку 2015 року CFA Institute та УА?Б п?дписали оновлену Угоду щодо Нац?онального Спонсора GIPS (GIPS CountrySponsorAgreement).

26 березня Головуючий Ради УА?Б Дмитро Леонов виступив на «круглому стол?» у Ком?тет? ВР з питань податково? та митно? пол?тики з обговорення актуальних питань проведення податково? реформи в Укра?н?, наголосивши на необх?дност? збалансувати податкову, ф?нансову та економ?чну пол?тику держави та зазначив, що ?нвестор оч?ку? на зак?нчення податково? реформи та введення моратор?ю на внесення зм?н у Податковий кодекс Укра?ни.

У березн? представники Асоц?ац?? взяли участь у зас?данн? Ради Торгово-промислово? палати Укра?ни з питань дерегуляц??, на якому йшлося про шляхи реал?зац?? пенс?йно? реформи ? надали сво? пропозиц??.

2 кв?тня Асоц?ац?я провела прес-конференц?ю, присвячену п?дсумкам д?яльност? укра?нсько? галуз? управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в у 2014 роц?, а також викликам та перспективам розвитку б?знесу в 2015 роц?. Перед журнал?стами виступили Головуючий Ради УА?Б Д.Леонов, Директор департаменту сп?льного ?нвестування та регулювання д?яльност? ?нституц?йних ?нвестор?в НКЦПФР О. Симоненко та Генеральний директор УА?Б А.Рибальченко.

10 червня Головуючий Ради УА?Б Дмитро Леонов виступив на галузев?й зустр?ч? Ц?льово? команди з податково? реформи, орган?зован?й НКЦПФР та М?н?стерством ф?нанс?в Укра?ни, де обговорювалися проблемн? питання оподаткування в сфер? фондового ринку в Укра?н? та пропозиц?? подальшого реформування Податкового кодексу Укра?ни. УА?Б п?дготувала перел?к актуальних проблемних питань щодо оподаткування на фондовому ринку для внесення зм?н у Податковий кодекс.

19 червня у передм?ст? Ки?ва в?дбулася XX?Х науково-практична конференц?я УА?Б «Профес?йне управл?ння активами», присвячена актуальним питанням розвитку укра?нсько? галуз? управл?ння активами. Участь взяли представники НКЦПФР, Нацкомф?нпослуг, Пенс?йного фонду Укра?ни, компан?й з управл?ння активами - член?в УА?Б, а також експерти ринку кап?талу. У рамках конференц?? пройшли дв? панельн? дискус??: «Регулювання ?нвестиц?йно? д?яльност?: м?ж варт?стю та л?кв?дн?стю» та «Ф?нансовий та реальний сектори: пошук балансу ?нтерес?в для розвитку економ?ки», а також два круглих столи, присвячен? актуальним питанням регулювання д?яльност? з управл?ння активами, а також ризик-менеджменту та ф?нансовому мон?торингу у компан?ях з управл?ння активами.

22 червня Головуючий Ради УА?Б Дмитро Леонов презентував пропозиц?? УА?Б щодо необх?дност? внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни у сфер? фондового ринку на зас?данн? Ком?тету з питань банк?вських ? ф?нансових послуг Американсько? торговельно? палати. Вони лягли в основу звернення член?в Палати до М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни з проханням ?н?ц?ювати внесення зм?н до Податкового Кодексу Укра?ни у частин? оподаткування фондового ринку та операц?й ?з ф?нансовими ?нструментами.

28 червня набрали чинност? зм?ни до Л?ценз?йних умов провадження профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку (ринку ц?нних папер?в) - д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (д?яльност? з управл?ння активами), при п?дготовц? яких Асоц?ац?я активно сп?впрацювала з регулятором. Зм?нено механ?зм вза?мод?? профес?йних учасник?в та регулятора при зм?н? назви та/або м?сцезнаходження КУА, врегулювано низку процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цих Л?ценз?йних умов, розширено вимоги до розкриття структури власност? КУА.

7 липня у Держф?нмон?торингу на зас?данн? Робочо? групи з розгляду проблемних питань суб’?кт?в первинного ф?нансового мон?торингу – небанк?вських установ УА?Б ?н?ц?ювала розгляд питання щодо визначення к?нцевого бенеф?ц?арного власника (контролера) стосовно ?С? та НПФ. Учасники робочо? групи п?дтримали пропозиц?ю Асоц?ац?? та д?йшли висновку, що к?нцевий бенеф?ц?арний власник (контролер) у пайових ?нвестиц?йних фондах та недержавних пенс?йних фондах в?дсутн?й.

20 липня Головуючий Ради УА?Б Дмитро Леонов обговорив з м?с??ю МВФ шляхи п?двищення якост? регулювання ринку ц?нних папер?в та забезпечення незалежност? регулятора, наголосивши на необх?дност? перерозпод?лу функц?й регулятора м?ж Ком?с??ю та саморегул?вними орган?зац?ями (СРО).

У серпн? на баз? УА?Б працювала Робоча група з питань п?дготовки зм?н до Закону Укра?ни «Про недержавне пенс?йне забезпечення», до складу яко? ув?йшли, кр?м представник?в УА?Б, представники НКЦПФР, НАПФА, Укра?нсько? асоц?ац?? адм?н?стратор?в пенс?йних фонд?в, Пенс?йного фонду НБУ. Напрацьован? пропозиц?? щодо внесення зм?н до ЗУ «Про НПЗ» були направлен? до НКЦПФР.

УА?Б сп?льно з НАПФА розробили ? направили до НКЦПФР пропозиц?? щодо зм?н до Податкового кодексу Укра?ни, спрямован? на удосконалення податкових вимог у систем? недержавного пенс?йного забезпечення.

У серпн? УА?Б направила зауваження та пропозиц?? до законопроекту «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо ?мплементац?? стандарт?в IOSCO та виконання Угоди про асоц?ац?ю м?ж Укра?ною та ?вропейським Союзом у частин? протид?? зловживанням на фондовому ринку». П?дтримуючи загалом зусилля Ком?с?? щодо вдосконалення державного регулювання на ринку ц?нних папер?в, його гармон?зац?? ?з законодавством ?С та ?мплементац?? стандарт?в IOSCO, УА?Б водночас висловила стурбован?сть тим, що автори законопроекту застосували несистемний п?дх?д до вибору принцип?в IOSCO, як? пропону?ться ?мплементувати.

У вересн? представники Асоц?ац?? ув?йшли до сп?льно? з Нац?ональною Радою реформ та М?нагропол?тики робочо? групи щодо запровадження нових ф?нансових ?нструмент?в, як? забезпечуватимуть розвиток б?ржового сегменту аграрного ринку та сприятимуть доступу учасник?в аграрного ринку до кредитних та ?нвестиц?йних ресурс?в ф?нансового сектору економ?ки, зокрема, товаророзпорядчих ц?нних папер?в та аграрних розписок.

17-18 вересня 2015 року представник Асоц?ац?? взяв участь у 7-й щор?чн?й зустр?ч? ?н?ц?ативно? групи асоц?ац?й компан?й з управл?ння фондами та активами кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи (“CEE Initiative”), яка проходила у Люблян? (Словен?я) та на як?й обговорювалися нагальн? питання регулювання у ?С ринку ?нвестиц?йних фонд?в.

30 вересня назас?данн? круглого столу «Ф?ктивн?сть та ефективн?сть на фондовому ринку» у Торгово-промислов?й палат? Укра?ни представники Асоц?ац?? презентували проект Комплексу заход?в протид?? зловживанням на фондовому ринку, пов’язаних з використанням ф?нансових ?нструмент?в. Запропонован? заходи покликан? удосконалити механ?зми, як? застосовуються для виявлення та виведення з ринку «ф?ктивних» ф?нансових ?нструмент?в.

У жовтн? УА?Б при?дналася до Меморандуму про сп?впрацю у сфер? забезпечення д?лово? репутац?? фах?вц?в ф?нансового ринку, який уклали 14 профоб’?днань – представники банк?вського, страхового, ?потечного сектор?в, ?нвестиц?йного б?знесу, кредитних сп?лок, ре?стратор?в та депозитар??в, Бюро кредитних ?стор?й, фах?вц?в оц?нки, ф?нансових анал?тик?в ? юрист?в фондового ринку.

13 жовтня УА?Б поширила заяву Асоц?ац?? з приводу позбавлення л?ценз?? ПФТС, в як?й заявила, що це неспод?ване р?шення НКЦПФР матиме негативний вплив на д?яльн?сть ?нституц?йних ?нвестор?в, який не було прораховано регулятором при об?рунтуванн? прийнятого р?шення. На той момент у портфелях ?нститут?в сп?льного ?нвестування (?С?) та недержавних пенс?йних фонд?в (НПФ) перебувало 124 ц?нних папери на суму б?льш н?ж 375 млн.грн., як? оберталися на ПФТС.

26 жовтня М?нюст заре?стрував зм?ни до нормативно-правових акт?в НКЦПФР щодо порядку припинення ?нститут?в сп?льного ?нвестування. Р?шенням НКЦПФР №1605 в?д 06.10.2015 року внесено зм?ни до Положення про порядок припинення корпоративного ?нвестиц?йного фонду, р?шенням НКЦПФР №1604 в?д 06.10.2015 року внесено зм?ни до Положення про порядок припинення пайового ?нвестиц?йного фонду.

10 листопада Генеральний директор УА?Б Андр?й Рибальченко ув?йшов до складу Апеляц?йно? ком?с?? з визначення д?лово? репутац?? фах?вц?в ф?нансового ринку, яка покликана побудувати громадську платформу для проведення незалежно?, прозоро? оц?нки д?лово? репутац?? кер?вник?в ? менеджер?в ф?нустанов та запоб?гання ?хн?м недобросов?сним д?ям з метою в?дновлення дов?ри до ?нститут?в ф?нансового ринку та регулятор?в.

18 листопада УА?Б поширила ще одну заяву щодо несприятливо? ситуац??, що склалася на б?ржовому ринку Укра?ни, у зв’язку з позбавленням л?ценз?й ПФТС та Укра?нсько? б?рж?. Наголошувалося, що непрозор?сть ? спонтанн?сть д?й НКЦПФР дезор??нту? весь укра?нський фондовий ринок ? не сприя? пол?пшенню ?нвестиц?йного кл?мату в кра?н?.

23 листопада УА?Б сп?льно з НКЦПФР провела для учасник?в Асоц?ац?? сем?нар «Пруденц?йн? показники та вимоги до системи управл?ння ризиками в КУА», де ознайомила учасник?в Асоц?ац?? з? зм?нами у систем? пруденц?йного нагляду та порядку подання зв?тност? КУА щодо пруденц?йних показник?в. Участь взяли представники 150 КУА.

26 листопада УА?Б у сп?впрац? з Укра?нським кризовим мед?а-центром орган?зували круглий ст?л «Досв?д ?С у регулюванн? фонд?в прямого та венчурного ?нвестування та можливост? його використання в Укра?н?». Мета - привернути увагу сусп?льства ? регуляторних орган?в до реальних шлях?в залучення ?нвестиц?й в Укра?ну, як? може в?дкрити адаптац?я укра?нського законодавства у сфер? регулювання д?яльност? ?нвестиц?йних фонд?в до ?вропейського права. Участь в обговоренн? взяли член Ради ?вропейсько? асоц?ац?? управл?ння фондами та активами (EFAMA), голова з правових та м?жнародних питань Австр?йсько? асоц?ац?? компан?й-управляючих ?нвестиц?йними фондами (VÖIG) Арм?н Каммел, Головуючий Ради УА?Б Д. Леонов, член НКЦПФР Д.Тарабак?н, професор НАУКМА О.Мертенс, член УТФА В.Шапран.

27 листопада Асоц?ац?я виступила сп?ворган?затором м?жнародного круглого столу на тему «Реформи у ф?нансовому сектор? – як в?дновити дов?ру», який в?дбувся у Ки?вському нац?ональному торговельно-економ?чному ун?верситет?.

У листопад? для член?в УА?Б започатковано базу даних р?шень НКЦПФР щодо зупинки/в?дновлення об?гу та встановлення ознак ф?ктивност? ц?нних папер?в у вигляд? Зведено? таблиц?, у як?й з?брано вс? р?шення регулятораза 2015 р?к.

1 грудня за результатами д?яльност? створено? Асоц?ац??ю робочо? групи щодо оц?нки актив?в ?С? та НПФ для визначення чисто? вартост? актив?в, у зв’язку з переходом на МСФЗ, НКЦПФР затвердила зм?ни до Положення про порядок визначення чисто? вартост? актив?в пенс?йного фонду (в?дкритого, корпоративного, профес?йного) - №2008.

У грудн? Асоц?ац?я орган?зувала та провела два сем?нари на тему "Ф?нансова зв?тн?сть за 2015 р?к: вимоги МСФЗ щодо подання та розкриття ?нформац??". Навчанням охоплено майже 90 фах?вц?в КУА.

У 2015 роц? в?дбулося 12 планових зас?дань Ради УА?Б, а шляхом опитування було проведено 86 зас?дань Ради, на яких вир?шувалися питання прийому до складу член?в УА?Б нових компан?й та видач? Подання для отримання в НКЦПФР л?ценз?? на зд?йснення профес?йно? д?яльност? компан?ями.

У 2015 роц? в?дбулося ш?сть зас?дань Дисципл?нарного ком?тету УА?Б. За порушення внутр?шн?х документ?в Асоц?ац??, у частин? сплати членських внеск?в та/або неподання зв?тност?, Ком?тет застосував до 8 компан?й – член?в УА?Б дисципл?нарну санкц?ю - "Попередження", до 12 компан?й – член?в УА?Б - дисципл?нарну санкц?ю - "Виключення з? складу член?в Асоц?ац??".

У 2015 роц? у рамках передл?ценз?йно? п?дготовки компан?й для отримання л?ценз?? у НКЦПФР Подання отримали 74 КУА, з них 11 нових КУА.

Впродовж року 10 компан?й – член?в УА?Б отримали висновок щодо можливост? припинення профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку – д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (д?яльност? з управл?ння активами)

П?дтримано 16 звернень до УА?Б Л?кв?дац?йних ком?с?й ?С? про надання дозволу на переведення ц?нних папер?в, об?г яких зупинено, з рахунку ?С? на рахунок покупця таких ц?нних папер?в у порядку реал?зац?? актив?в ?С? при його л?кв?дац??.

Впродовж року було зд?йснено 278 ц?льових ?нформац?йних розсилок членам Асоц?ац??, п?дготовлено та розповсюджено 48 випуск?в «Новин УА?Б».

За даними УА?Б, станом на 31.12.2015 в Укра?н? д?яли 313 КУА, як? управляли активами 1211-ти ?нституц?йних ?нвестор?в (у т.ч. 1135-ти ?С?, 71-го НПФ та 5-ти страхових компан?й).

У к?льк?сному вим?р? ?ндустр?я управл?ння активами зменшилася у 2015 роц? б?льш н?ж на 6.8% щодо КУА (-23 компан??) та на 5.7% щодо ?С? (-73 фонди в управл?нн?); водночас у варт?сному –зросла на 11.1% – за сукупними активами в управл?нн?.

За даними НКЦПФР, на 31.12.2015 к?льк?сть заре?строваних корпоративних та пайових ?нвестиц?йних фонд?в становила 2 131 ?нститут?в сп?льного ?нвестування, з них:

411 – корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в,

1 720 – пайових ?нвестиц?йних фонд?в.

Протягом с?чня-грудня 2015 року обсяг заре?строваних НКЦПФР випуск?в ?нвестиц?йних сертиф?кат?в КУА П?Ф становив 10,58 млрд. грн., що менше на 14,18 млрд. грн. пор?вняно з даними за аналог?чний пер?од 2014 року, обсяг заре?строваних випуск?в акц?й К?Ф становив 4,21 млрд. грн., що менше на 142,27 млн. грн. пор?вняно з даними за аналог?чний пер?од 2014 року.

2016 р?к

У 2016 роц? загальний тренд розвитку галуз? управл?ння активами, як ? фондового ринку загалом, не був особливо обнад?йливим, хоча ? не призв?в до втрати перспектив. Поступове в?дновлення росту ВВП, платоспроможност? корпоративного сектору та продовження сп?впрац? Укра?ни з МВФ дають над?ю на залучення ?нвестиц?й ? на фондовий ринок. Перед Асоц?ац??ю ? компан?ями з управл?ння активами поставали виклики, пов’язан?, зокрема, ?з п?двищенням регуляторних вимог до обсягу та якост? кап?талу КУА, забезпеченням сприятливого режиму оподаткування ?нвестиц?й в ?С?. Як результат, м?н?мальний розм?р власних кошт?в КУА, залишився на р?вн? 0,5 до розм?ру ?? м?н?мального статутного кап?талу, а ставка податку на див?денди, як? отримують ф?зичн? особи в?д ?нвестиц?й в ?С?, з 2017 року знижена з 18% до 9%.

Асоц?ац?я також активно долучалася до вивчення перспективних для розвитку б?знесу питань – ?мплементац?? норм Директив ?С щодо ф?нансових ринк?в, накопичувального пенс?йного забезпечення, регулювання ринк?в кап?талу. П?дтримуючи ц? напрямки розвитку, Асоц?ац?я водночас виступала проти хаотичних д?й ? випереджаючих темп?в ?хнього вт?лення.

У 2016 вс? КУА, як? вир?шили продовжувати д?яльн?сть з управл?ння активами, отримали безстроков? л?ценз??, для б?льшост? КУА та П?Ф зв?тн?сть за 2015 р?к стала першою ф?нансовою зв?тн?стю, складеною за м?жнародними стандартами ф?нансово? зв?тност?.

У с?чн? з метою методолог?чно? допомоги компан?ям Асоц?ац?я п?дготувала зразок Прим?ток до ф?нансово? зв?тност?, складено? за МСФЗ, який надавався на запит член?в УА?Б.

8 лютого представники УА?Б та компан?й з управл?ння активами взяли участь в обговоренн? актуальних питань запровадження ?вропейських вимог та стандарт?в у д?яльн?сть з управл?ння активами. Зустр?ч була орган?зована НКЦПФР у рамках в?зиту до Укра?ни представник?в Управл?ння ф?нансового нагляду Л?хтенштейну (FMA).

У лютому УА?Б орган?зувала ? провела три сем?нари на тему: «Практичн? заняття ?з складання р?чно? зв?тност? КУА та ?С? до НКЦПФР за 2015 р?к у запитаннях та в?дпов?дях». Навчання пройшли б?льше 120 фах?вц?в КУА.

18 лютого представники Асоц?ац?? та КУА взяли участь у в?дкритому зас?данн? Ком?тету п?дпри?мц?в ринку ф?нансових послуг та з питань соц?ально? в?дпов?дальност? б?знесу при Торгово-промислов?й палати Укра?ни, на якому обговорювалася ситуац?я з л?кв?дн?стю та в?дсутн?стю як?сних ?нвестиц?йних ?нструмент?в на укра?нському фондовому ринку.

24 лютого в?дбулися чергов? Загальн? збори член?в УА?Б, участь у яких взяли представники 162 компан?й з управл?ння активами. Учасники збор?в обговорили п?дсумки 2015 року та окреслили напрямки, як? допоможуть стаб?л?зувати ринок з управл?ння активами.

На Зборах йшлося про ?мплементац?ю ?вропейських директив щодо ?нвестиц?йних фонд?в ? було запропоновано створити спец?альну робочу група НКЦПФР та УА?Б, яка проведе пор?вняльний анал?з в?тчизняного законодавства та ?вропейського.

У березн? Асоц?ац?я оновила прим?рн? внутр?шн? документи КУА з питань ф?нансового мон?торингу ? привела ?х у в?дпов?дн?сть до вимог Положення НКЦПФР про зд?йснення ф?нансового мон?торингу профес?йними учасниками ринку ц?нних папер?в № 309 в?д 17.03.2016 року.

30 березня Асоц?ац?я п?дтримала ?н?ц?ативу учасник?в ф?нансового ринку щодо л?берал?зац?? валютного регулювання ? внесла пропозиц?ю для захисту актив?в ?С? та НПФ.

У кв?тн? доопрацьовано програмне забезпечення для п?дготовки зв?тност? КУА, ?С? та НПФ, враховуючи наказ НКЦПФР, розроблений п?д зм?ни до Положення про порядок складання та розкриття ?нформац?? компан?ями з управл?ння активами та особами, що зд?йснюють управл?ння активами недержавних пенс?йних фонд?в, та подання в?дпов?дних документ?в до НКЦПФР (р?шення НКЦПФР №177 в?д 16.02.2016 р.)

У кв?тн? 2016 року було проведено обговорення та п?дготовлено пропозиц?? до проекту Закону Укра?ни «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни щодо особливостей крим?нального провадження в податкових в?дносинах та питань адм?н?стрування податк?в ? збор?в» (ре?страц?йний №3448).

Протягом кв?тня-травня фах?вц?УА?Б анал?зували можливост? транспонування (перенесення вимог) законодавства ?С ?з питань управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в у контекст? виконання Угоди про асоц?ац?ю м?ж Укра?ною та ?вропейським Союзом, а також з урахуванням ц?лей розвитку в?тчизняного фондового ринку у напрямку наближення законодавства ? стандарт?в д?яльност? профес?йних учасник?в фондового ринку Укра?ни до ?вропейських, спираючись на комплексний, системний та поетапний п?дх?д.

Асоц?ац?я запросила в Укра?ну експерта з Австр?йсько? асоц?ац?? компан?й-управляючих ?нвестиц?йними фондами (VÖIG) Арм?на Каммеля ? орган?зувала його зустр?ч з кер?вництвом НКЦПФР. Йшлося про напрямки, шляхи ? плани щодо внесення зм?н до законодавства Укра?ни з питань сп?льного ?нвестування та управл?ння активами з метою транспонування в?дпов?дних вимог (норм) права ?С.

УА?Б п?дготувала ? надала сво? зауваження та пропозиц?? до проекту зм?н до Положення щодо пруденц?йних норматив?в профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку та вимог до системи управл?ння ризиками, затвердженого Р?шенням НКЦПФР в?д 01.10.2015 №1597, заре?строваним в М?н?стерств? юстиц?? Укра?ни 28.10.2015. Пропозиц?? УА?Б було враховано частково.

У кв?тн? представники Асоц?ац?? були учасниками конференц?? «Реформи у сфер? обл?ку та аудиту в Укра?н? - ?вропейське майбутн?», що була орган?зована проектом ?С ?з техн?чно? допомоги в ключових сферах ф?нансового ринку (EU-FINSTAR) та в?дбулася у Ки?в?. Представники УА?Б обговорили з експертами Проекту можлив? зм?ни у питаннях обл?ку, ф?нансово? зв?тност? та аудиту д?яльност? КУА.

19 травня представники УА?Б взяли участь в оф?ц?йному в?дкритт? нового сп?льного проекту представництва ?С в Укра?н? та Урядового оф?су з питань ?вропейсько? та ?вроатлантично? ?нтеграц?? (УО??) п?д назвою «П?дтримка впровадження Угоди про асоц?ац?ю м?ж Укра?ною та ?С» (скорочена назва - «Association4U»).

Проект вт?люватиме в Укра?н? комплексну систему всеб?чного наближення укра?нського законодавства до законодавства ?С, плану?ться створити систему сертиф?кованих переклад?в нормативно-правово? бази ?С та укра?нських акт?в законодавства, передбачених у рамках ?мплементац?? Угоди про асоц?ац?ю, а також сформувати ун?ф?кований глосар?й.

УА?Б звернулася до в?це-прем’?р-м?н?стра Укра?ни з питань ?вро?нтеграц?? з проханням включити переклад директив ?С з питань д?яльност? ?нвестиц?йних фонд?в до плану роботи Проекту на 2016 р?к.

2 червня Асоц?ац?? долучилася до орган?зац?? укра?нсько-н?мецького науково-практичного сем?нару «Б?ржовий ринок ц?нних папер?в: ?вропейський вектор розвитку», на баз? Ки?вського нац?онального економ?чного ун?верситету ?мен? В.Гетьмана. Учасники дискус?? обговорили п?дходи до ?мплементац?? Директив ?С, як? застосовуються в кра?нах ?вросоюзу та в Укра?н?, регуляторних вимог до ем?тент?в, ц?нн? папери яких допускаються до об?гу на б?ржах.

У червн? фах?вц? УА?Б брали активну участь у зас?даннях робочо? групи з п?дготовки проекту Закону про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни (щодо регульованих ринк?в та дериватив?в) за ре?стр. № 3498 (був прийнятий в першому читанн? 31.03.2016 року) до другого читання при Ком?тет? ВРУ з питань ф?нансово? пол?тики ? банк?всько? д?яльност?.

На зас?даннях Ком?тету Верховно? Ради з питань ф?нансово? пол?тики ? банк?всько? д?яльност? Асоц?ац?я п?дтримала запропонован? зм?ни до закон?в Укра?ни щодо класиф?кац?? дериватив?в, запровадження ескроу-рахунк?в для забезпечення виконання зобов’язань за деривативами, визначенн? уповноважених орган?в державно? влади щодо регулювання ринку дериватив?в, прийняття яких стимулюватиме ?нвестиц?йну д?яльн?сть в Укра?н?. При цьому Асоц?ац?я ч?тко висловилася проти зм?н до закон?в Укра?ни в частин? зм?ни статусу НКЦПФР, оск?льки це сутт?во виходить за меж?, визначен? як мета законопроекту та становить загрозу для системи державного управл?ння.

10 червня у Ки?в? в?дбулася юв?лейна ХХХ щор?чна традиц?йна конференц?я УА?Б «Управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в: нов? перспективи». Учасники конференц?? - представники НКЦПФР, НДУ, компан?й з управл?ння активами – член?в УА?Б, укра?нськ? та заруб?жн? експерти ф?нансового ринку провели дискус?? на теми «?нструменти для портфельних ?нвестиц?й та розвиток ?нфраструктури: реал?? та оч?кування» та «П?дходи до адаптац?? законодавства Укра?ни у сфер? сп?льного ?нвестування та недержавного пенс?йного забезпечення до вимог Директив ?С», а також два кругл? столи, на яких обговорили актуальн? питання регулювання д?яльност? з управл?ння активами, пруденц?йний нагляд та управл?ння ризиками в КУА.

21-24 червня представники УА?Б на запрошення Нацкомф?нпослуг брали участь в експертн?й м?с?? TAIEX на тему: «Запровадження нагляду на основ? оц?нки ризик?в за недержавними пенс?йними фондами». Отримана в?д експерт?в з Угорщини ?нформац?я буде використовуватись при п?дготовц? зм?н до законодавства Укра?ни з питань НПЗ для приведення його у в?дпов?дн?сть до Директив ?С.

У 3-ми квартал? фах?вц? УА?Б працювали у склад? робочо? групи з п?дготовки проекту Закону «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо окремих вид?в обл?гац?й». Цей законопроект було заре?стровано у Верховн?й Рад? 05 вересня 2016р за N 5068.

19 липня Асоц?ац?? орган?зувала для сво?х учасник?в сем?нар «Актуальн? питання зд?йснення ф?нансового мон?торингу компан?ями з управл?ння активами», в якому взяли участь представники НКЦПФР та Держф?нмон?торингу. На сем?нар? було презентовано пакет Прим?рних внутр?шн?х документ?в КУА для зд?йснення ф?нансового мон?торингу, який розробила УА?Б.

У липн? УА?Б п?дписала Декларац?ю про при?днання до громадсько? платформи “Податки та економ?чн? свободи», яка займа?ться впровадженням зм?н до податкового законодавства.

У серпн? було проведено обговорення та п?дготовлен? пропозиц?? до проекту Закону Укра?ни «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни».

У серпн? в?дбулася робоча зустр?ч представник?в М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни, ДФС Укра?ни, Ком?тету з питань податк?в та митно? пол?тики ВРУ, НКЦПФР та УА?Б. Обговорювалися особливост? д?яльност? ?С? та пропозиц?? про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни щодо стимулювання ф?нансових ?нвестиц?й.

Фах?вц? Асоц?ац?? взяли участь у Податковому форум?, на якому йшлося про зм?ни до Податкового кодексу Укра?ни 2016 року (проект М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни) та бачення реформ Ком?тетом Верховно? Ради з податково? та митно? пол?тики, а також про м?жнародн? тенденц?? в оподаткуванн?.

У серпн? представник УА?Б взяв участь у конференц?? «МСФЗ та оподаткування в Укра?н?: актуальн? зм?ни», на як?й обговорювалися останн? зм?ни МСФЗ, питання розкриття ?нформац?? у ф?нансов?й зв?тност?, зм?ни до закону «Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть в Укра?н?» з врахуванням Директив ?С.

У вересн? представник Асоц?ац?? в?дв?дав навчальний сем?нар «Нов? тенденц?? у сфер? державного контролю на ринку ц?нних папер?в», який орган?зувала НКЦПФР за участ? представник?в SEC та за п?дтримки USAID.

13 вересня в Ки?в? в?дбувся сем?нар «П?дтримка ?нновац?й в Укра?н?», орган?зований групою ?вропейського ?нвестиц?йного банку (??Б) у сп?впрац? з М?н?стерством осв?ти ? науки, М?н?стерством Економ?чного Розвитку ? Торг?вл? та Д?джитал Укра?на. Йшлося про початок роботи групи ??Б (EIB group – у тому числ? ??Б та ?вропейський ?нвестиц?йний фонд – EIF) в Укра?н? за ?н?ц?ативою з п?дтримки ?нновац?й InnovFin, що ф?нансу?ться сп?льно з ?С у рамках програми «Horizon 2020».

У вересн? Асоц?ац?я долучилася до роботи експертно? м?с?? TAIEX на тему: “Розроблення законодавчих акт?в та ?нтерпретац?я acquis communautaire у сфер? недержавного пенс?йного забезпечення”.

У жовтн? на прохання член?в Асоц?ац?? сформовано узагальнену базу даних акц?онерних товариств, як? зам?нили Св?доцтва про ре?страц?ю випуску акц?й ПАТ на ПрАТ у зв‘язку з? зм?ною найменування у частин? зм?ни типу акц?онерного товариства з публ?чного на приватне. З появою нових р?шень таблиця доповнювалася, а компан?ям надсилалися пов?домлення.про ре?страц?ю випуску акц?й ПАТ на ПрАТ у зв‘язку з? зм?ною найменування у частин? зм?ни типу акц?онерного товариства з публ?чного на приватне. З по

4-5 жовтня представник УА?Б взяв участь у 8-й щор?чн?й зустр?ч? ?н?ц?ативно? (робочо?) групи асоц?ац?й компан?й з управл?ння фондами та активами кра?н Центрально? та Сх?дно? ?вропи («CEEInitiative»), яка в?дбулася в Соф?? (Болгар?я).

31 жовтня УА?Б та АУФТ висловили свою сп?льну публ?чну позиц?ю щодо опубл?кованих деякими ?нтернет-ЗМ? неп?дтверджених обвинувачень кер?вництва та сп?вроб?тник?в НКЦПФР у порушенн? конф?денц?йност? ?нформац??. Асоц?ац?? висловилися за комплексне врегулювання питань збереження та нерозголошення конф?денц?йно? ?нформац?? на фондовому ринку Укра?ни як на законодавчому р?вн?, так ? на р?вн? внутр?шн?х процедур регулятора.

У жовтн? у контекст? виконання Угоди про асоц?ац?ю м?ж Укра?ною ? ?С на замовлення УА?Б було зд?йснено переклад низки законодавчих акт?в ?С у сфер? ?нвестиц?йних фонд?в та управл?ння активами. Переклади розм?щено на спец?ально створеному розд?л? «?вро?нтеграц?я» на сайт? УА?Б та передано до НКЦПФР.

16-17 листопада УА?Б була представлена на 22-му щор?чному ?нвестиц?йному форум? EFAMA, що в?дбувся у Брюссел?, за участ? учасник?в асоц?ац?? - нац?ональних асоц?ац?й компан?й з управл?ння активами та ?нвестиц?йних фонд?в кра?н-член?в ?С та партнер?в, корпоративних та асоц?йованих член?в орган?зац??, представник?в регулятор?в ринк?в ц?нних папер?в, ?вроком?с??, а також пров?дних науково-досл?дних центр?в та преси.

У листопад? з метою вир?шення питання виведення з портфел?в ?С? та НПФ обл?гац?й ТОВ «Караван» Асоц?ац?я направила звернення до НКЦПФР щодо прискорення скасування ре?страц?? випуску обл?гац?й цього ем?тента. Випуск скасовано.

21 листопада до Ком?тету з питань податково? та митно? пол?тики ВРУ направлено зауваження до проекту Закону Укра?ни «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни (щодо покращення ?нвестиц?йного кл?мату в Укра?н?)», заре?строваного у Верховн?й Рад? Укра?ни 7 листопада 2016 року за №5368. Асоц?ац?я, зокрема, пропону? не дискрим?нувати ?С?.

На сайт? Асоц?ац?? сформовано два нових розд?ли: «?вро?нтеграц?я» (з перекладами Директив ?С щодо д?яльност? КУА та ?С?) та «?н?ц?ативи з удосконалення законодавства», та нормативно? бази з 2008 року.

У грудн? УА?Б направила до Секретар?ату EFAMA запит щодо практичного застосування окремих норм Директиви AIFMD.

21 грудня Асоц?ац?я взяла участь у 41-му зас?дання Робочо? групи з розгляду проблемних питань СПФМ-небанк?вських установ, на якому обговорювались зм?ни до Критер??в ризику легал?зац?? (в?дмивання) доход?в, одержаних злочинним шляхом, ф?нансування тероризму та ф?нансування розповсюдження збро? масового знищення, затверджених наказом М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни в?д 08.07.2016 року № 584, перспективи використання ?дино? нац?онально? системи електронно? дистанц?йно? ?дентиф?кац?? ф?зичних ? юридичних ос?б BankID для отримання ?дентиф?кац?йних даних про кл??нт?в, шлях?в реал?зац??ю механ?зму доручення СПФМ трет?й особ? зд?йснювати ?дентиф?кац?ю та вериф?кац?ю кл??нта та ?нш? питання.

Протягом грудня УА?Б орган?зувала ? провелатри сем?нари на тему "Ф?нансова зв?тн?сть за 2016 р?к: вимоги МСФЗ щодо подання та розкриття ?нформац??". Навчання охоплено близько 140 фах?вц?в КУА.

2016 - у цифрах ? фактах

У 2016 роц? в?дбулося 11 планових зас?дань Ради УА?Б, а шляхом опитування було проведено 45 зас?дань Ради, на яких вир?шувалися питання прийому до складу член?в УА?Б нових компан?й та виключення з? складу член?в УА?Б, вир?шувалися орган?зац?йн? питання д?яльност? орган?в УА?Б, обговорювалися питання регулювання д?яльност? КУА в умовах пол?тично? нестаб?льност? в Укра?н?, розглядалися питання щодо зм?н нормативних та законодавчих акт?в, що регулюють ринок ц?нних папер?в, питання удосконалення ?нформац?йно? пол?тики УА?Б.

У 2016 роц? в?дбулося п’ять зас?дань Дисципл?нарного ком?тету УА?Б. За порушення внутр?шн?х документ?в Асоц?ац??, у частин? сплати членських внеск?в та/або неподання зв?тност?, Ком?тет застосував до 5 компан?й – член?в УА?Б дисципл?нарну санкц?ю - "Попередження", до 11 компан?й – член?в УА?Б - дисципл?нарну санкц?ю - "Виключення з? складу член?в Асоц?ац??".

У 2016 роц? у рамках передл?ценз?йно? п?дготовки компан?й для отримання л?ценз?? у НКЦПФР. Подання отримали 40 КУА, з них 8 нових.

Впродовж року 4 компан?? – члени УА?Б отримали висновок щодо можливост? припинення профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку – д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (д?яльност? з управл?ння активами)

П?дтримано 8 звернень до УА?Б Л?кв?дац?йних ком?с?й ?С? про надання дозволу на переведення ц?нних папер?в, об?г яких зупинено, з рахунку ?С? на рахунок покупця таких ц?нних папер?в у порядку реал?зац?? актив?в ?С? при його л?кв?дац??.

Впродовж року було зд?йснено понад 270 ц?льових ?нформац?йних розсилок членам Асоц?ац??, п?дготовлено та розповсюджено 44 випуски «Новин УА?Б».

За даними УА?Б, станом на 31.12.2016 в Укра?н? д?яли 295КУА, як? управляли активами 1232 ?нституц?йних ?нвестор?в (у т.ч. 1163 ?С?, 62 НПФ та 7 страхових компан?й) на загальну суму 233 679 млн. грн.

За даними НКЦПФР, з початку ре?страц?? за станом на 31.12.2016 року к?льк?сть заре?строваних корпоративних та пайових ?нвестиц?йних фонд?в становила 2 223 ?нститут?в сп?льного ?нвестування, з них:

468 – корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в,

1 755 – пайових ?нвестиц?йних фонд?в.

Протягом с?чня-грудня2016 року

обсяг заре?строваних НКЦПФР випуск?в ?нвестиц?йних сертиф?кат?в КУА П?Ф становив 5,37 млрд. грн., що менше на 5,21 млрд. грн. пор?вняно з даними за аналог?чний пер?од 2015 року.

обсяг випуск?в акц?й К?Ф, заре?строваних Ком?с??ю, становив 10,72 млрд. грн., що б?льше на 6,52 млрд грн. пор?вняно з даними за аналог?чний пер?од 2015 року.

2017 р?к

У 2017 роц? укра?нська галузь з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в продовжувала перебувати у стан? перманентних зм?н, до яких необх?дно було пристосовуватися. Асоц?ац?? доводилося докладати значних зусиль для виправлення ситуац?й, як? неспод?вано виникали у процес? прискорених реформ ? могли чинити негативний вплив на б?знес. Водночас деяк? ознаки стаб?л?зац?? ф?нансово-економ?чно? системи Укра?ни посприяли галуз?:  сукупн? активи в управл?нн? та чист? активи ?С? у 2017 роц? стр?мко зросли та оновили ?сторичний максимум. На к?нець року загальн? активи ?ндустр?? ?С? становили понад 263 млрд. грн., чист? активи – майже 213 млрд. грн. Як ? ран?ше, двигуном ?ндустр?? були венчурн? фонди, хоча зростання торкнулося ус?х сектор?в

Результати 2017 року для б?льшо? к?лькост? ?С? та ?хн?х ?нвестор?в були позитивними та кращими, н?ж 2016-го, а для фонд?в ?з публ?чною пропозиц??ю, зокрема в?дкритих, цей р?к став особливо важливим, адже р?чний чистий прит?к засв?дчив подолання принаймн? деяких насл?дк?в ф?нансово? кризи, яка тривала практично десятир?ччя, попри злети фондових ?ндекс?в в окрем? роки й до 2017-го. З точки зору доходност? вкладень, цей р?к, коли динам?ка фондових ?ндекс?в була стаб?льно висх?дною, природно, став найб?льш вдалим для фонд?в, зор??нтованих на ?нвестиц?? в акц??.

У с?чн? УА?Б зверта?ться до М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни та НКЦПФР щодо доц?льност? проведення перерахунку ф?нансово? зв?тност? за 2016 р?к зг?дно з МСБО 29 «Ф?нансова зв?тн?сть в умовах г?пер?нфляц??», оск?льки за в?дсутност? методичних п?дход?в це створю? для компан?й ризики ф?скального та регуляторного характеру. Висновок УА?Б п?дтримали члени Громадсько? ради при ДФС та Ком?тету з питань податково? пол?тики Громадсько? ради при М?н?стерств? ф?нанс?в та ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськ? послуги».

Асоц?ац?я бере участь у зас?даннях  Ком?тету НКЦПФР з питань функц?онування ?нституц?йних ?нвестор?в та ?нформац?йно? пол?тики щодо зм?н до механ?зму д?й, спрямованих на врегулювання питання реал?зац?? ц?нних папер?в, об?г яких обмежено та як? перебувають у портфелях ?С?, що знаходяться у процес? л?кв?дац??.

Генеральний директор УА?Б виступа? на круглому стол? «Фондовий ринок Укра?ни: як не допустити деградац??», орган?зованому Реан?мац?йним Пакетом Реформ. Учасники  закликають внести зм?ни до редакц?? законопроекту №3498 «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо регульованих ринк?в та дериватив?в» ? наголошують, що його ухвалення у так?й редакц?? посилить тиск орган?в влади на ринок ц?нних папер?в в Укра?н? ? призведе до його подальшо? деградац??.

10 лютого УА?Б бере участь у конференц?? «EU4Business в Укра?н?: Група ??Б - Покращення Доступу до Ф?нансових Ресурс?в в Укра?н?».

У лютому Асоц?ац?я доопрацювала програмне забезпечення для п?дготовки зв?тност? КУА з урахуванням наказу НКЦПФР №29 «Щодо внесення зм?н до наказ?в щодо затвердження деяких Опис?в розд?л?в та схем XML файл?в електронно? форми  ?нформац?? (адм?н?стративних даних, зв?тност?)”.

22 лютого в?дбулися зв?тно-виборн? Загальн? Збори член?в УА?Б, в яких взяли участь представники 171 компан?? з управл?ння активами.

Збори затвердили Зв?т про д?яльн?сть УА?Б у 2016 роц? та Зв?т Рев?з?йно? ком?с??, План роботи УА?Б на 2017 р?к та Напрямки розвитку Асоц?ац?? на 2017-2018 роки.

Загальн? збори обрали новий склад Ради УА?Б, Дисципл?нарного ком?тету та Рев?з?йно? ком?с??.

До складу Ради обрано: Б?лецького Ю.О. - ТОВ «КУА Л?КО-?НВЕСТ» (м.Ки?в), Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Д?алог Плюс» (м.Ки?в), Захараш Т.?. - ТОВ «КУА АПФ «Укра?нськ? фонди» (м.Ки?в), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «?ФК» (м.Ки?в), Кобець Н.А. – ТОВ КУА «?нститут портфельних ?нвестиц?й» (м.Ки?в), Когута ?.Д. - ТОВ «КУА «Ф?НЕКС – КАП?ТАЛ» (м.Харк?в), Колесника О.М., - ТОВ „Венчурн? ?нвестиц?йн? проекти” (м.Ки?в), Константинову С.В. - ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008" (м.Ки?в), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Ки?в), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА «?нвестиц?йний кап?тал Укра?на» (м.Ки?в), Петрука С.?. - ПрАТ «КУА „Карпати-?нвест” (м.Льв?в).

До складу Рев?з?йно? ком?с?? УА?Б обрано: Назаренка О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - ?нвест» (м.Ки?в), Тороп?ну Н.?. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Ки?в), Удов?тченко В. ?. – ТОВ «КУА «Б?знес-Гарант» (м.Ки?в).

До складу Дисципл?нарного ком?тету УА?Б обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м.Ки?в), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «?нститут портфельних ?нвестиц?й» (м.Ки?в), Бондаренка О.В. – ПрАТ «КУА АПФ «Брокб?знес?нвест» (м.Ки?в), ?щук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖ?» (м.Ки?в), Кадькаленка А.С. -  ТОВ «КУА «Реноме-2008» (м.Ки?в), Купр?на М.Ю. – ТОВ «КУА-АПФ «Укрсиб Кеп?тал Менеджмент» (м.Ки?в), Петренка С.М. ТОВ «КУА «ВАШ ?НВЕСТИЦ?ЙНИЙ ПАРТНЕР» (м.Ки?в).

Головуючим Ради УА?Б обрано Леонова Д.А, Головою Рев?з?йно? ком?с?? - Назаренка О.В., Дисципл?нарний ком?тет очолив Купр?н М.Ю.

У лютому УА?Б ув?йшла до складу Робочо? групи 3 «Економ?чна сп?впраця, зона в?льно? торг?вл?, транскордонне сп?вроб?тництво» Укра?нсько? сторони Платформи громадянського сусп?льства Укра?на – ?С (УС ПГС), одне ?з завдань яко? ?мплементац?я Угоди про асоц?ац?ю з ?С у частин? ринк?в ф?нансових послуг, зокрема, шляхом обм?ну ?нформац??ю м?ж б?знес-асоц?ац?ями та регуляторами ?С ? його кра?нами-членами з питань впровадження законодавства ?С, що стосу?ться д?яльност? ?нвестиц?йних фонд?в та управл?ння активами.

УА?Б почала роботу над перекладом ?вропейського проф?льного законодавства укра?нською мовою з метою надання профес?йним учасникам укра?нського фондового ринку доступу до ?диного ?вропейського ринку, що сприятиме  залученню м?жнародних ?нвестор?в.

28 лютого набули чинност? зм?ни до «Положення про порядок складання та розкриття ?нформац?? КУА та особами, що зд?йснюють управл?ння активами недержавних пенс?йних фонд?в»

У лютому НКЦПФР вдосконалю? Л?ценз?йн? умови д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в на фондовому ринку. П?двищуються вимоги до кер?вник?в л?ценз?ат?в щодо д?лово? репутац??, стажу роботи на фондовому ринку та досв?ду роботи на кер?вних посадах. Ф?нансова зв?тн?сть л?ценз?ат?в повинна в?дпов?дати М?жнародним стандартам ф?нансово? зв?тност?, а власних кошт?в повинно бути у достатньому обсяз? для забезпечення стало? д?яльност? профес?йного учасника та його платоспроможност?.

Асоц?ац?я виступа? проти надм?рного та незаконного втручання в д?яльн?сть к?нцевого власника та направля? сво? зауваження до НКЦПФР та Державно? регуляторно? служби Укра?ни.

У лютому УА?Б сп?льно з НАПФА та Укра?нською асоц?ац??ю адм?н?стратор?в пенс?йних фонд?в направили до М?н?стерства ф?нанс?в Укра?ни лист-звернення з вимогою врегулювати питання щодо п?дтвердження недержавними пенс?йними фондами статусу неприбуткових орган?зац?й у в?дпов?дност? до вимог Податкового кодексу Укра?ни.
 
У березн? зг?дно р?шення Ради УА?Б в Асоц?ац?? почали д?яти 6 секц?й за такими напрямками: Управл?ння активами ?нститут?в сп?льного ?нвестування (кер?вники - Г. Овчаренко, Ю.Б?лецький та Р.Захарчук), Управл?ння активами та адм?н?стрування ПФ (кер?вник Т.Захараш), Управл?ння активами ?нших ?нституц?йних ?нвестор?в (кер?вники – О.Жадан, Н. Кобець), Оподаткування, бухгалтерського обл?ку та зв?тност? (кер?вники - Д.Леонов та С. Петрук), Секц?я впровадження м?жнародних стандарт?в профес?йно? д?яльност? (кер?вники – С. Константинова, Г.Овчаренко),  Секц?я розвитку ф?нансових ?нструмент?в та вза?мод?? з ринковою ?нфраструктурою (кер?вники О. Колесник, ?. Когут).

До складу кожно? секц?? ув?йшли по дв? Ком?с??, як? очолили безпосередньо представники компан?й з управл?ння активами: Ком?с?я з питань управл?ння активами публ?чних фонд?в,  Ком?с?я з питань управл?ння активами приватних фонд?в, Ком?с?я з питань управл?ння активами пенс?йних фонд?в, Ком?с?я з питань адм?н?стрування пенс?йних фонд?в, Ком?с?я з питань управл?ння активами страхових компан?й, Ком?с?я з питань управл?ння активами кредитних установ, ф?нансових компан?й, ?потечним покриттям, Ком?с?я з питань бухгалтерського обл?ку, зв?тност? та аудиту КУА, ?С?,  НПФ, Ком?с?я з питань оподаткування, Ком?с?я з питань пруденц?йного нагляду, внутр?шнього аудиту, управл?ння ризиками, Ком?с?я з питань розкриття ?нформац??, Ком?с?я з питань розвитку ф?нансових ?нструмент?в та Ком?с?я з питань вза?мод?? з ринковою ?нфраструктурою.
 
2 березня Рада УА?Б затверджу? зм?ни до Порядку заповнення члена УА?Б електронних форм ?нформац??, яка пода?ться до УА?Б, який також погоджу? НКЦПФР.

3 березня  Асоц?ац?я орган?зувала представник?в 10 КУА для участ? в об’?днаному зас?данн? Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’?кт?в первинного ф?нансового мон?торингу та анал?зу ефективност? заход?в, що вживаються ними для запоб?гання та протид?? легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, одержаних злочинним шляхом, ? ф?нансуванню тероризму. Зас?дання було орган?зоване Державною службою ф?нансового мон?торингу Укра?ни у рамках п?дготовки до 5-го раунду вза?мно? оц?нки нац?онально? системи запоб?гання та протид?? легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, одержаних злочинним шляхом, ф?нансуванню тероризму та ф?нансуванню розповсюдження збро? масового знищення Ком?тетом експерт?в Ради ?вропи з питань оц?нки заход?в протид?? в?дмиванню кошт?в та ф?нансуванню тероризму (MONEYVAL).

10 березня представник Дирекц?? УА?Б взяв участь у форум? «Економ?чн? реформи – порядок денний 2017, пр?оритети б?знесу», на якому представники влади, зокрема М?н?стр ф?нанс?в Укра?ни та Голова та члени Ком?тету ВРУ з податково? та митно? пол?тики, а також представники реального сектору економ?ки обговорювали необх?дн?сть подальших зм?н у податков?й систем? Укра?ни.

13 та 20 березня УА?Б проводить для член?в Асоц?ац?? два сем?нари «Актуальн? питання пруденц?йного нагляду та зв?тност? КУА», як? в?дв?дали близько 120 фах?вц?в КУА.

14 березня Генеральний директор УА?Б взяв участь у публ?чному обговоренн? обов'язково? накопичувально? пенс?йно? системи, орган?зованому  Анал?тичним центром «Колег?ум Анни Ярославни» (КАЯ) у партнерств? з М?жфракц?йним депутатським об’?днанням «За впровадження повного циклу публ?чно? пол?тики», де йшлося про нову пенс?йну пол?тику запровадження в Укра?н? накопичувально? системи.

Трива? робота над перекладом проф?льного законодавства ?С укра?нською мовою та його анал?з ?з метою визначення можливостей подальшого транспонування в Укра?н?, для надання профес?йним учасникам укра?нського фондового ринку доступу до ?диного ?вропейського ринку, що сприятиме залученню м?жнародних ?нвестор?в. Було зд?йснено додаткове замовлення та отримано повний переклад Директиви 2011/61/?С ?вропейського Парламенту та Ради в?д 08 червня 2011 року про управляючих фонд?в альтернативних ?нвестиц?й (AIFMD), який було опубл?ковано на сайт? Асоц?ац?? у розд?л? «?вро?нтеграц?я», а також надано НКЦПФР.

Замовлено переклад Делегованого Регламенту Ком?с?? (?С) №231/2013 в?д 19 грудня 2012 щодо винятк?в, загальних умов д?яльност?, депозитар??в, кредитного плеча, прозорост? та нагляду (акт, що ?мплементу? AIFMD).

23 березня Верховна Рада внесла зм?ни до Податкового кодексу Укра?ни, у числ? яких усунуто техн?чну помилку щодо оподатковування доход?в ф?зичних ос?б при виплат? див?денд?в ?С?, зокрема запроваджено оподаткування за ставкою 9% доход?в ф?зичних ос?б у вигляд? див?денд?в по акц?ях та/або ?нвестиц?йних сертиф?катах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, ?нститутами сп?льного ?нвестування та суб’?ктами господарювання, як? не ? платниками податку на прибуток. Закон набув чинност? 15 кв?тня 2017 року.

6 кв?тня НКЦПФР надала Укра?нськ?й асоц?ац?? ?нвестиц?йного б?знесу статус саморегул?вно? орган?зац?? (СРО), яка об’?дну? учасник?в фондового ринку, що провадять д?яльн?сть з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в, та видала Св?доцтва СРО, терм?н д?? якого - п’ять рок?в.
  
У кв?тн? оновлено роз‘яснення для компан?й з управл?ння активами щодо д?й, спрямованих на врегулювання питання реал?зац?? ц?нних папер?в, об?г яких зупинено та як? знаходяться в портфелях фонд?в, що л?кв?дуються, а саме надана можлив?сть реал?зац?? актив?в ?С?, як? л?кв?дуються, в тому числ?, ц?нних папер?в, об?г яких зупинено р?шеннями Ком?с??, у зв‘язку ?з включенням таких ем?тент?в до списку ем?тент?в, що мають ознаки ф?ктивност?

20 кв?тня в?дбулося об’?днане зас?дання секц?й УА?Б «Управл?ння активами ?нститут?в сп?льного ?нвестування» та «Впровадження м?жнародних стандарт?в профес?йно? д?яльност?», учасники якого обговорили можливост? застосування укра?нськими компан?ями з управл?ння активами Глобальних стандарт?в результативност? ?нвестування (GIPS).

УА?Б, як оф?ц?йний нац?ональний спонсор в Укра?н? з п?дтримки ? поширення Глобальних стандарт?в результативност? ?нвестування, провела попередн? переговори з представниками виконавчого ком?тету з  GIPS  при CFA Institute ? обговорила можливост? проведення спец?ального навчального сем?нару для укра?нських компан?й, зац?кавлених у впровадженн? цих м?жнародних стандарт?в.

24 кв?тня УА?Б сп?льно Нац?ональною асоц?ац??ю Недержавних пенс?йних фонд?в Укра?ни та Адм?н?стратор?в недержавних пенс?йних фонд?в направили в?дкрите звернення до Голови Верховно? Ради, Прем’?р-м?н?стра та ?нших представник?в влади з вимогою вжити терм?нових заход?в задля недопущення руйнац?? недержавного пенс?йного забезпечення внасл?док не включення НПФ до нового Ре?стру неприбуткових установ та орган?зац?й, ведення якого зд?йсню? Державна ф?скальна служба Укра?ни.

У кв?тн? УА?Б бере активну участь у п?дготовц? зм?н до нормативних акт?в, що регулюють д?яльн?сть з? сп?льного ?нвестування, зокрема, зм?н до р?шень НКЦПФР, як? регулюють питання припинення ?нститут?в сп?льного ?нвестування, в частин? надання можливост? л?кв?дац?йним ком?с?ям ?С? зд?йснити розрахунки з учасниками Фонду до моменту списання/реал?зац?? заблокованих ц?нних папер?в, що обл?ковуються за нульовою варт?стю.

У травн? через втрату недержавними пенс?йними фондами статусу неприбуткових орган?зац?й УА?Б сп?льно з Нац?ональною асоц?ац??ю Недержавних пенс?йних фонд?в Укра?ни та Адм?н?стратор?в недержавних пенс?йних фонд?в звернулися до Голови Верховно? Ради, Прем’?р-м?н?стра та ?нших представник?в влади з вимогою вжити терм?нових заход?в задля недопущення руйнац?? недержавного пенс?йного забезпечення внасл?док не включення НПФ до нового Ре?стру неприбуткових установ та орган?зац?й, ведення якого зд?йсню? Державна ф?скальна служба Укра?ни. ? хоча згодом М?н?стерство ф?нанс?в в?дкликало свого листа щодо невключення НПФ до ре?стру неприбуткових орган?зац?й, ситуац?я до к?нця року не зм?нилася.

25 травня М?нсоцпол?тики п?дтримало звернення УА?Б та НАПФА ? п?дтвердило наявн?сть законодавчих п?дстав для включення НПФ до Ре?стру неприбуткових орган?зац?й.

У травн? в?дбулося об’?днане зас?дання Ком?с?? з питань управл?ння активами приватних фонд?в секц?? «Управл?ння активами ?нститут?в сп?льного ?нвестування», секц?? «Оподаткування, бухгалтерського обл?ку та зв?тност?» та секц?? «Розвитку ф?нансових ?нструмент?в та вза?мод?? з ринковою ?нфраструктурою», на якому обговорювалися дискус?йн? питання механ?зм?в ф?нансування буд?вництва через ?С?. У зас?данн? взяли участь представники 21 КУА, як? зд?йснюють через ?С? ф?нансування буд?вництва.

8 червня УА?Б виступила сп?ворган?затором прес-конференц?? «Як вил?кувати пенс?йну систему?», яка в?дбулася в ?А "?нтерфакс-Укра?на". У прес-конференц?? взяли участь представники громадських орган?зац?й, профес?йних асоц?ац?й та експерти ринку, як? закликали Каб?нет М?н?стр?в якнайшвидше створити умови для функц?онування повноц?нно? трир?внево? пенс?йно? системи.

9-10 червня в Одес? в?дбулася ХХХ? науково-практична конференц?я УА?Б “Профес?йне управл?ння активами”. Основн? теми: адаптац?я законодавства Укра?ни у сфер? управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в до вимог Директив ?С, проблеми та перспективи накопичувального пенс?йного забезпечення, ?нш? питання регулювання д?яльност? з управл?ння активами та розвитку ?нфраструктури та ?нструмент?в для ?нвестиц?й. Участь у конференц?? взяли близько 100 представник?в КУА та ?нших учасник?в фондового ринку, державних структур, депутати, м?жнародн? експерти.

Вперше на стор?нц? УА?Б у Фейсбук у режим? реального часу була орган?зована онлайн-трансляц?я конференц?? з Одеси.
 
30 червня представник УА?Б взяла участь у 43-му зас?данн? Робочо? групи з розгляду проблемних питань СПФМ-небанк?вських установ та анал?зу ефективност? заход?в, що вживаються ними для запоб?гання та протид?? легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, отриманих злочинним шляхом, ? ф?нансуванню тероризму, на якому, зокрема, розглядалися проект зм?н до постанови КМУ в?д 05.08.2015 №552, юридичний статус протокол?в Робочо? групи, порядку проведення ?дентиф?кац?? та вериф?кац?? кл??нт?в на п?дстав? ID паспорт?в тощо.

У липн? набрали чинност? п?дготовлен? Дирекц??ю та затверджен? Радою УА?Б зм?ни до Методики ренк?нгування компан?й з управл?ння активами та ?нститут?в сп?льного ?нвестування (пайових та корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в) за результатами ?хньо? д?яльност?.

У липн? НКЦПФР оприлюднила зм?ни до нормативно-правових акт?в, як? регулюють д?яльн?сть з? сп?льного ?нвестування. Зокрема, зм?ни нормативно-правових акт?в, як? стосуються порядк?в ре?страц?? ем?с?? ц?нних папер?в ?С?, порядку ре?страц?? регламенту ?С? забезпечують можлив?сть контролю Ком?с??ю за дотриманням норм щодо пов’язаност? м?ж збер?гачем, аудитором (аудиторською ф?рмою), оц?нювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування ?С?, а також унеможливлення участ? в ?С? юридичних ос?б, частка державно? або комунально? власност? в яких перевищу? 25 в?дсотк?в. У Положенн? про порядок розм?щення, об?гу та викупу ц?нних папер?в ?С? доповнено перел?к п?дстав для залишення зв?ту про досягнення м?н?мального обсягу актив?в ?С? без розгляду, зокрема якщо надана ?нформац?я щодо проведено? оц?нки актив?в не в?дпов?да? вимогам МСФЗ та обран?й КУА обл?ков?й пол?тиц?.

10 липня у Верховн?й Рад? Укра?ни заре?стровано проект закону «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо запровадження накопичувально? системи загальнообов’язкового державного пенс?йного страхування» (ре?страц?йний №6677).

У вересн? 2017 року учасники УА?Б та Дирекц?? обговорили новац?? у бухгалтерському обл?ку ц?нних папер?в у контекст? МСФЗ 9 “Ф?нансов? ?нструменти” п?д час сем?нару «Операц?? з ц?нними паперами в 2017 роц?: бухгалтерський та податковий обл?к».

У вересн? НКЦПФР оприлюднила проекти нових нормативно-правових акт?в у сфер? регулювання ринку сп?льного ?нвестування

- проект Р?шення НКЦПФР «Про затвердження Зм?н до Л?ценз?йних умов провадження профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку (ринку ц?нних папер?в) - д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (д?яльност? з управл?ння активами)». Ним, зокрема передбача?ться удосконалення механ?зм?в л?цензування компан?й з управл?ння активами ?нститут?в сп?льного ?нвестування та недержавних пенс?йних фонд?в.

- проект Р?шення НКЦПФР «Про внесення Зм?н до Положення про склад та структуру актив?в ?нституту сп?льного ?нвестування». Мета врегулювати питання обл?ку прав вимоги за договорами ?нвестування буд?вництва, як? укладаються за рахунок кошт?в сп?льного ?нвестування з метою ?нвестування та ф?нансування буд?вництва об’?кт?в житлового буд?вництва.

21-22 вересня в Одес? представники УА?Б взяли участь в Укра?нському Ф?нансовому Форум? (Ukrainian Financial Forum 2017).

Дирекц?я УА?Б п?дготувала брошуру з короткою ?нформац??ю про Асоц?ац?ю та ?нфограф?кою з актуальними даними про стан розвитку ?ндустр?? управл?ння активами в Укра?н? англ?йською мовою та передано ?? м?жнародним партнерам для розм?щення ? поширення у матер?алах м?жнародних заход?в та публ?кац?ях, п?дтриманих УА?Б.

На сайт? УА?Б створено спец?альний розд?л «?вро?нтеграц?я», на якому акумулювалися ?нформац?йн? та анал?тичн? матер?али щодо правил доступу до кап?талу в ?вроп? (?С) для фонд?в трет?х кра?н, до яких належить ? Укра?на, а також ?нформац?я про реформування р?зних сфер д?яльност? в Укра?н? в?дпов?дно до вимог Угоди про Асоц?ац?ю з ?С.

11 жовтня УА?Б та НАПФА закликали народних депутат?в прийняти законопроект «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо запровадження накопичувально? системи загальнообов’язкового державного пенс?йного страхування» (№6677) у першому читанн? за основу, оск?льки запровадження з 1 с?чня 2019 року перерахування внеск?в до накопичувально? системи пенс?йного страхування потребу? створення ?нституц?йних компонент?в та законодавчого забезпечення функц?онування накопичувально? системи.

12 жовтня в?дбулося зас?дання Ком?с?? з питань управл?ння активами публ?чних фонд?в Секц?? Управл?ння активами ?С? з обговорення зм?н до Положення про функц?онування фондових б?рж у частин? вимог до л?стингу ц?нних папер?в. Сформован? пропозиц?? в?д Асоц?ац??, серед яких, зокрема, ? в?дмова в?д двох р?вн?в л?стингу, були представлен? на зас?данн? Ком?тету НКЦПФР з питань методолог?? та нагляду за функц?онуванням ?нфраструктури фондового ринку ? загалом п?дтриман? регулятором.

13 жовтня Укра?нська Асоц?ац?я ?нвестиц?йного Б?знесу та Об’?днання Ф?нансових Установ провели зустр?ч з питань регулювання д?яльност? управител?в фонд?в ф?нансування буд?вництва (ФФБ) та фонд?в операц?й з нерухом?стю (ФОН) п?сля консол?дац?? функц?й з державного регулювання ринк?в ф?нансових послуг (в?домий як «Закон про спл?т»). Учасники д?йшли висновку, що ФФБ та ФОН повинн? залишитися окремим видом д?яльност?.

25 жовтня представники 20 КУА та Дирекц?? взяли участь у сем?нар? “Як компан?ям з управл?ння активами зв?тувати за глобальними стандартами результативност? ?нвестиц?й GIPS”, орган?зованому за сприяння CFA Institute та за п?дтримки УА?Б. За результатами заходу було проведено низку обговорень з учасниками УА?Б щодо можливостей подальшого застосування ними GIPS в Укра?н?.

У жовтн? представники Асоц?ац?? взяли участь у 9-й зустр?ч? ?н?ц?ативно? групи асоц?ац?й ?нвестиц?йних фонд?в та КУА кра?н ЦС? (CEE Initiative) у Братислав? (Словаччина), де представники ?ндустр?й колективного ?нвестування Центрально? та Сх?дно? ?вропи обговорювали виклики та нов? тренди у нац?ональних ?ндустр?ях, а також оч?кування щодо зм?н у регулюванн? у в?дпов?дних кра?нах, з урахуванням вимог законодавства ?С.

8 листопада УА?Б сп?льно Укра?нським ?нститутом розвитку фондового ринку та Аудиторською палатою Укра?ни провела круглий ст?л «П?двищення якост? аудиторських послуг – важливий елемент в?дновлення дов?ри до ф?нансових установ», в якому взяли участь також фах?вц? НКЦПФР. Йшлося про актуальн? та проблемн? питання аудиту компан?й з управл?ння активами, зокрема типов? нев?дпов?дност? аудиторських висновк?в та зв’язок зв?т?в аудитора з ф?нансовою зв?тн?стю компан??. Обговорювалися п?дходи до  оц?нювання  якост?  аудиторських  послуг  та  анал?зувалися  питання,  як? виникають п?д час розгляду Ком?с??ю АПУ з контролю якост? та профес?йно? етики.

За результатами круглого столу розроблено спец?ал?зовану Програму удосконалення профес?йних знань аудитор?в «Актуальн? питання аудиту ф?нансово? зв?тност? компан?й з управл?ння активами, ?нститут?в сп?льного ?нвестування, недержавних пенс?йних фонд?в».

15-16 листопада директор з м?жнародних зв’язк?в  УА?Б Анастас?я Гаврилюк взяла участь у щор?чному ?нвестиц?йному форум? EFAMA, який в?дбувся у Брюссел?.

У листопад? Дирекц?я розробила та Рада УА?Б затвердила зм?ни до Положення про порядок прийому компан?й до складу член?в Укра?нсько? асоц?ац?? ?нвестиц?йного б?знесу та надання Подання товариствам, як? мають нам?р отримати л?ценз?ю на провадження профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку - д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (д?яльност? з управл?ння активами) в НКЦПФР та зм?ни до Порядку надання Укра?нською асоц?ац??ю ?нвестиц?йного б?знесу Висновку щодо можливост? (неможливост?) припинення компан??ю з управл?ння активами профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку  - д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (д?яльност? з управл?ння активами).

17 листопада М?н?стерство юстиц?? Укра?ни заре?стровало зм?ни до Положення про порядок розм?щення, об?гу та викупу ц?нних папер?в ?нституту сп?льного ?нвестування.

У листопад? представники Асоц?ац?? долучилися до обговорення питання щодо визначення терм?ну «збер?гач актив?в ?С?» та його використання в окремих нормативно-правових актах Ком?с?? з урахуванням норм закон?в «Про депозитарну систему Укра?ни» та «Про ?нститути сп?льного ?нвестування».

27 листопада набули чинност? зм?ни до Л?ценз?йних умов провадження профд?яльност? на фондовому ринку (ринку ц?нних папер?в) – д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в (д?яльност? з управл?ння активами).

30 листопада представники Дирекц?? взяли участь в обговоренн? проекту концепц?? трансформац?? системи п?дготовки та атестац?? фах?вц?в фондового ринку, розробленого у рамках Меморандуму м?ж НКЦПФР та CFA Society Ukraine.

1 грудня УА?Б виступила проти пропозиц?? НКЦПФР зарахувати ус?х профучасник?в фондового ринку до п?дпри?мств, що становлять сусп?льний ?нтерес, бо це суперечить ?вропейськ?й практиц? та створю? додатков? ризики для ?нвестор?в. Асоц?ац?я направила листа ?з зауваженнями до Ком?тету з питань податково? та митно? пол?тики Верховно? Ради Укра?ни.

7 грудня УА?Б взяла  участь у м?жнародн?й практичн?й конференц?? «Розвиток товарного б?ржового ринку», орган?зован?й НКЦПФР сп?льно з Проектом USAID «Трансформац?я ф?нансового сектору», на як?й виступили представники Ком?с?? США з торг?вл? товарними ф’ючерсами (CFTC), ?нших державних агенц?й США, ?БРР, м?жнародних б?рж, державних орган?в Укра?ни, а також представники укра?нських б?рж та приватного сектору.

13 грудня УА?Б долучилася до Форуму «Який СПЛ?Т потр?бен ринку?», орган?зованому за ?н?ц?ативи Об’?днання Ф?нансових Установ, б?льш?сть учасник?в якого висловилися проти прийняття законопроекту 2413а «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо консол?дац?? функц?й державного регулювання ринк?в ф?нансових послуг», прийняття якого може призвести до негативних та незворотних насл?дк?в, чергово? кризи та недов?ри споживач?в до ринку ф?нансових послуг.

14 грудня Асоц?ац?я взяла участь у круглому стол? «Оновлен? Принципи корпоративного управл?ння: дороговказ для ринк?в», учасники якого висловилися за  необх?дн?сть оновлення нац?ональних Принцип?в корпоративного управл?ння.

15 грудня представники УА?Б взяли участь у зас?данн? Ком?тету НКЦПФР з питань стратег?? розвитку та економ?чного анал?зу фондового ринку, на якому презентувалася  «Концепц?я запровадження корпоративного управл?ння у профес?йних учасниках ринк?в кап?талу», що розгляда?ться як  нев?д‘?мна частина системи управл?ння ризиками профес?йного учасника ринк?в кап?талу.

2017 р?к у цифрах ? фактах

У 2017 роц? в?дбулося 11 планових зас?дань Ради УА?Б та 22 - шляхом опитування, 5 зас?дань Дисципл?нарного ком?тету УА?Б (за порушення внутр?шн?х документ?в Асоц?ац?? Ком?тет вин?с попередження 10 компан?ям, щодо 8 компан?й-член?в УА?Б було застосовано санкц?ю «виключення з? складу член?в Асоц?ац??», три р?шення з яких Рада УА?Б направила на повторний розгляд Дисципл?нарного ком?тету)

Протягом 2017 року обсяг випуск?в ?нвестиц?йних сертиф?кат?в пайових ?нвестиц?йних фонд?в, заре?строваних Ком?с??ю, становив 6,26 млрд грн, що б?льше на 0,89 млрд грн пор?вняно з даними за аналог?чний пер?од 2016 року.

Обсяг випуск?в акц?й корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в, заре?строваних Ком?с??ю, становив 13,71 млрд грн, що б?льше на 2,98 млрд грн пор?вняно з даними за аналог?чний пер?од 2016 року.

З початку ре?страц?? за станом на 31 грудня 2017 року к?льк?сть заре?строваних корпоративних та пайових ?нвестиц?йних фонд?в становила 2 337 ?нститут?в сп?льного ?нвестування, з них:

539 – корпоративних ?нвестиц?йних фонд?в,

1 798– пайовий ?нвестиц?йний фонд.

К?льк?сть компан?й з управл?ння активами на к?нець 2017 року - 296.

2018 р?к

У 2018 роц?, як ? в попередн? чотири роки, укра?нська галузь управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в перебувала у стан? перманентних зм?н. Зусилля УА?Б були спрямован? на те, щоб втримати ситуац?ю на ринку у межах допустимого р?вня регуляторного ризику, не опускаючи планку до р?вня, коли шкода, завдана б?знесу в?д безсистемного державного втручання, може стати непоправною.

Впродовж року в Асоц?ац?? опрацювали б?льше 20 проект?в нормативних акт?в НКЦПФР, частина з яких стосувалася безпосередньо? д?яльност? КУА, зокрема, зм?н до Л?ценз?йних умов, пруденц?йного нагляду, зв?тност? та ?нш?. Асоц?ац?я готувала сво? зауваження та пропозиц??, направляла запити до регулятора, парламента, об’?днувала сво? зусилля з СРО фондового ринку, ?ншими об’?днаннями небанк?вського ф?нансового ринку.  

У пол? зору Асоц?ац?? у 2018 роц? перебували так? ключов? теми, як запровадження другого обов’язкового накопичувального р?вня пенс?йно? системи, негативн? для ?С? насл?дки примусового викупу акц?й у м?норитарних акц?онер?в (скв?з-аут), ризики, як? можуть виникнути п?сля прийняття застар?лого законопроекту «про спл?т», нов? п?дходи до зм?ни системи атестац?? кадр?в, практика застосування етичних норм для п?двищення дов?ри до укра?нського ринку кап?талу та ?нш?.  

У с?чн? у зв’язку ?з зм?нами до Положення № 1343, внесеними НКЦПФР, Асоц?ац?я доопрацювала програмне забезпечення для п?дготовки р?чно? зв?тност? за 2017 р?к.

З метою ун?ф?кац?? п?дход?в провадження д?яльност? з управл?ння активами Асоц?ац?я оновила прим?рн? документи для КУА, зокрема прим?рний статут КУА, внутр?шн? положення КУА про профес?йну д?яльн?сть з управл?ння активами ?С? та ?нвестиц?йн? декларац?? ?С?, проспекти ем?с?? ц?нних папер?в ?С?.

Було оновлено також Рекомендац?? для КУА, пов‘язан? з процедурою л?кв?дац?? ?нститут?в сп?льного ?нвестування.

На зас?данн? Ком?тету НКЦПФР з питань функц?онування ?нституц?йних ?нвестор?в та ?нформац?йно? пол?тики за участю Асоц?ац?? було розглянуто та схвалено доопрацьован? з урахуванням пропозиц?й УА?Б зм?ни до р?шень НКЦПФР щодо ре?страц?йних процедур ?нститут?в сп?льного ?нвестування.

21 с?чня УА?Б п?дготувала ? поширила серед КУА Консультац?ю – роз’яснення «Як? компан?? з управл?ння активами в?дносяться до п?дпри?мств, що становлять сусп?льний ?нтерес».

16 лютого УА?Б виступила ?нформац?йним партнером CFA Society Ukraine ? залучила представник?в КУА до участ? в Сем?нар? з оц?нки - 2018: моделювання, оц?нка та стрес-тестування.

27 лютого в?дбулися чергов? Загальн? збори член?в УА?Б. Представники 153 компан?й з управл?ння активами заслухали ? схвалили Зв?т про д?яльн?сть УА?Б у 2017 роц? та Зв?т Рев?з?йно? ком?с??. Учасники Загальних збор?в обговорили та затвердили План роботи та бюджет Асоц?ац?? на 2018 р?к.

У лютому представники УА?Б взяли участь у презентац?? Концепц?? запровадження другого р?вня пенс?йного забезпечення в Укра?н?, яку п?дготувала НКЦПФР.

У лютому УА?Б п?дписала Сп?льну заяву громадських орган?зац?й та профес?йних асоц?ац?й до ВРУ, орган?в виконавчо? влади, Нац?ональних ком?с?й щодо необх?дност? найскор?шого прийняття законопроекту №6677 «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо запровадження накопичувально? системи загальнообов’язкового державного пенс?йного страхування» та неухильного виконання Закону Укра?ни «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо п?двищення пенс?й» (№2148-VIII) щодо терм?н?в запровадження накопичувально? системи загальнообов’язкового державного пенс?йного страхування.

У першому квартал? УА?Б сп?льно з ПАРД та АУФТ направили сп?льне звернення до НКЦПФР з пропозиц?ями та зауваженнями до Концепц?? реформування системи п?дготовки та сертиф?кац?? фах?вц?в на фондовому ринку.

1 березня представник УА?Б взяв участь у круглому стол? «?нструменти п?дтримки ?нновац?й у реальному сектор? економ?ки: адаптац?я ?вропейського досв?ду до укра?нських реал?й», орган?зованому в рамках проекту «Посилення впливу громадськост? на ?вро?нтеграц?йн? процеси у сфер? науково-техн?чного та ?нновац?йного розвитку Укра?ни», який викону? ГО «Агенц?я ?вропейських ?нновац?й» п?д парасолькою Укра?нсько? сторони Платформи громадянського сусп?льства Укра?на-?С (УС ПГС)  за п?дтримки ?вропейського Союзу та М?жнародного фонду «В?дродження» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синерг?я». УА?Б було запрошено як учасника Робочо? групи 3 УС ПГС «Економ?чна сп?впраця, зона в?льно? торг?вл?, транскордонне сп?вроб?тництво».

У березн? на сайт? УА?Б створено новий п?дрозд?л «Пенс?йна реформа: накопичувальний р?вень», в якому акумулюються матер?али щодо м?жнародного досв?ду функц?онування накопичувального р?вня пенс?йно? системи.  

15 березня та 4 кв?тня УА?Б орган?зувала та провела два сем?нари «Нов? МСФЗ 9 та 15: застосування та зм?на обл?кових п?дход?в», оск?льки з с?чня 2018 року ц? стандарти стали обов’язковими для застосування. Навчання пройшли близько 140 фах?вц?в КУА. 

У березн?  представник Асоц?ац?? взяв участь у робот? 45 зас?дання Робочо? групи з розгляду проблемних питань суб’?кт?в первинного ф?нансового мон?торингу – небанк?вських установ та анал?зу ефективност? заход?в щодо запоб?гання та протид?? легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, одержаних злочинним шляхом, ? ф?нансуванню тероризму. На зас?данн?, серед ?ншого, було розглянуто ?н?ц?йоване УА?Б питання: чи можуть СПФМ – небанк?вськ? ф?нансов? установи розглядати як безгот?вков? платеж?, зд?йснен? ?х кл??нтами до банк?в гот?вкою без в?дкриття поточного рахунку? Робоча група позитивно в?дпов?ла на це питання, не п?дтримавши при цьому позиц?ю НКЦПФР.

20 березня Генеральний директор Асоц?ац?? виступив п?д час панельно? дискус?? на тему: «Як ? де збер?гати накопичен? кошти? Обл?гац?? як сучасн? ?нструменти для залучення ?нвестиц?й в укра?нський б?знес», з метою привернення уваги сусп?льства та орган?в державно? влади до такого ?нструменту, як корпоративн? обл?гац??, а також до перспектив розвитку укра?нсько? економ?ки за допомогою залучення кошт?в у фондовий ринок Укра?ни.

У кв?тн? УА?Б при?дналася до Меморандуму про Об’?днання ф?нансових установ, який п?дписали 16 проф?льних профес?йних об’?днань учасник?в ф?нансового ринку. Учасники меморандуму домовилися консол?дувати сво? зусилля заради вироблення сп?льного бачення ? активно? участ? в реформуванн? ф?нансового ринку. П?д час сп?льно? прес-конференц?? в ?А «Укр?нформ» Генеральний директор УА?Б А. Рибальченко висловив занепоко?ння з приводу ситуац??, коли з метою застосування в Укра?н? ?вропейського законодавства на розгляд парламенту виносяться законопроекти, як? через дов?льне тлумачення викривлюють суть ?вродиректив. В?н наголосив на необх?дност? створення бази як?сних переклад?в актуальних ?вродиректив, як? Укра?на прагне застосовувати на ф?нансовому ринку, п?дготовки адаптованого глосар?ю, який допоможе однаково розум?ти ? використовувати терм?нолог?ю.

12 кв?тня директор з м?жнародних зв’язк?в УА?Б взяла участь у 10-й зустр?ч? CEE Initiative в Загреб? (Хорват?я) на запрошення Асоц?ац?? компан?й-управляючих ?нвестиц?йними фондами (Хорватська економ?чна палата, HGK) та за участ? ?вропейсько? асоц?ац?? управл?ння фондами та активами (EFAMA). На зустр?ч? було обговорено актив?зац?ю участ? нац?ональних асоц?ац?й, що входять до групи, у робот? орган?в EFAMA для посилення голосу СЕЕ-рег?ону ? його впливу на прийняття р?шень на пан’?вропейському р?вн?.

У кв?тн? Головуючий Ради УА?Б Дмитро Леонов зайняв перше м?сце у ном?нац?? «Особист?сть ?нвестиц?йного ринку» у конкурс? «Ф?нансовий оскар-2017», орган?зованому журналом «Бизнес». 

19 кв?тня УА?Б виступила ?нформац?йним партнером та запросила представник?в КУА до участ? у сем?нар? «Проблеми реформування пенс?йно? системи Укра?ни та ключових питань впровадження», що був орган?зований CFA Society Ukraine.

22 кв?тня Асоц?ац?я провела опитування серед сво?х член?в щодо емiтентiв в активах фондiв, щодо яких прийнято р?шення про squeeze-out.

24 кв?тня УА?Б, сп?льно з компан??ю Неlios Strategia, провела для КУА сем?нар «Альтернативна енергетика як прибутковий б?знес». Зац?кавленим компан?ям було надано ?нформац?ю про те, як побудувати б?знес на генерац?? чисто? енерг??, як залучити ?нвестиц?? до проекту в сонячн?й енергетиц?, про правов? форми входження в кап?тал, етапи ф?нансування, терм?ни окупност? проекту.

26 кв?тня УА?Б виступила ?н?ц?атором проведення та орган?затором прес-бриф?нгу в ?А «Укра?нськ? новини» на тему: «Скв?з-аут по-укра?нському: справедливий викуп чи грабунок м?норитар??в?». Кр?м УА?Б, до заходу при?дналися Профес?йна асоц?ац?я учасник?в ринк?в кап?талу та дериватив?в, Асоц?ац?я «Укра?нськ? Фондов? Торговц?», представники КУА. Було висунуто вимогу негайного призупинити й удосконалити законодавство про акц?онерн? товариства щодо механ?зму «скв?з-аут».

У травн? представники Дирекц?? взяли участь у зустр?ч? з делегац??ю МВФ, на як?й обговорювалися актуальн? питання роботи ?ндустр?? управл?ння активами в Укра?н?, оч?кування та спод?вання ?? учасник?в, а також ?хнього бачення подальшого розвитку в умовах зм?н регулювання в?дпов?дно до м?жнародних зобов’язань Укра?ни за Угодою про асоц?ац?? з ?С. 

17 травня УА?Б виступила за збереження права вибору для учасник?в фондового ринку п?д час обм?ну ?нформац??ю з НКЦПФР ? направила до Ком?с?? сво? зауваження щодо проекту зм?н до «Положення про подання адм?н?стративних даних та ?нформац?? у вигляд? електронних документ?в до Нац?онально? ком?с?? з ц?нних папер?в та фондового ринку». Зауваження стосувалися зм?н до Положення, якими передбачено запровадити п?дх?д, при якому обм?н електронними документами в систем? електронного документооб?гу зд?йсню?ться м?ж суб’?ктом подання та Ком?с??ю виключно за посередництва агента подання. 

У травн? представники УА?Б взяли участь у зустр?ч? з представниками НКЦПФР, CFA Society Ukraine ? фах?вц?в UEnet, м?жнародного об’?днання фах?вц?в з оц?нювання профес?йних компетенц?й, яка в?дбулася у рамках реал?зац?? концепц?? «П?дготовка та атестац?я фах?вц?в фондового ринку та керуючих активами: прозор?сть ? в?дпов?дн?сть сучасним вимогам та м?жнародним стандартам». На зустр?ч? було представлено результати проведення фокус-груп ?з фах?вцями фондового ринку, представниками академ?чного середовища ? регулятора. Мета фокус-груп – об?рунтоване визначення квал?ф?кац?йних вимог до претендент?в на отримання в?дпов?дних сертиф?кат?в.

25 травня УА?Б при?дналася до п?дписання лист?в в?д ?мен? 16 профес?йних об’?днань на адресу ?БРР, МВФ, АПУ, Ком?тету ВРУ з питань ф?нансово? пол?тики та банк?всько? д?яльност?, гол?в парламентських фракц?й щодо недоц?льност? прийняття законопроекту №2413а (про спл?т). Учасники Об’?днання ф?нансових установ закликали залишити функц?ю державного нагляду та регулювання небанк?вських установ за Нацкомф?нпослуг, посиливши ?? ?нституц?йну спроможн?сть та ф?нансову незалежн?сть.

У травн? Асоц?ац?я долучилася до м?жнародного науково-практичного сем?нару «Практика застосування Рекомендац?й FATF державним сектором та реал?зац?я результат?в Нац?онально? оц?нки ризик?в», орган?зованого Держф?нмон?торингом.

29 травня УА?Б п?дписала Сп?льне Звернення СРО фондового ринку до НКЦПФР щодо вир?шення проблемних питань у зв'язку з процедурою примусового викупу акц?й у м?норитар??в.

1 червня Генеральний директор УА?Б А.Рибальченко взяв участь у конференц?? «Ф?нансування житлових об’?кт?в: ?нструменти практики, переваги та ризики, орган?зован?й комун?кац?йною платформою Red Community сп?льно з Об’?днанням ф?нансових установ. В?н виступив у рамках дискус?? «Як нов? законодавч? ?н?ц?ативи можуть зм?нити правила гри у ф?нансуванн? житла» (щодо законопроекту №7084 «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо об’?кт?в незавершеного буд?вництва та майбутн?х об’?кт?в нерухомост?»).

У червн? представники УА?Б виступили на зас?данн? П?дком?тету з питань вза?мод?? з громадянським сусп?льством Ком?тету ВР з питань запоб?гання корупц?? щодо процедури скв?з-аут, на якому розпов?ли про проблемн? аспекти застосування законодавства з цього питання та про втрати, яких зазнають м?норитарн? акц?онери, в тому числ? ? публ?чн? ?нвестфонди. За результатами зас?дання було створено робочу групу з п?дготовки проекту конституц?йного подання з клопотанням до Конституц?йного суду перев?рити Закон №1983-VII на в?дпов?дн?сть сутн?сному зм?сту Конституц?? Укра?ни.

8-9 червня в Одес? в?дбулася щор?чна л?тня конференц?я УА?Б “Профес?йне управл?ння активами: Модерн?зац?я нац?онально? модел? ?нвестиц?йного б?знесу”. Учасники конференц?? намагалися знайти в?дпов?д? на питання: як ? куди руха?ться б?знес з управл?ння активами, яких зм?н варто оч?кувати у процес? ?мплементац?? Угоди про Асоц?ац?ю з ?С та впровадження норм ?вропейських директив в укра?нське законодавство, як вплинуть на розвиток галуз? останн? законодавч? зм?ни та що необх?дно зробити, щоб запустити другий накопичувальний р?вень пенс?йно? системи.

П?д час конференц?? в?дбулося 4 пленарних зас?дання - «Сп?льне ?нвестування: розвиток ринку в ?С та ?вро?нтеграц?йн? зусилля Укра?ни», «Як?сть ф?нансово? зв?тност? та аудиту на ринку управл?ння активами», «Вплив останн?х зм?н законодавства на ринок управл?ння активами» та «Арх?тектура накопичувально? складово? пенс?йно? системи».

За п?дсумком обговорень п?дготовлено та направлено звернення до Голови Верховно? Ради Укра?ни та голов?в депутатських фракц?й щодо п?дтримки прийняття законопроект?в №6677 та №6534–д, як? сприятимуть розвитку ф?нансового сектору економ?ки, формуванню сприятливого ?нвестиц?йного кл?мату в кра?н? та подальшому впровадженню повноц?нно? пенс?йно? реформи.

2 липня УА?Б, у склад? Об’?днання учасник?в ф?нансового ринку, вчергове  виступила проти прийняття законопроекту 2413а, оск?льки вважа?, що законопроект про СПЛ?Т втратив свою актуальн?сть ? несе невиправдан? ризики для ф?нансового ринку.

4 липня Головуючий Ради УА?Б Д.Леонов виступив на зас?данн? круглого столу «Роль етичних стандарт?в у формуванн? ефективного ринку кап?талу», який орган?зувала в ?нформагентств? «Укр?нформ» НКЦПФР за сприяння Проекту USAID «Трансформац?я ф?нансового сектора» та Асоц?ац?? ?нвестиц?йних профес?онал?в CFA Society Ukraine. 

В?дпов?даючи на заяву НКЦПФР про нам?р розробити ? прийняти до к?нця 2018 року Кодекс профес?йно? етики учасник?в ринку кап?талу, Головуючий Ради УА?Б наголосив, що на в?дм?ну в?д CFA, саморегул?вн? орган?зац?? об’?днують юридичних ос?б в?дпов?дного виду д?яльност?, як? приймають етичний кодекс СРО п?д час вступу в саморегул?вну орган?зац?ю ? зобов’язан? виконувати його норми ус?м трудовим колективом. Але СРО не ма? безпосередн?х важел?в впливу на окремих сп?вроб?тник?в компан?й, як? ? ф?зичними особами ? можуть поводитися неетично.

20 липня набув чинност? Порядок зм?ни виду ?нституту сп?льного ?нвестування, затверджений р?шенням НКЦПФР № 314 в?д 15.05.2018 р. Зг?дно документа зм?на виду ?С?  на спец?ал?зований може зд?йснюватися виключно щодо ?нститут?в сп?льного ?нвестування диверсиф?кованого виду.

23 липня УА?Б розробила прим?рний статут ТОВ "КУА" з урахуванням вимог ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою в?дпов?дальн?стю", який набув чинност? у червн?, та в?дпов?д? НКЦПФР.

У серпн? УА?Б створила власний Telegram-канал https://telegram.im/@uaib_news, через який почала поширювати актуальну ?нформац?ю, новини, проекти законодавчих та нормативних акт?в, що стосуються д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в, анонси под?й, ?нш? важлив? пов?домлення.

14 серпня набули чинност? зм?ни щодо ре?страц?йних процедур ?С?.

17 вересня представники УА?Б взяли участь у прес-конференц?? «Порушення прав м?норитарних акц?онер?в укра?нських п?дпри?мств. Неконституц?йн?сть процедури скв?з-аут», на як?й було анонсовано п?дготовку конституц?йного подання щодо скасування ц??? процедури.

20-21 вересня представники Асоц?ац?? в?дв?дали Ukrainian Financial Forum 2018 (UFF) в Одес?, орган?зованому м?жнародною ф?нансовою групою ICU.

27 вересня Рада УА?Б затвердила розроблен? фах?вцями Дирекц?? Рекомендац?? ?з застосування Компан?ями з управл?ння активами методолог?чних п?дход?в для оц?нки кредитного ризику в КУА та фондах в управл?нн?, з урахуванням вимог М?жнародного стандарту ф?нансово? зв?тност? №9 (МСФЗ 9) в?д 18.09.2018 та пропозиц?й ? зауважень в?д КУА.

У вересн? Генеральний директор УА?Б виступив на зас?данн? «круглого столу» на тему: «Ф?нансовий ринок напередодн? вибор?в: ризики та можливост?», проведеного Об’?днанням учасник?в ф?нансового ринку. Йшлося про недоц?льн?сть зм?ни формату регулювання ф?нансових ринк?в у спос?б, запропонований законопроектом №2413а (законопроект про спл?т).

У жовтн?  набрав чинност? Закону Укра?ни «Про аудит ф?нансово? зв?тност? та аудиторську д?яльн?сть» № 2258-VIII в?д 21 грудня 2017 року. УА?Б, сп?льно з Об’?днанням учасник?в ф?нансового ринку, звернулася ?з листом до Ради нагляду за аудиторською д?яльн?стю щодо вимог до аудиторських ф?рм, як? мають право проводити обов’язковий аудит ф?нансово? зв?тност? п?дпри?мств, що становлять сусп?льний ?нтерес. Зокрема, про зняття необ?рунтованих обмежень щодо дати отримання Диплому з м?жнародних стандарт?в ф?нансово? зв?тност? DipIFR Russian, передбачених «Перел?ком профес?йних орган?зац?й, сертиф?кат (диплом), який св?дчить про високий р?вень знань з м?жнародних стандарт?в ф?нансово? зв?тност?.  Пропозиц?? були врахован?.

УА?Б взяла участь в обговоренн? проекту р?шення НКЦПФР «Про затвердження Зм?н до Правил (умови) зд?йснення д?яльност? з торг?вл? ц?нними паперами: брокерсько? д?яльност?, дилерсько? д?яльност?, андерайтингу, управл?ння ц?нними паперами» та висловила пропозиц?? стосовно вилучення з тексту документа визначення поняття «квал?ф?кований ?нвестор» як такого, що ма? визначатися на р?вн? Закону.

У 4-му квартал? представники Дирекц?? пройшли трен?нг щодо засад виконання Угоди про асоц?ац?ю та наближення законодавства Укра?ни до права ?С.

26 жовтня фах?вц? Асоц?ац?? взяли участь у X?? Щор?чному форум? з корпоративного права, на якому йшлося про зм?ни до законодавства Укра?ни щодо фондового ринку, про практику застосування цих зм?н, захист корпоративних прав у суд? та «Антирейдерськ?й» ком?с?? М?н`юсту, ?хню ефективн?сть, переваги та недол?ки.

7-8 листопада директор з м?жнародних зв’язк?в Асоц?ац?? взяла участь у  щор?чному ?нвестиц?йному форум? EFAMA – представницько? асоц?ац?? ?вропейсько? ?ндустр?? ?нвестиц?йного менеджменту у Брюссел?, на якому йшлося про пр?оритети асоц?ац?? на 2019 р?к ? наступн? чотири роки щодо забезпечення конкурентоспроможност? ?вропейсько? ?нвестиц?йно? ?ндустр?? у глобальному вим?р?, перспектив та ймов?рних виклик?в галуз?.

19 листопада проведено опитування серед КУА про пр?оритетн? напрямки ?нвестування ?С?.

У листопад? на основ? роз’яснень НКЦПФР Асоц?ац?я оновила «Консультац?ю УА?Б: як? компан?? з управл?ння активами в?дносяться до п?дпри?мств, що становлять сусп?льний ?нтерес», у зв’язку з? зм?нами законодавства щодо тлумачення терм?ну «п?дпри?мства, що становлять сусп?льний ?нтерес», як? набули чинност? з 1 липня 2018 року.

22 листопада Генеральний директор УА?Б А.Рибальченко виступив п?д час дискус?? «Етична повед?нка як запорука сталого розвитку б?знесу та ринку», яку орган?зували CFA та НКЦПФР.

У листопад? в?дновлено статус недержавних пенс?йних фонд?в як неприбуткових орган?зац?й. П?сля зусиль ? наполегливо? роботи УА?Б та НАПФА ця норма була включена до прийнятого ВР Закону Укра?ни «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни та деяких ?нших законодавчих акт?в Укра?ни щодо покращення адм?н?стрування та перегляду ставок окремих податк?в ? збор?в» №2628 в?д 23.11.2018. Закон набирав чинност? 1 с?чня 2019 року, при цьому прик?нцевими та перех?дними положеннями цього Закону передбача?ться, що ця норма застосову?ться до податкових пер?од?в, починаючи з 1 липня 2017 року.  

У 4-му квартал? Асоц?ац?я провела дв? зустр?ч? з представником Проекту з ринк?в кап?талу, на яких обговорювалися актуальн?  питання проектного законодавства з питань реформи ф?нансового сектору (ПЗУ № 2413а в?д 20.07.2015 р.), пенс?йно? реформи (зокрема, проект?в закону Укра?ни «Про внесення зм?н до Закону Укра?ни «Про недержавне пенс?йне забезпечення» № 9224 в?д 19.10.2018 р.) та ризики прийняття зазначених законопроект?в.

Сво? застереження щодо ПЗУ «про спл?т» Асоц?ац?я також направила до ?вропейсько? ком?с??, зокрема Високого представника ?С ?з питань закордонних справ та пол?тики безпеки/В?це-президента ?К Федер?ки Могер?н? та до Гендиректорату ?К з питань ф?нансових послуг, ф?нансово? стаб?льност? та об’?днання ринк?в кап?талу (DG FISMA).

У грудн? п?сля ре?страц?? у ВРУ законопроекту «Про внесення зм?н до деяких закон?в Укра?ни щодо забезпечення виконання м?жнародних зобов’язань Укра?ни в частин? розвитку ринк?в кап?талу» (№9375 в?д 06.12.2018р.), до тексту якого Асоц?ац?я ран?ше надавала сво? зауваження до НКЦПФР та як? не були врахован?, УА?Б направила листи-звернення до вс?х фракц?й ВРУ, в яких об?рунтувала свою позиц?ю щодо недоц?льност? прийняття цього проекту. Асоц?ац?я вважа? безп?дставними пропозиц?? щодо сутт?вого розширення кола п?дпри?мств, як? п?дпадають п?д визначення «п?дпри?мства, що становлять сусп?льний ?нтерес», встановлене Законом Укра?ни «Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть в Укра?н?» та в?днесення до них вс?х профес?йних учасник?в фондового ринку без врахування критер??в класиф?кац?? п?дпри?мств.

4 грудня Представник УА?Б взяв участь у 3-му М?жнародному Форум? корпоративних директор?в, орган?зованому Профес?йною асоц?ац??ю корпоративного управл?ння (ПАКУ) та М?жнародною ф?нансовою корпорац??ю (IFC).

11 грудня Генеральний директор УА?Б А.Рибальченко презентував можливост? використання ?С? для розвитку економ?ки на конференц?? "Нова ?ндустр?ал?зац?я: сп?льн? д?? Уряду та б?знесу", яку орган?зувала Торгово-промислова палата Укра?ни.

12 грудня фах?вц? Асоц?ац?? долучилися до обговорення результат?в Анал?зу практики застосування теор?? та законодавства фах?вцями фондового ринку та керуючих активами, орган?зованого НКЦПФР за п?дтримки Проекту USAID «Трансформац?я ф?нансового сектору».

У грудн? УА?Б п?дготувала зм?ни до Прим?рних правил ф?нансового мон?торингу для КУА, у зв’язку з набранням чинност? зм?н до ЗУ Про запоб?гання та протид?ю легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, одержаних злочинним шляхом, ф?нансуванню тероризму та ф?нансуванню розповсюдження збро? масового знищення».

18 грудня УА?Б запропонувала Ком?с?? встановити перех?дний пер?од для запуску ново? системи подач? зв?тност? до НКЦПФР до 1 червня 2019 року, що дало б можлив?сть паралельно ? безбол?сно для учасник?в фондового ринку запустити нову систему подач? зв?тност? та в?дпрацювати ??, а також при цьому уникнути «штучного» порушення строк?в подач? зв?тност?.

19 грудня УА?Б п?дготувала спец?альне ?нформац?не пов?домлення для сво?х учасник?в, у якому уточнила, що статус НПФ як неприбуткових орган?зац?й в?дновлено з 1 липня 2017 року.

2018: цифри ? факти

У 2018 роц? в?дбулося 11 планових зас?дань Ради УА?Б та 10 – шляхом електронного опитування.

Дисципл?нарний ком?тет УА?Б пров?в 4 зас?дання. За порушення внутр?шн?х документ?в Асоц?ац?? Ком?тет вин?с попередження 6 компан?ям, щодо 10 компан?й-член?в УА?Б застосовано санкц?ю «виключення з? складу член?в Асоц?ац??», три р?шення з яких Рада УА?Б направила на повторний розгляд Дисципл?нарного ком?тету.

За 2018 р?к Подання до НКЦПФР на отримання л?ценз?? отримали 12 КУА.

Протягом 2018 року п?дтримано 6 звернень до УА?Б Л?кв?дац?йних ком?с?й ?С? про надання дозволу на переведення ц?нних папер?в, об?г яких зупинено, з рахунку ?С? на рахунок покупця таких ц?нних папер?в у порядку реал?зац?? актив?в ?С? при його л?кв?дац??.

К?льк?сть КУА упродовж 2018 року зменшувалася до 291 компан??, станом на 31 грудня 2018 року становила 296.

За даними УА?Б, на к?нець 2018 року активи в управл?нн? укра?нських КУА зросли на 18,7% ? сягнули 314,8 млрд. грн.

К?льк?сть ?С? в управл?нн? КУА у 2018 роц? зросла на 8,2% ? на к?нець року дор?внювала 1237 (за даними зв?т?в КУА).

Активи НПФ в управл?нн? КУА за 2018 р?к зросли на 15,6%, до 1 413,9 млн. грн., к?льк?сть НПФ в управл?нн? не зм?нилася (58).

Активи страхових компан?й в управл?нн? КУА загалом скоротилися у 2018 роц? на 35,4% (п?сля +127,5% у 2017-му), до 79,8 млн. грн., що було зумовлено зменшенням к?лькост? таких СК ?з 6-ти до 2-х.

2019 р?к

У 2019 роц? ситуац?я на укра?нському ринку управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в, як на всьому в?тчизняному фондовому ринку, стаб?льн?стю не вир?знялася. Турборежим у прийнятт? законодавчих норм п?дсилювався новац?ями регулятивних норм.

Кр?м численних законопроект?в, до роботи над якими активно долучалися фах?вц? УА?Б, Асоц?ац?я протягом року опрацювала майже десяток нормативно-правових акт?в, як? безпосередньо стосувалися галуз? управл?ння активами.

Паралельно тривала роз'яснювальна робота щодо нововведень та орган?зовалися навчальн? заходи для член?в Асоц?ац??. За р?к було п?дготовлено 4 Консультац?? з актуальних питань д?яльност?, а також отримано на запити УА?Б чимало уточнень в?д регулятора щодо р?зних норм законодавства.

У дискус?йних та проблемних питаннях законодавчого та регуляторного характеру, позиц?я УА?Б не завжди сп?впадала з поглядами НКЦПФР. Дещо вдалося в?дстояти, наприклад, у Закон? про спл?т не допустити об'?днання д?яльност? з управл?ння активами ? дов?рче управл?ння ФОН та ФФБ, сп?льно з ?ншими Асоц?ац?ями п?сля 4-х рок?в дискус?й добитися "перенесення" ?з законопроекту щодо спрощення залучення ?нвестиц?й та запровадження нових ф?н?нструмент?в повноваження регулятора, як? не стосувалися н? ?нструмент?в, н? розвитку ринку. Пропозиц?ю профес?йних об’?днань ф?нансового ринку, серед яких була ? УА?Б, щодо необх?дност? перенесення дати початку подання ф?нзв?тност? на основ? таксоном?? за м?жнародними стандартами в електронн?й форм? п?дтримало М?н?стерство ф?нанс?в Укра?ни. Але значна частина обгрунтованих пропозиц?й Асоц?ац??, незважаючи на довг? дискус??, врахована не була, зокрема, таке болюче питання як консол?дований нагляд для К?Ф?в.

Серед пр?оритетних тем, до яких Асоц?ац?я привертала увагу влади ? громадськост? у 2019 роц?, були пог?ршення стану фондового ринку Укра?ни, спричиненого неяк?сним р?внем регулювання ринку кер?вництвом НКЦПФР, необх?дн?сть перенесення початку подання ф?нзв?тност? в електронному формат? XBRL, запуск  Системи ф?нансово? зв?тност? у формат? XBRL, дискус?? щодо реформування системи сертиф?кац?? та атестац?? фах?вц?в на фондовому ринку, пропозиц?? до проекту Стандарт?в корпоративного управл?ння для профес?йних учасник?в фондового ринку, Стратег?? розвитку ф?нансового сектору до 2025 року, визначення справедливо? вартост? ?нструмент?в кап?талу, що знаходяться у склад? актив?в ?С?, з урахуванням вимог МСФЗ, та ?нш?.  

17 с?чня на сайт? Асоц?ац?? опубл?кувано Консультац?ю УА?Б: особливост? формування обл?кових п?дход?в КУА щодо доход?в в?д управл?ння активами, враховуючи МСФЗ 15 «Дох?д в?д договор?в з кл??нтами».

У 1-му квартал? УА?Б орган?зувала ? провела два сем?нари «МСФЗ 9 та 16: практика застосування та вимоги до розкриття ?нформац??», враховуючи, що з 1 с?чня 2018 року обов’язковим для застосування став оновлений МСФЗ 9 «Ф?нансов? ?нструменти», а з 1 с?чня 2019 року - новий МСФЗ 16 «Оренда». Вимоги цих стандарт?в потр?бно враховувати при складанн? ф?нансово? зв?тност? за 2018 р?к. Навчанням охоплено близько 140 фах?вц?в КУА.

23 с?чня та 13 лютого УА?Б проводить сем?нар «Актуальн? питання пруденц?йного нагляду та зв?тност? КУА», в яких залуча? фах?вц?в б?льше 140 КУА.

У першому квартал? Асоц?ац?я готу? низку звернень до НКЦПФР для роз'яснень, зокрема:

  • щодо уточнення к?нцево? дати оприлюднення у 2019 роц? р?чно? ф?нансово? зв?тност? за 2018 р?к компан?ями з управл?ння активами     

  • щодо застосування окремих вимог Положення № 1597, а саме: щодо врахування резервного кап?талу до п?дтвердження прибутку зв?тного року аудитором та щодо дотримання нормативу за коеф?ц??нтом покриття операц?йного ризику.

  • щодо публ?кац?? ?нформац?? в?дпов?дно до вимог нормативно-правових акт?в Ком?с??, що регулюють ре?страц?йн? та л?кв?дац?йн? процедури ?С?, в  оф?ц?йному друкованому виданн? НКЦПФР. 

  • про поширення обмеження щодо застосовування зм?н до Положення про склад та структуру актив?в ?С?, як? набули чинност? 22 березня 2019 року, виключно на догов?рн? в?дносини щодо придбання компан??ю з управл?ння активами до складу актив?в венчурного фонду прав вимоги.

  • щодо ряду питань стосовно заповнення та подач? Пов?домлення до Ком?с??, враховуючи особливост? д?яльност? ?нститут?в сп?льного ?нвестування та з метою недопущення порушень компан?ями з управл?ння активами вимог законодавства.

З метою захисту прав м?норитарних акц?онер?в, в т.ч. ?нститут?в сп?льного ?нвестування, Асоц?ац?я зверта?ться до Прем’?р-м?н?стра Укра?ни щодо вир?шення питання виплати див?денд?в ПАТ «Укрнафта».

У лютому УА?Б сп?льно з АУФТ, та ПАРД висловли свою незгоду з пропозиц?ями законопроекту «Про внесення зм?н до деяких закон?в Укра?ни щодо забезпечення виконання м?жнародних зобов’язань Укра?ни в частин? розвитку ринк?в кап?талу» (№9375 в?д 06.12.2018) ? звернулися до Ком?тет?в ? фракц?й ВРУ з проханням не приймати його без доопрацювання.

18 лютого Асоц?ац?я п?дготувала ? розм?стила на сайт? Консультац?ю УА?Б щодо подання Податково? декларац?? з податку на прибуток п?дпри?мств КУА, яка управля? активами пайового ?нвестиц?йного фонду.

У лютому УА?Б п?дтримала Звернення громадських орган?зац?й та недержавних пенс?йних фонд?в щодо необх?дност? негайного розгляду законопроекту №6677 та до Каб?нету м?н?стр?в - прискорити роботу щодо запровадження накопичувально? системи загальнообов’язкового державного пенс?йного страхування.

Генеральний директор УА?Б А.Рибальченко взяв участь у пресконференц?? "Звол?кання з введенням другого р?вня пенс?йно? системи ? неприпустим?сть зриву пенс?йно? реформи".

У лютому представники Асоц?ац?? та Дирекц?? взяли участь у  круглому стол? «Достойна пенс?я: ск?льки та як треба працювати?» ?нституту економ?чних досл?джень та пол?тичних консультац?й.

25 лютого Асоц?ац?я висловила занепоко?ння з приводу оприлюдненого на сайт? НКЦПФР пов?домлення про ?снування ризик?в у покупц?в майнових прав на об’?кти житлового буд?вництва через куп?влю форвардних контракт?в. УА?Б наголосила, що це може призвести до безп?дставного штучного провокування пан?чно? повед?нки ?нвестор?в ? дестаб?л?зац?? нац?онального ринку житлово? нерухомост? та економ?ки кра?ни в ц?лому.

У лютому УА?Б звернулася до Верховно? Ради Укра?ни щодо недоц?льност? прийняття законопроект про СПЛ?Т, як такого, що втратив свою актуальн?сть ? його прийняття призведе до негативних насл?дк?в.

Асоц?ац?я п?дписала звернення до народних депутат?в з проханням п?дтримати  проект подання до Конституц?йного суду Укра?ни стосовно врегулювання ситуац?? щодо процедури squeeze-out на в?дпов?дн?сть ?? сутн?сному зм?сту Конституц?? Укра?ни.

У березн? УА?Б в?дреагувала на пресрел?з НКЦПФР про масштабн? помилки та недол?ки у ф?нансов?й зв?тност? профес?йних учасник?в ринку, зокрема й КУА, за 2017 р?к. Асоц?ац?я назвала цю заяву упередженою ? переб?льшеною, а поширення результат?в виб?ркового анал?зу на вс?х учасник?в ринку некоректною та непрофес?йною, оск?льки ф?нзв?тн?сть профес?йних учасник?в п?дляга? обов’язковому аудиту.

УА?Б нада? сво? пропозиц?? до проекту ново? редакц?? Закону Укра?ни «Про запоб?гання та протид?ю легал?зац?? (в?дмиванню) доход?в, одержаних злочинним шляхом, ф?нансуванню тероризму та ф?нансуванню розповсюдження збро? масового знищення».

У березн?, коли на фондовому ринку Укра?ни з’явився перший уповноважений провайдер ?нформац?йних послуг з оприлюднення ф?нансово? зв?тност? та ?нформац?? - державна установа «Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку Укра?ни» - УА?Б провела зб?р ?нформац?? в?д сво?х учасник?в щодо недол?к?в функц?онування особистого каб?нету на баз? програмного комплексу уповноваженого ? направила ?нформац?ю до НКЦПФР та АР?ФРУ ?з зазначенням необх?дност? оперативно вдосконалити роботу програмного комплексу.

У  березн? УА?Б п?дготувала ? розм?стила на сайт? ще дв? Консультац?? для член?в Асоц?ац??: щодо подання ф?нансово? зв?тност? при досягненн? м?н?мального обсягу актив?в пайового ?нвестиц?йного фонду та зв?ту про досягнення м?н?мального обсягу актив?в ?нституту сп?льного ?нвестування та щодо подання ф?нзв?тност? при ре?страц?? зм?н до проспекту ем?с?? ?нвестсертиф?кат?в П?Ф, пов'язаних ?з наступною ем?с??ю ?нвестиц?йних сертиф?кат?в пайового фонду. 

14 березня в?дбулися чергов? зв?тно-виборн? Загальн? збори член?в УА?Б, як? обрали новий склад кер?вних орган?в та затвердили напрями розвитку на 2019-2020 роки, у яких взяли участь представники  164  компан?й з управл?ння активами, як? заслухали ? затвердили Зв?т про д?яльн?сть УА?Б у 2018 роц? та Зв?т Рев?з?йно? ком?с??.

Учасники збор?в обговорили актуальн? питання та оч?куван? виклики у розвитку д?яльност? з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в та обрали новий склад кер?вних орган?в Асоц?ац?? - Ради, Дисципл?нарного ком?тету та Рев?з?йно? ком?с?? УА?Б.

До складу Ради УА?Б обрано: Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Д?алог Плюс» (м.Ки?в), Захараш Т.?. - ТОВ «КУА АПФ «Укра?нськ? фонди» (м.Ки?в), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «?ФК» (м.Ки?в), Кобець Н.А. – ТОВ КУА «?нститут портфельних ?нвестиц?й» (Ки?в), Когута ?.Д. - ТОВ «КУА «Ф?НЕКС – КАП?ТАЛ» (м.Харк?в), Колесника О.М., - ТОВ „Венчурн? ?нвестиц?йн? проекти” (м.Ки?в), Константинову С.В. - ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008" (м.Ки?в), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Ки?в), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА - АПФ «АП?НВЕСТ» (м.Ки?в), Петрука С.?. - ПрАТ «КУА „Карпати-?нвест” (м.Льв?в), П?сного А.?. - ТОВ «КУА- АПФ «УКРСОЦ-КАП?ТАЛ» (м.Ки?в).

До складу Рев?з?йно? ком?с?? УА?Б обрано: Назаренка О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - ?нвест» (м.Ки?в), Тороп?ну Н.?. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Ки?в), Удов?тченка В.?. – ТОВ «КУА «Б?знес-Гарант» (м.Ки?в).

До складу Дисципл?нарного ком?тету УА?Б обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м.Ки?в), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «?нститут портфельних ?нвестиц?й» (м.Ки?в), Болот?ну С.В. -  ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Ки?в), Бондаренка О.В. – ПрАТ «КУА АПФ «Брокб?знес?нвест» (м.Ки?в), ?щук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖ?» (м.Ки?в), Кадькаленка А.С. - ТОВ «КУА «Реноме-2008» (м.Ки?в), Петренка С.М. - ТОВ «КУА «ВАШ ?НВЕСТИЦ?ЙНИЙ ПАРТНЕР» (м.Ки?в).

На орган?зац?йному зас?данн? новообраних орган?в Асоц?ац??. Головуючим Ради УА?Б обрано Леонова Д.А, Головою Рев?з?йно? ком?с?? - Назаренка О.В., Дисципл?нарний ком?тет очолив Петренко С.М.           

15 березня УА?Б оприлюднила попередн? п?дсумки 2018 року, як? засв?дчили, що активи в управл?нн? укра?нських КУА прискорили зростання ? оновили максимуми, а приплив кап?талу до в?дкритих фонд?в тривав.

11 кв?тня на зас?данн? новообрано? Ради УА?Б в?дбувся розпод?л функц?ональних обов’язк?в м?ж членами Ради за напрямками роботи Асоц?ац??. Вир?шено, що  в УА?Б, як ? ран?ше, будуть д?яти 6 секц?й за такими напрямками: Управл?ння активами ?нститут?в сп?льного ?нвестування (кер?вники - Г. Овчаренко, А.П?сний та Р.Захарчук), Управл?ння активами та адм?н?стрування пенс?йних фонд?в (кер?вник Т.Захараш), Управл?ння активами ?нших ?нституц?йних ?нвестор?в (кер?вники – О.Жадан, Н. Кобець), Оподаткування, бухгалтерського обл?ку та зв?тност? (кер?вники - Д.Леонов та С. Петрук), Секц?я впровадження м?жнародних стандарт?в профес?йно? д?яльност? (кер?вники – С. Константинова, Г.Овчаренко),  Секц?я розвитку ф?нансових ?нструмент?в та вза?мод?? з ринковою ?нфраструктурою (кер?вники О. Колесник, ?. Когут).           

14 кв?тня Укра?нськ?й асоц?ац?? ?нвестиц?йного б?знесу виповнилося 24 роки.           

У кв?тн? УА?Б розробила для член?в Асоц?ац?? програму для подання електронно? форми Пов?домлення про суб’?кта аудиторсько? д?яльност? до НКЦПФР по КУА та К?Ф, що становлять сусп?льний ?нтерес           

11-12 кв?тня представник УА?Б взяв участь у 11-й щор?чн?й зустр?ч? асоц?ац?й CEE-Initiative у Праз?, учасниками яко? стали 8 нац?ональних асоц?ац?й – з Болгар??, Румун??, Словаччини, Словен??, Угорщини, Хорват??, Чех?я та Укра?ни. Учасники зустр?ч? п?дтвердили, що принцип пропорц?йност?, передбачений законодавством ?С, на практиц? не реал?зу?ться, ? невеликих учасник?в м?сцевих ринк?в змушують виконувати неадекватно висок? вимоги.

З травня 2019 року Профес?йн? учасники фондового ринку можуть не публ?кувати у друкованих виданнях р?чну ф?нансову зв?тн?сть та аудиторський висновок           

13 травня УА?Б оприлюднила Анал?тичний огляд результат?в д?яльност? галуз? управл?ння активами в Укра?н? за 4-й кв.2018 та 2018 р?к.

У травн? у зв'язку з необх?дн?стю до 17 червня 2019 року привести статут ТОВ у в?дпов?дн?сть до вимог Закону Укра?ни «Про товариства з обмеженою та додатковою в?дпов?дальн?стю», Дирекц?я УА?Б розробила Прим?рний статут ТОВ «КУА» з урахуванням вимог цього закону.

На початку червня УА?Б зверта?ться до НКЦПФР з проханням уточнити низку питань щодо ?С? та НПФ, пов’язаних з ре?страц??ю у Систем? ф?нансово? зв?тност? у формат? XBRL, зважаючи на особливост? д?яльност? ?нститут?в сп?льного ?нвестування та недержавних пенс?йних фонд?в у зв’язку з необх?дн?стю суб’?кт?в зв?тування до 7 червня 2019 року заре?струватися у Систем? ф?нансово? зв?тност? у формат? XBRL.

14-15 червня УА?Б провела в Одес? щор?чну конференц?ю "Профес?йне управл?ння активами: нов? горизонти”. Серед основних тем, як? обговорювали учасники,  - реформування ф?нансового сектору в контекст? ?вро?нтеграц?йних процес?в, зм?ни в регулюванн? д?яльност? з управл?ння активами, проблематика визначення справедливо? вартост? ?нструмент?в кап?талу в активах ?С? та НПФ, управл?ння ризиками профес?йно? д?яльност? КУА, актуальн? питання оподаткування, переваги та недол?ки проекту Закону Укра?ни "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенс?йне забезпечення та ?нш?.

У липн? члени Ради УА?Б розглянули проект Положення про порядок атестац?? фах?вц?в з питань фондового ринку, наданий НКЦПФР. Оск?льки у проект? Положення попередн? пропозиц?? як УА?Б, так ? ?нших саморегул?вних орган?зац?й, врахован? не були, вчергове було вир?шено звернутися до Ком?с?? з пропозиц??ю делегувати повноваження та функц?? щодо реформування системи сертиф?кац?? та атестац?? фах?вц?в на фондовому ринку СРО.

На запит УА?Б EFAMA надала коментар щодо запланованого впровадження нового режиму пруденц?йного нагляду для ?нвестиц?йних компан?й у ?С за Директивою та Регламентом IFD/IFR, який у тому числ? стосуватиметься частини компан?й, що надають послуги з управл?ння активами, та його вза?мозв’язку з д?ючими режимами за Директивами AIFMD/UCITS для «чистих» КУА ? за «пакетом CRD IV/CRR» для ?нвестиц?йних компан?й, як? у тому числ? надають послуги з управл?ння активами.

У серпн? Асоц?ац?я п?дготувала ? направила до НКЦПФР сво? зауваження та  пропозиц?? до проекту Стандарт?в корпоративного управл?ння в профес?йних учасниках фондового ринку.

19 серпня УА?Б при?дналася до Сп?льного Звернення профес?йних асоц?ац?й учасник?в фондового та товарного ринк?в до Президента та Секретаря РНБО з проханням звернути увагу на стр?мке пог?ршення стану фондового ринку Укра?ни, спричиненого неяк?сним р?внем регулювання ринку кер?вництвом НКЦПФР.

10 вересня УА?Б п?дготувала зм?ни до Прим?рних Правил та Програми зд?йснення ф?нансового мон?торингу в КУА.

У вересн? УА?Б розробила Методичн? рекомендац?? щодо визначення справедливо? вартост? ?нструмент?в кап?талу, що знаходяться у склад? актив?в ?С?, з урахуванням вимог МСФЗ. Рекомендац?? схвалила Рада УА?Б.

У 3-му та 4-му кварталахУА?Б та компан?я Extra Consulting провели для член?в Асоц?ац?? два сем?нари «Управл?ння операц?йними ризиками КУА», у яких взяли участь  представники 50-ти КУА та Дирекц?? УА?Б.

Представники Асоц?ац?? виступили на Круглому стол? «Недержавне пенс?йне забезпечення в Укра?н?: оц?нка та рекомендац??», на якому обговорювалися проблеми, що стримують розвиток системи недержавного пенс?йного забезпечення.

Наприк?нц? вересня УА?Б долучилася до обговорення  проекту Стратег?? розвитку ф?нансового сектору до 2025 року, який п?дготували НКЦПФР сп?льно з НБУ. У пропозиц?ях Асоц?ац?? серед стратег?чних ц?лей визначено: зб?льшення обсягу кошт?в роздр?бних ?нвестор?в, ?нвестованих у довгостроков? ф?нансов? ?нструменти через схеми колективного ?нвестування та участь у недержавному пенс?йному забезпеченн?, забезпечення механ?зм?в для виходу в?тчизняних небанк?вських ф?нансових установ на ринок ф?нансових послуг ?С, стимулювання зростання обсяг?в публ?чно? пропозиц?? ц?нних папер?в в?тчизняних ем?тент?в, в т.ч. шляхом ?РО, створення симетрично? та адекватно? ризикам системи регулювання та нагляду на ринках небанк?вських ф?нансових послуг тощо. Пропозиц?? Асоц?ац?? були частково врахован?.

У вересн? УА?Б збира? ? узагальню? пропозиц?? до проекту р?шення про зм?ни до Порядку погодження набуття особою ?стотно? участ? у профучаснику фондового ринку.

У жовтн? представники УА?Б взяли участь у робоч?й зустр?ч? б?знесу з Головою Ком?тету Верховно? Ради Укра?ни з питань ф?нанс?в, податково? та митно? пол?тики Д.Гетьманцевим у Торгово-промислов?й палат? Укра?ни. Обговорювався законодавчий пакет з оподаткування, зокрема законопроекти №1210 та 1210-1, а також 1209 ? 1209-1 щодо зм?н до Податкового кодексу та ?нших закон?в. Зауваження УА?Б до цих законопроект?в були презентован? в робочих групах проф?льного Ком?тету ВРУ, участь у яких брали представники ДПС та М?н?стерства ф?нанс?в. Окрема зустр?ч була присвячена концепц?? оподаткування ?С?, на як?й йшлося про необх?дн?сть збереження особливостей оподаткування ?С?.

У жовтн? у парламент? заре?стровано законопроект «Про внесення зм?н до деяких законодавчих акт?в Укра?ни щодо спрощення залучення ?нвестиц?й та запровадження нових ф?нансових ?нструмент?в» (ре?страц?йний №2284), четверта верс?я якого з серпня  активно обговорювалася у робочих групах, в тому числ? й представниками Асоц?ац??.

У листопад? УА?Б перезапустила ? оновила сайт Асоц?ац??, який запрацював у режим? досл?дно? експлуатац??. Пол?пшено ?нтерфейс пошукових форм дов?дник?в фонд?в та КУА, розд?л «Ринок у цифрах», у тому числ? ренк?нги КУА та ?С?, спрощено нав?гац?ю та пошук р?зних вид?в статистичних та анал?тичних огляд?в (щоденних, щотижневих, щом?сячних, р?чних), а також додано Особистий каб?нет члена Асоц?ац?? для подання КУА до Дирекц?? УА?Б ?нформац?? (зв?тност?) членами УА?Б щодо результат?в ?хньо? д?яльност? та д?яльност? фонд?в у ?хньому управл?нн? через сайт УА?Б.

27 листопада ? 4 грудня з метою ?нформування учасник?в про впровадження в Укра?н? Системи ф?нансово? зв?тност? у формат? ?XBRL УА?Б орган?зувала для член?в Асоц?ац?? безкоштовний сем?нар “Новий порядок складання ф?нансово? зв?тност? на основ? Таксоном?? UA ?XBRL МСФЗ”. Навчанням охоплено майже 150 фах?вц?в КУА.

У 4-му квартал? Асоц?ац?я долуча?ться до обговорення проекту Закону Укра?ни «Про внесення зм?н до Податкового кодексу Укра?ни та ?нших закон?в Укра?ни щодо оподаткування операц?й з криптоактивами» (ре?страц?йний № 2461 в?д 15.11.2019).

У листопад? представники Ком?с?? з питань оподаткування УА?Б взяли участь у Податковому форум? Асоц?ац?? адвокат?в Укра?ни, на якому обговорювалися новац?? у систем? оподаткування.

Упродовж кварталу Асоц?ац?я сп?льно з КУА, що стали учасниками п?лотного тестування програмного комплексу СФЗ ?XBRL, узагальнила проблемн? питання ? разом з ?ншими профес?йними асоц?ац?ями небанк?вського ф?нансового ринку винесла на обговорення у робоч?й груп? Ком?тету з питань ф?нанс?в, податково? та митно? пол?тики ВРУ. УА?Б була серед ?н?ц?атор?в пропозиц?? в?дтерм?нування запровадження ?диного електронного формату. Зокрема було запропоновано викласти у нов?й редакц?? пункт, зг?дно якого першим зв?тним пер?одом, за який п?дпри?мства, як? зобов’язан? застосовувати м?жнародн? стандарти, подають ф?нансову зв?тн?сть на п?дстав? таксоном?? за м?жнародними стандартами в електронн?й форм?, ? 2020 р?к.

У грудн? пропозиц?ю профес?йних об’?днань ф?нансового ринку щодо необх?дност? перенесення дати та прийняття в?дпов?дних законодавчих зм?н п?дтримало М?н?стерство ф?нанс?в.

17 грудня 2019 року УА?Б сп?льно з Аудиторською палатою Укра?ни орган?зували круглий ст?л «П?двищення якост? аудиторських послуг – важливий елемент дов?ри до ф?нансових установ». Учасниками стали представники близько 30 аудиторських компан?й, як? проводять аудиторськ? перев?рки компан?й з управл?ння активами та ?нститут?в сп?льного ?нвестування, а також б?льше 20 КУА.

У грудн? в?дбулася чергова зустр?ч групи CEE-асоц?ац?й у Будапешт?. УА?Б представляв член Ради Григор?й Овчаренко. Наступну зустр?ч було вир?шено провести у Ки?в? у 2020 роц?.

18 грудня представниця УА?Б виступила на круглому стол? «Неринков?сть» фондового ринку в Укра?н?: економ?ко-правов? складов?», орган?зованому ?нститутом економ?ки та прогнозування НАН Укра?ни.

2019: цифри ? факти

У 2019 роц? в?дбулося 12 планових зас?дань Ради УА?Б та 12 зас?дань шляхом опитування.           

5 зас?дань пров?в Дисципл?нарний ком?тет УА?Б. За порушення внутр?шн?х документ?в Асоц?ац?? до 5 КУА було застосовано дисципл?нарну санкц?ю "попередження" ? 5 компан?й виключено з? складу член?в УА?Б.           

П?дтримано 5 звернень до УА?Б Л?кв?дац?йних ком?с?й ?С? про надання дозволу на переведення ц?нних папер?в, об?г яких зупинено, з рахунку ?С? на рахунок покупця таких ц?нних папер?в у порядку реал?зац?? актив?в ?С? при його л?кв?дац??.

Подання до НКЦПФР на отримання л?ценз?? отримали 9 КУА.

У 2019 роц? представники УА?Б ув?йшли до складу Громадських рад Нацкомф?нпослуг, М?н?стерства ф?нанс?в та Державно? податково? служби.  

УА?Б активно працювала у склад? Робочо? групи 3 «Економ?чна сп?впраця, зона в?льно? торг?вл?, транскордонне сп?вроб?тництво» Укра?нсько? сторони Платформи громадянського сусп?льства Укра?на – ?С (УС ПГС).

У 2019 роц? п?дготовлено та розповсюджено 47 щотижневих випуск?в ф?нансово-економ?чних огляд?в та новин.           

Впродовж року УА?Б виступила ?нформац?йним партнером б?льше 25 проф?льних заход?в партнерських орган?зац?й, до яких залучила член?в Асоц?ац??.

На 31 грудня 2019 року членами Укра?нсько? асоц?ац?? ?нвестиц?йного б?знесу (УА?Б) були 293 компан?? з управл?ння активами (КУА) та 6 компан?й були кандидатами в члени УА?Б. В управл?нн? КУА знаходилися активи 1399 ?нститут?в сп?льного ?нвестування (?С?), 58 недержавних пенс?йних фонд?в (НПФ) та 2 страхових компан?й загальною варт?стю б?льш н?ж 350 млрд. грн.
 

 

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 24.05.21
К?льк?сть ?С?1554на 24.05.21
К?льк?сть НПФ*58на 24.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ20на 24.05.21
К?льк?сть КУА301на 24.05.21
К?льк?сть СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21