Структура УА?Б

Вищим органом УА?Б ? Загальн? збори, як? проводяться не р?дше одного разу на р?к. В пер?од м?ж Зборами кер?вними органами УА?Б ? Рада Асоц?ац??, яка обира?ться Загальними зборами терм?ном на два роки. Виконавчим органом Асоц?ац?? ? Дирекц?я.

Для виконання сво?х функц?й Асоц?ац?я також ма? Рев?з?йну ком?с?ю, Дисципл?нарний ком?тет, а також ?нш? спец?ал?зован? ком?тети ? ком?с??.

УА?Б т?сно вза?мод?? з органами державного регулювання у сфер? ?нвестиц?йного б?знесу, зокрема, зг?дно Меморандуму про вза?мод?ю м?ж УА?Б та Державною ком?с??ю з ц?нних папер?в та фондового ринку, Угоди про вза?мод?ю м?ж УА?Б та Фондом державного майна; представники УА?Б входять до складу Координац?йно-експертно? Ради при ДКЦПФР та Державно? ком?с?? з регулювання ринк?в ф?нансових послуг.

З 2000 року д?? Угода про створення Координац?йно-експертно? Ради саморегул?вних орган?зац?й фондового ринку УА?Б, Першо? фондово? торгово? системи (ПФТС), Профес?йно? асоц?ац?? ре?стратор?в та депозитар??в (ПАРД).

Розвива?ться сп?вроб?тництво з Нац?ональною асоц?ац??ю недержавних пенс?йних фонд?в Укра?ни та адм?н?стратор?в недержавних пенс?йних фонд?в, Укра?нським товариством оц?нювач?в, Товариством ф?нансових анал?тик?в, налагоджена сп?впраця з Укра?нським ?нститутом розвитку фондового ринку, М?жнародним ?нститутом б?знесу, Ки?вським ?нститутом ?нвестиц?йного менеджменту.

УА?Б ? одним ?з засновник?в Координац?йно-експертно? Ради об”?днань п?дпри?мц?в. До складу яко? входять б?льше 50 недержавних орган?зац?й.

 

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 07.05.21
К?льк?сть ?С?1549на 07.05.21
К?льк?сть НПФ*55на 07.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ19на 07.05.21
К?льк?сть КУА301на 07.05.21
К?льк?сть СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21