?стор?я ? мета д?яльност?

Укра?нська Асоц?ац?я ?нвестиц?йного Б?знесу (УА?Б) ? добров?льною недержавною некомерц?йною орган?зац??ю, що об'?дну? компан?? з управл?ння активами та адм?н?стратор?в недержавних пенс?йних фонд?в.

УА?Б заснована в кв?тн? 1995 року ? ? одн??ю з найстар?ших профес?йних орган?зац?й учасник?в фондового ринку, заснованою на засадах саморегулювання, р?вноправност?, в?льного волевиявлення ? сп?льност? ?нтерес?в сво?х член?в.

На сьогодн? це ?дина в Укра?н? саморегул?вна недержавна орган?зац?я, як?й держава делегувала частку сво?х повноважень, визначивши ?х в Закон? Укра?ни "Про ?нститути сп?льного ?нвестування" та Положенн? про об‘?днання профес?йних учасник?в фондового ринку, затвердженому р?шенням Нац?онально? ком?с?? з ц?нних папер?в та фондового ринку в?д  27.12.2012р. № 1925.


Повноваженнями Асоц?ац?? як об‘?днання профес?йних учасник?в фондового ринку ?:
·
 Впровадження норм профес?йно? етики у практичн?й д?яльност? член?в Асоц?ац??.
· Розробка та затвердження методичних рекомендац?й щодо провадження профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку членами Асоц?ац??.
· Впровадження ефективних механ?зм?в розв’язання спор?в, пов’язаних з профес?йною д?яльн?стю член?в Асоц?ац??.
· Мон?торинг дотримання членами Асоц?ац?? Статуту та внутр?шн?х документ?в Асоц?ац??.


Додатковими  повноваженнями Асоц?ац?? як саморегул?вно? орган?зац?? профес?йних учасник?в фондового ринку ?:
·
 Розробка та затвердження обов‘язкових для виконання членами Асоц?ац?? Правил (стандарт?в)  провадження профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандарт?в), як? прямо встановлен? законодавством.
· Розроблення заход?в, спрямованих на запоб?гання порушенням членами Асоц?ац?? норм законодавства та внутр?шн?х документ?в Асоц?ац??, у тому числ? при припиненн? ними сво?? профес?йно? д?яльност?.
· Застосування заход?в дисципл?нарного впливу до член?в Асоц?ац?? у раз? виявлення порушень цього Статуту та внутр?шн?х документ?в Асоц?ац??.


В?дпов?дно до сво?х повноважень як ОПУ Асоц?ац?я:
·
 Роз’ясню? ц?л? ?нвестиц?йно? д?яльност?, переваги i ризики сп?льного ?нвестування шляхом:
- орган?зац?? та проведення дискус?й, "круглих стол?в", сем?нар?в, конференц?й, тощо;
- виступ?в у засобах масово? ?нформац??;
- ?нформування потенц?йних ?нвестор?в про можливост? ?нвестування в Укра?ну;
- залучення консультант?в, в т.ч. закордонних, для проведення досл?джень та п?дготовки рекомендац?й з актуальних питань розвитку ф?нансових ринк?в.
· Зд?йсню? заходи з? створення системи дов?ри ?нвестор?в до ?нституц?йних ?нвестор?в.
· ?нформу? член?в Асоц?ац?? про законодавство, яке регулю? профес?йну д?яльн?сть на фондовому ринку Укра?ни та про вс? зм?ни, що вносяться до нього.
· ?нформу? громадськ?сть про д?яльн?сть Асоц?ац?? i ?? член?в.
· Орган?зову? сп?вроб?тництво з ?ншими учасниками фондового та ф?нансового ринку, ?х об’?днаннями.
· Орган?зову? сп?вроб?тництво з державними органами в галуз? законодавчо? та нормативно? роботи, регулювання д?яльност? член?в Асоц?ац??.
· Орган?зову? виконання анал?тичних i маркетингових роб?т i розповсюдження результат?в цих роб?т серед член?в Асоц?ац??.
· Орган?зову? сп?вроб?тництво з засобами масово? ?нформац??, проведення прес-конференц?й, видання друкованих матер?ал?в.
· Сприя? залученню представник?в член?в Acoцiaцi? до заход?в, що проводяться органами державно? влади i управл?ння з метою розвитку ф?нансового ринку i економ?ки Укра?ни в ц?лому.
· Сприя? у створенн? належно? законодавчо? бази для розвитку ф?нансового та фондового ринк?в Укра?ни.
· Сприя? розвитку добросов?сно? конкуренц?? м?ж суб’?ктами фондового ринку в галуз? управл?ння активами.


В?дпов?дно до сво?х повноважень як СРО Асоц?ац?я:
·
 Зд?йсню? заходи, спрямован? на п?двищення квал?ф?кац?? i стандарт?в профес?йно? роботи серед сво?х член?в.
· Проводить комплекс анал?тичних, ?нформац?йних та методичних роб?т ?з розробки та впровадження принцип?в корпоративного управл?ння та захисту прав ?нвестор?в на ринку ц?нних папер?в.
· Проводить передл?ценз?йну п?дготовку компан?й, як? мають нам?р зд?йснювати профес?йну д?яльн?сть на фондовому ринку, в порядку, встановленому внутр?шн?ми документами Асоц?ац??.
· Орган?зову? розробку та затвердження обов’язкових для виконання членами Асоц?ац?? внутр?шн?х документ?в Асоц?ац??.
· Зд?йсню? заходи щодо контролю за дотриманням членами Асоц?ац?? внутр?шн?х документ?в Асоц?ац??, Правил (стандарт?в) профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку, прийнятних Асоц?ац??ю.
· Захища? ?нтереси член?в Асоц?ац?? в державних органах, в т.ч. в господарських ? третейських судах, а також в ?нших орган?зац?ях як в Укра?н?, так i за кордоном.
· Встановлю? м?жнародн? зв’язки з спор?дненими профес?йними об’?днаннями за кордоном, сприя?  створенню умов для виходу член?в Асоц?ац?? на закордонн? ф?нансов? ринки, пошуку партнер?в.
· Викону? ?нш? функц?? саморегул?вно? орган?зац?? профес?йних учасник?в фондового ринку в?дпов?дно до чинного законодавства Укра?ни.


Асоц?ац?я ма? право:
·
 ?н?ц?ювати вдосконалення законодавства Укра?ни.
· ?н?ц?ювати та брати участь у п?дготовц? проект?в законодавчих та ?нших нормативно–правових акт?в, державних програм з питань, пов'язаних ?з розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до орган?в державно? влади висновки за результатами проведених нею незалежних експертиз проект?в акт?в.
· Направляти запити й одержувати в межах законодавства в?д орган?в державно? влади й орган?в м?сцевого самоврядування статистичну, нормативно–техн?чну та ?ншу ?нформац?ю, необх?дну для виконання Асоц?ац??ю покладених на не? завдань.
· Як СРО отримувати в?д член?в Асоц?ац?? ?нформац?ю, необх?дну для виконання Асоц?ац??ю сво?х статутних завдань, узагальнення та формування анал?тичних даних про стан в?дпов?дного сегменту фондового ринку.
· Зд?йснювати контроль д?яльност? член?в Асоц?ац?? на в?дпов?дн?сть внутр?шн?м документам Асоц?ац??, Правилам (стандартам) профес?йно? д?яльност? на фондовому ринку.
· Як СРО застосовувати наступн? заходи впливу: попередження, тимчасове припинення членства,  виключення з? складу Асоц?ац??.
· В?д свого ?мен? оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь–як? акти та (або) д?? (безд?яльн?сть) орган?в державно? влади, орган?в м?сцевого самоврядування, що порушують права ? ?нтереси Асоц?ац??, кожного з ?? член?в окремо або групи член?в Асоц?ац??.
· Створювати третейськ? суди в?дпов?дно до законодавства Укра?ни.
· Як СРО зд?йснювати в?дпов?дно до вимог законодавства Укра?ни делегован? Нац?ональною ком?с??ю з ц?нних папер?в та фондового ринку повноваження.

Укра?нська асоц?ац?я ?нвестиц?йного б?знесу не ма? делегованих НКЦПФР повноважень.

?нвестувати легко Розд?л у процес? оновлення Б?ржов? курси Фондових б?рж Укра?ни
Основн? цифри
Всього компан?й-член?в307на 07.05.21
К?льк?сть ?С?1549на 07.05.21
К?льк?сть НПФ*55на 07.05.21
К?льк?сть адм?н?стратор?в НПФ19на 07.05.21
К?льк?сть КУА301на 07.05.21
К?льк?сть СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21