Умови вступу

17 жовтня 2006
Укра?нська асоц?ац?я ?нвестиц?йного б?знесу це:
 • добров?льне об'?днання профес?йних учасник?в фондового ринку; 
 • представництво ? п?дтримка Ваших ?нтерес?в в державних органах; 
 • надання методично? та правово? допомоги членам Асоц?ац??; 
 • можлив?сть приймати участь в розробц? нормативно? бази ?нвестиц?йного б?знесу; 
 • безкоштовне отримання ?нформац??, що знаходиться в базах даних УА?Б; 
 • п?льгове навчання Ваших сп?вроб?тник?в на сем?нарах УА?Б; 
 • встановлення м?жнародних контакт?в та зв’язк?в з спор?дненими структурами.
Членство в асоц?ац?? зд?йсню?ться на догов?рних засадах, при цьому засновники Асоц?ац?? не мають н?яких переваг перед ?ншими членами Асоц?ац??. Порядок прийняття до Асоц?ац?? нових член?в та припинення членства в Асоц?ац?? встановлю?ться внутр?шн?ми документами УА?Б.
Членами УА?Б можуть бути юридичн? особи, яка проводять профес?йну д?яльн?сть на фондовому ринку, а саме: д?яльн?сть з управл?ння активами ?нституц?йних ?нвестор?в, з торг?вл? ц?нними паперами, депозитарну д?яльн?сть, кр?м депозитар??в. 

Члени Асоц?ац?? мають право:
 • одержувати ?нформац?ю про д?яльн?сть Acoцiaцi? та ?? орган?в;
 • брати участь в Загальних зборах член?в Acoцiaцi?;
 • голосувати з ycix питань, винесених на розгляд Загальних збор?в;
 • брати участь у виборах орган?в Acoцiaцi? i бути обраним до цих орган?в;
 • брати участь в робот? над документами, як? визначають основн? напрями д?яльност? Acoцiaцi?, подавати до Ради Acoцiaцi? пропозиц?? i рекомендац??;
 • використовувати логотип Acoцiaцi?;
 • користуватися методичними розробками i матер?ально-техн?чними засобами Acoцiaцi?, а також послугами, консультац?ями i рекомендац?ями, що ?x надають Асоц?ац?я чи ?? органи;
 • брати участь в управл?нн? справами Асоц?ац?? у порядку, передбаченому внутр?шн?ми документами Асоц?ац??.
 
Одночасно члени Асоц?ац?? мають ? зобов'язання:
 • виконувати вимоги чинного законодавства i вимоги Статуту, ?нших внутр?шн?х документ?в Acoцiaцi?;
 • брати участь в д?яльност? Acoцiaцi?;
 • виконувати р?шення орган?в Acoцiaцi?;
 • сприяти сво?ю д?яльн?стю досягненню головних ц?лей i завдань Acoцiaцi?;
 • виконувати правила i вимоги Етичного кодексу, Кодексу заход?в дисципл?нарного впливу, ?нших внутр?шн?х документ?в Acoцiaцi?;
 • дотримуватись правил добросов?сно? економ?чно? конкуренц??;
 • сприяти укр?пленню захисту прав та ?нтерес?в ?нвестор?в;
 • вживати заходи для усунення недол?к?в в робот? i помилок, якщо того вимагають органи Acoцiaцi?;
 • ?нформувати органи Acoцiaцi?, якщо ?м стало в?домо про факти, як? можуть впливати на д?яльн?сть Acoцiaцi?, або про порушення Статуту, внутр?шн?х документ?в Асоц?ац??;
 • ?нформувати у встановленому порядку Acoцiaцiю про свою д?яльн?сть i ?? результати з метою забезпечення доступу Асоц?ац?? до ?нформац?? для зд?йснення контролю з ?? боку;
 • п?двищувати профес?йний р?вень i компетентн?сть сво?х прац?вник?в i сл?дкувати за тим, щоб у сво?й робот? вони дотримувалися основних вимог i ц?лей Acoцiaцi?;
 • регулярно сплачувати членськ? внески.
 
Наш? рекв?зити
Р/р 26006213392100 в ПАТ "УКРСИББАНК", м. ХАРК?В МФО 351005
З ус?х питань членства в УА?Б Ви можете отримати консультац?ю в Дирекц?? УА?Б за телефонами:
528-72-70, 528-72-66, внутр?шн?й 107 або 108

Розм?р вступних та членських внеск?в:
Розм?р вступних внеск?в затверджений р?шенням Загальних збор?в член?в УА?Б 08.06.2002 р. та становить екв?валент 2000 дол. США по курсу НБУ на дату виставлення рахунку.
Розм?р щор?чних членських внеск?в затверджений р?шенням Загальних збор?в член?в УА?Б 22.02.2008 р., впроваджений з 2 кварталу 2008 року, та становить екв?валент 2000 дол. США по курсу НБУ на дату виставлення рахунку.
 
Керуючись р?шенням Загальних збор?в УА?Б в?д 22.02.2008р. за № 6 та р?шенням Ради УА?Б в?д 10.10.2019р. за № 3.2, з урахуванням р?шення Загальних збор?в УА?Б в?д 14.03.2019р. № 5, встановити на пер?од з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. для розрахунку розм?ру членських внеск?в екв?валент 1 долар США = 20 гривень.
?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 07.05.21
К?льк?сть ?С?1549на 07.05.21
К?льк?сть НПФ*55на 07.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ19на 07.05.21
К?льк?сть КУА301на 07.05.21
К?льк?сть СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21